BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­ra­nan po­lis ga­ze­te­ci o­la­rak or­ta­ya çık­tı!..

A­ra­nan po­lis ga­ze­te­ci o­la­rak or­ta­ya çık­tı!..

Ga­zi­an­tep’te “pat­la­yı­cı mad­de bu­lun­dur­mak” su­çun­dan ke­sin­leş­miş ha­pis ce­za­sı bu­lu­nan es­ki po­lis me­mu­ru, Ri­ze’de ya­ka­lan­dı.Ga­zi­an­tep’te “pat­la­yı­cı mad­de bu­lun­dur­mak” su­çun­dan ke­sin­leş­miş ha­pis ce­za­sı bu­lu­nan es­ki po­lis me­mu­ru, Ri­ze’de ya­ka­lan­dı. Ri­ze’de el i­la­nı da­ğı­tan ve ken­di­ni bü­yük bir ga­ze­te­nin tem­sil­ci­si o­la­rak ta­nı­tan es­ki Ö­zel Hâ­re­kat­çı Sa­vaş Kur­toğ­lu, baş­vu­ru­da bu­lu­nan ki­şi­le­re, be­lir­li üc­ret kar­şı­lı­ğın­da 6 ay kurs ve­re­cek­le­ri­ni, ar­dın­dan ga­ze­te­nin fark­lı il­ler­de­ki bü­ro­la­rın­da rek­lam­cı, mu­ha­bir, g­ra­fi­ker gi­bi gö­rev­ler ve­ri­le­ce­ği­ni id­di­a et­ti. Ga­ze­te­nin ih­ba­rı ö­ze­ri­ne i­la­na baş­vu­ru­da bu­lu­nan­lar­la yap­tı­ğı gö­rüş­me son­ra­sı gö­zal­tı­na a­lı­nan Kur­toğ­lu, tu­tuk­la­na­rak ce­za­e­vi­ne gön­de­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT