BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 13 bin öğ­ret­men ya­rın ata­nı­yor

13 bin öğ­ret­men ya­rın ata­nı­yor

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na bağ­lı res­mi eği­tim ku­rum­la­rı­nın öğ­ret­men ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak ga­ye­siy­le ya­pı­la­cak olan 13 bin söz­leş­me­li öğ­ret­men ata­ma­sı ya­rın bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na bağ­lı res­mi eği­tim ku­rum­la­rı­nın öğ­ret­men ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak ga­ye­siy­le ya­pı­la­cak olan 13 bin söz­leş­me­li öğ­ret­men ata­ma­sı ya­rın bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Ata­ma­sı ya­pı­lan öğ­ret­men aday­la­rı, ay­nı gün içe­ri­sin­de gö­rev­len­di­ril­me yer­le­ri­ni Ba­kan­lı­ğın http://per­so­nel. meb.gov.tr ad­re­sin­den öğ­re­ne­bi­le­cek. Ata­ma­sı ya­pı­lan­lar 14 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de iş­lem­le­ri­ni yap­tır­dık­tan son­ra gö­re­ve baş­la­ya­bi­le­cek. Her fır­sat­ta Do­ğu il­le­ri­ne eği­ti­min gö­tü­rül­me­di­ği­ni id­di­a eden­le­re MEB’den ya­pı­lan öğ­ret­men ata­ma­la­rıy­la ce­vap gel­di. Bu­gün ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan ata­ma­lar­da bü­yük pa­yı Do­ğu il­le­ri­nin al­dı­ğı gö­ze çar­pı­yor. Di­yar­ba­kır’a 534, Hak­ka­ri’ye 410, Mar­din’e ise 413 öğ­ret­men ata­ma­sı ya­pı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT