BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dün­den bu­gü­ne Gür­cis­tan

Dün­den bu­gü­ne Gür­cis­tan

Gür­cis­tan ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vuş­tu­ğu 1991 yı­lın­dan bu ya­na za­man za­man kan­lı çal­kan­tı­lar ge­çir­miş­tir. Rus­ya Gür­cis­tan’dan bir tür­lü eli­ni çek­me­di. 1994 yı­lın­da “Gül dev­ri­mi” ile Mi­ha­il Saa­kaş­vi­li’nin ik­ti­da­ra gel­me­si ile Gür­cis­tan Ba­tı­ya yak­laş­tı. Rus üs­le­ri ka­pa­tıl­dı. NA­TO’ya gir­mek is­te­yen Gür­cis­tan’a Al­man­ya ve Fran­sa kar­şı çık­tı. ABD, NA­TO ve AB’ye gü­ve­nen ve Rus­ya’nın fii­li mü­da­ha­le ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı zan­ne­den Saa­kaş­vi­li tu­za­ğa düş­tü. Pu­tin bir ne­vi Gür­cis­tan’ı ce­za­lan­dır­dı.Gür­cis­tan ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vuş­tu­ğu 1991 yı­lın­dan bu ya­na za­man za­man kan­lı çal­kan­tı­lar ge­çir­miş­tir. Rus­ya Gür­cis­tan’dan bir tür­lü eli­ni çek­me­di. 1994 yı­lın­da “Gül dev­ri­mi” ile Mi­ha­il Saa­kaş­vi­li’nin ik­ti­da­ra gel­me­si ile Gür­cis­tan Ba­tı­ya yak­laş­tı. Rus üs­le­ri ka­pa­tıl­dı. NA­TO’ya gir­mek is­te­yen Gür­cis­tan’a Al­man­ya ve Fran­sa kar­şı çık­tı. ABD, NA­TO ve AB’ye gü­ve­nen ve Rus­ya’nın fii­li mü­da­ha­le ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı zan­ne­den Saa­kaş­vi­li tu­za­ğa düş­tü. Pu­tin bir ne­vi Gür­cis­tan’ı ce­za­lan­dır­dı. Rus­ya Gür­cis­tan ve Ma­ke­don­ya NA­TO üye­si olur­sa ken­di­si­nin ku­şa­tı­la­ca­ğı en­di­şe­si için­de­dir. Tür­ki­ye Gür­cis­tan’ın NA­TO üye­li­ği­ni des­tek­li­yor. Gür­cis­tan or­du­su­na eği­tim ver­mek­te­dir. Gür­cis­tan âde­ta pi­mi çe­kil­miş bom­ba gi­bi­dir. Rus­ya ile (ABD ve AB) ara­sın­da­ki kav­ga­nın te­mel se­be­bi ener­ji ko­ri­do­ru­dur. Azer­bay­can ve Ka­zak pet­ro­lü­nün Gür­cis­tan üze­rin­den Ka­ra­de­niz’e ve ora­dan Bal­kan ve Av­ru­pa’ya tan­ker­ler­le ta­şın­ma­sı­nı ABD ve AB des­tek­li­yor. Azer­bay­can BP ül­ke­si, Ka­za­kis­tan ise Chev­ron ül­ke­si­dir. Gün­de 1 mil­yon va­ril ta­şı­ma ka­pa­si­te­li Ba­kü-Tif­lis-Cey­han Hat­tı 2005’te açıl­dı. Ve bu hat Rus­ya’yı ra­hat­sız et­ti. Aze­ri ve Türk­men do­ğal ga­zı­nın Ro­man­ya ve Uk­ray­na üze­rin­den Av­ru­pa’ya ta­şın­ma­sın­da Gür­cis­tan ki­lit ül­ke­dir. ABD’nin şı­ma­rık ço­cu­ğu Gür­cis­tan son de­re­ce yan­lış­lar için­de­dir. Gür­cis­tan için de­mok­ra­si, in­san hak­la­rı söz ko­nu­su de­ğil­dir. Şo­ve­nist ve bas­kı­cı po­li­ti­ka­sı ile fark­lı din ve dil­ler­den olan­la­rın ve azın­lık­la­rın hak­la­rı­na ria­yet edil­mi­yor. Gür­cü­ler ken­di­le­ri­ni ilk ve asıl Hı­ris­ti­yan­lar ola­rak gör­mek­te­dir. Bu yüz­den Hı­ris­ti­yan ol­ma­yan­la­ra psi­ko­lo­jik bas­kı ve zu­lüm yap­tık­la­rı gi­bi Hı­ris­ti­yan Gür­cü ol­ma­yan­la­ra da asi­mi­le po­li­ti­ka­sı uy­gu­lu­yor­lar. Müs­lü­man köy­le­re ki­li­se­ler açı­yor, te­pe­le­re haç­lar di­ki­yor­lar. 1921 ta­rih­li Mos­ko­va ve Kars Ant­laş­ma­sı­na gö­re Ba­tum Aca­ra böl­ge­sin­de Tür­ki­ye’nin ga­ran­tör­lük hak­kı var­dır. Rus yan­lı­sı As­lan Abe­şid­ze ve mi­lis­le­ri Ba­tı’nın yar­dı­mı ile ye­ni­lin­ce Aca­ra böl­ge­si mer­ke­zî hü­kü­me­te bağ­lan­dı. Bu­nun­la da ka­lın­ma­dı Hı­ris­ti­yan­laş­tır­ma ve Gür­cü­leş­tir­me po­li­ti­ka­sı zu­lüm ha­li­ni al­dı. Aca­ra­lar Türk asıl­lı­dır. Şu an­da Aca­ra­lar­da Müs­lü­ma­nım de­mek ve di­ni­ni ya­şa­mak son de­re­ce zor­dur. Tür­ki­ye’nin sus­ma­sı Gür­cis­tan’da­ki Müs­lü­man­la­ra bas­kı­yı ar­tır­mak­ta­dır. Gür­cis­tan’da­ki ki­li­se­nin top­lum ve dev­let üze­rin­de çok ağır et­ki­si var­dır. Hat­ta ül­ke­de Or­to­doks ki­li­se­si­nin ba­şı pat­rik, dev­let baş­ka­nın­dan son­ra ge­lir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT