BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yar­gı­nın yü­kü­nü ha­fif­le­te­cek ­re­form pa­ke­ti 2009’da ha­zır!

Yar­gı­nın yü­kü­nü ha­fif­le­te­cek ­re­form pa­ke­ti 2009’da ha­zır!

A­da­let me­ka­niz­ma­sı­nın çok da­ha hız­lı iş­le­me­si­ni sağ­la­ya­cak o­lan yar­gı re­for­mun­da so­na ge­lin­di> AN­KA­RA - Yücel KAYAOĞLU YOK­SU­LA ÜC­RET­SİZ AD­Lİ YAR­DIM Adli yardım etkinleştirilip yaygınlaştırılacak. Adalete erişim kapsamında; gelir düzeyi düşük olan kişilerin adlî yardımdan yararlanmasının kolaylaştırılması gayesiyle yol gösterici dokümanlar ve yardım merkezleri oluşturulacak. Hü­kü­met, yar­gı­nın iş yü­kü­nün ha­fif­le­til­me­si ve ada­let sis­te­mi­nin iyi­leş­ti­ril­me­si kap­sa­mın­da 2009 yı­lın­da ha­kim ve sav­cı sa­yı­sı­nı ar­tır­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Hü­kü­me­tin 2009 yı­lı­na ait prog­ra­mın­da yer alan bil­gi­le­re gö­re Tür­ki­ye’de ada­let sis­te­mi­nin hız­lı iş­le­me­si ve yar­gı­nın iş yü­kü­nün ha­fif­le­til­me­si için bir di­zi ted­bir alı­na­cak. Prog­ram­da yer alan he­def­ler şöy­le sı­ra­la­nı­yor: * Ulu­sal Yar­gı Ağı Pro­je­si, 2008 yı­lı so­nun­da bü­tün ül­ke ge­ne­lin­de fa­ali­ye­te ge­çi­ri­le­rek, do­na­nım ye­ni­le­ne­cek, pro­je­nin e-dev­let uy­gu­la­ma­la­rı ile en­teg­ras­yon ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­le­cek ve bu sis­te­min iş­le­yi­şi için ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­ya­cak şe­kil­de, ye­ni ka­nu­ni dü­zen­le­me­ler ha­zır­la­na­cak. * Ada­let ve yar­gı ala­nın­da te­mel ka­nun­la­rın ha­zır­lan­ma­sı ve ye­ni­len­me­si ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­na­cak. * Yar­gı men­sup­la­rı­nın mes­le­ki ah­lak ve dav­ra­nış ku­ral­la­rı ulus­la­ra­ra­sı öl­çüt­le­re gö­re be­lir­le­ne­cek. Ha­kim, Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ve di­ğer ada­let per­so­ne­li­nin uy­ma­la­rı ge­re­ken etik ve dav­ra­nış ku­ral­la­rı­nı be­lir­le­ye­cek ka­nu­ni dü­zen­le­me ya­pı­la­cak. * Yar­gı ka­rar­la­rı­na her­ke­sin ula­şı­mı­nı sağ­la­mak üze­re ka­nu­ni dü­zen­le­me ha­zır­la­na­cak. Ki­şi­sel ve­ri­le­rin ko­run­ma­sı il­ke­si gö­ze­ti­le­rek bü­tün yar­gı ka­rar­la­rı­nın ya­yım­lan­mak su­re­tiy­le ka­mu­oyu­na açık ol­ma­sı doğ­rul­tu­sun­da yük­sek mah­ke­me tem­sil­ci­le­riy­le or­tak ça­lış­ma­lar ya­pı­la­rak ka­nu­ni dü­zen­le­me ha­zır­la­na­cak. * Hâ­kim, Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ve yar­dım­cı ada­let per­so­ne­li sa­yı­sı, Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki stan­dart­la­ra gö­re yar­gı or­gan­la­rı­nın iş yü­kü gö­ze­ti­le­rek ar­tı­rı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT