BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ted­bir al­dık, kri­zi fır­sa­ta çevireceğiz

Ted­bir al­dık, kri­zi fır­sa­ta çevireceğiz

Başbakan Er­do­ğan, kur­may­la­rıy­la kri­zi de­ğer­len­dir­di.Başbakan Er­do­ğan, kur­may­la­rıy­la kri­zi de­ğer­len­dir­di. > AN­KA­RA Kü­re­sel kri­zin et­ki­le­ri­ni de­ğer­len­di­ren Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ge­rek­li bü­tün ted­bir­le­rin alın­dı­ğı­nı, kri­zin fa­tu­ra­sı­nın ça­lı­şan ke­sim­le­re yan­sı­tıl­ma­ma­sı için ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di. Eko­no­mi Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu dün Baş­ba­kan Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da Baş­ba­kan­lık Ye­ni Bi­na’da top­lan­dı. Top­lan­tıdan önce açık­la­ma ya­pan Er­do­ğan, ABD’de 2006 so­nun­da ya­şan­ma­ya baş­la­yan sı­kın­tı­la­rın za­man­la ar­ta­rak 2008’in son ay­la­rın­da bü­tün dün­ya­yı et­ki­lediğini söy­le­di. Er­do­ğan, “Kri­zin ül­ke­miz üze­rin­de­ki muh­te­mel et­ki­le­ri­ni geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi ağır­lık­la ça­lı­şan ke­sim­le­re, dar ge­lir­li­le­re, üc­ret­li­le­re yan­sı­tıl­ma­ma­sı ko­nu­su­na bü­yük önem ve­ri­yo­ruz” de­di. HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM Er­do­ğan, “Olum­suz et­ki­le­rin ola­bi­le­cek en alt dü­zey­de tu­tul­ma­sı ve sü­re­cin ül­ke­miz için bir fır­sa­ta dö­nüş­tü­rül­me­si için ge­rek­li ted­bir­le­ri al­dık ve al­ma­ya da de­vam edi­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI 7.5 saat süren E­ko­no­mi Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Top­lan­tı­sının ar­dın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı a­çık­la­ma­da, dün­ya­da ya­şa­nan fi­nan­sal k­ri­zin Tür­ki­ye’ye muh­te­mel et­ki­le­ri ko­nu­sun­da, sen­di­ka­lar, zi­ra­at o­da­la­rı bir­li­ği, Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu, ka­dın­lar, genç­ler ve tü­ke­ti­ci­le­re yö­ne­lik si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı, il­gi­li ba­kan­lar ve ka­mu yet­ki­li­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı be­lir­til­di. A­çık­la­ma­da, “Top­lan­tı­da gü­ven ve is­tik­rar or­ta­mı­nın ko­run­ma­sı­nın ö­ne­mi­ni ar­tı­ran, dün­ya­da ya­şa­nan fi­nan­sal ve e­ko­no­mik k­ri­zin ge­li­şi­mi, Tür­ki­ye’ye muh­te­mel yan­sı­ma­la­rı ve bu yan­sı­ma­la­rın et­ki­si­nin a­zal­tıl­ma­sı i­çin sos­yal ta­raf­la­rın gö­rüş­le­ri a­lın­mış­tır. Gün­de­me ge­ti­ri­len gö­rüş­le­re yö­ne­lik, top­lan­tı­ya ka­tı­lan il­gi­li ba­kan­lar ta­ra­fın­dan de­ğer­len­dir­me­ler ya­pıl­mış­tır” de­nil­di. Sos­yal yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma­nın öne­mi art­tı Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, kü­re­sel kri­zin eko­no­mi­yi et­ki­le­di­ği bu or­tam­da sos­yal da­ya­nış­ma­nın ve yar­dım­laş­ma­nın öne­mi­nin da­ha da art­tı­ğı­nı söy­le­di. Er­do­ğan, “Bu an­la­yış­la, top­lu­mun il­gi­li bü­tün ke­sim­le­riy­le is­ti­şa­re­le­ri­mi­zi sık­laş­tır­mış du­rum­da­yız. Bu top­lan­tı­lar­da kü­re­sel kri­zin top­lum­sal ke­sim için oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği sı­kın­tı­lar ve bun­la­rın muh­te­mel çö­züm­le­ri­ni ele alı­yo­ruz” de­di. İk­ti­da­ra gel­dik­le­rin­den bu ya­na sos­yal har­ca­ma­la­ra büt­çe­den bü­yük pay ayır­dık­la­rı­nı ifa­de eden Er­do­ğan, ge­le­cek dö­nem­de sos­yal har­ca­ma­lar ve et­kin­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı yi­ne ön­ce­lik­ler ara­sın­da yer ala­ca­ğı­nı söy­le­di. Eği­ti­min, ka­mu büt­çe­si içe­ri­sin­de en bü­yük ka­lem ol­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Er­do­ğan, uy­gu­la­nan sağ­lık po­li­ti­ka­la­rı sa­ye­sin­de top­lu­mun her ke­si­mi­nin sağ­lık hiz­met­le­ri­ne eri­şi­min ko­lay­laş­tı­rıl­dı­ğı­nı bu sü­re­cin de iyi­le­şe­rek sü­re­ce­ği­ni di­le ge­tir­di. Eği­ti­min, ka­mu büt­çe­si içe­ri­sin­de en bü­yük ka­lem ol­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Er­do­ğan, uy­gu­la­nan sağ­lık po­li­ti­ka­la­rı sa­ye­sin­de top­lu­mun her ke­si­mi­nin sağ­lık hiz­met­le­ri­ne eri­şi­min ko­lay­laş­tı­rıl­dı­ğı­nı bu sü­re­cin de iyi­le­şe­rek sü­re­ce­ği­ni di­le ge­tir­di. Er­do­ğan, is­tih­dam pa­ke­tiy­le ge­ti­ri­len ye­ni­lik­le­ri ör­nek­ler­le de an­lat­tı. GAP, DAP, KOP gi­bi pro­je­ler ile böl­ge­ler ara­sın­da­ki ge­liş­miş­lik fark­lı­lık­la­rı­nın gi­de­ril­me­si­ni amaç­ladık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Er­do­ğan, çift­çi ve es­na­fa yö­ne­lik kre­di im­kan­la­rı­nın da ko­lay­laş­tı­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT