BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eh­li­yet­siz an­ne i­le kı­zı ­bu a­raç­tan sağ çık­tı!

Eh­li­yet­siz an­ne i­le kı­zı ­bu a­raç­tan sağ çık­tı!

Bur­dur’un Çel­tik­çi il­çe­sin­de eh­li­ye­ti ol­ma­dı­ğı be­lir­ti­len ka­dın sü­rü­cü­nün kul­lan­dı­ğı oto­mo­bi­lin kam­yon­la çar­pış­ma­sı so­nu­cu, sü­rü­cü ile oku­la gö­tür­dü­ğü 10 ya­şın­da­ki kı­zı ağır ya­ra­lan­dı.Bur­dur’un Çel­tik­çi il­çe­sin­de eh­li­ye­ti ol­ma­dı­ğı be­lir­ti­len ka­dın sü­rü­cü­nün kul­lan­dı­ğı oto­mo­bi­lin kam­yon­la çar­pış­ma­sı so­nu­cu, sü­rü­cü ile oku­la gö­tür­dü­ğü 10 ya­şın­da­ki kı­zı ağır ya­ra­lan­dı. Dur­muş A’nın kul­lan­dı­ğı kam­yon, Çel­tik­çi mer­ke­zin­de kav­şak­tan dö­nüş ya­pan Emi­ne S’nin (35) kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil­le çar­pış­tı. Ka­za­da, Emi­ne S. ile ya­nın­da bu­lu­nan il­ko­kul 5. sı­nıf öğ­ren­ci­si kı­zı Y.S. ya­ra­lan­dı. Bu­cak Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rı­lan ya­ra­lı­la­rın du­ru­mu­nun ağır ol­du­ğu bil­di­ril­di. Emi­ne S’nin eh­li­ye­ti­nin bu­lun­ma­dı­ğı ve kı­zı­nı oku­la gö­tür­dü­ğü öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT