BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Artık az laf çok iş yap

Artık az laf çok iş yap

Be­şik­taş As­baş­ka­nı Le­vent Er­do­ğan, “Pem­be rü­ya­lar­dan u­yan­ma­mız la­zım. Yok­sa bi­zim i­çin her şey geç o­la­cak” di­ye­rek Mus­ta­fa De­niz­li’yi e­leş­tir­diBe­şik­taş As­baş­ka­nı Le­vent Er­do­ğan, “Pem­be rü­ya­lar­dan u­yan­ma­mız la­zım. Yok­sa bi­zim i­çin her şey geç o­la­cak” di­ye­rek Mus­ta­fa De­niz­li’yi e­leş­tir­di İLK ÇATLAK SES ­Mus­ta­fa De­niz­li’nin gö­re­ve gel­me­siy­le bir­lik­te G.Bir­li­ği, Si­vas ve An­tal­ya kar­şı­sın­da or­ta­ya ko­nu­lan fut­bol ta­raf­lı ta­raf­sız her­ke­sin be­ğe­ni­si­ni ka­za­nır­ken, Kay­se­ri mağ­lu­bi­ye­tiy­le e­leş­ti­ri ok­la­rı tec­rü­be­li ho­ca­ya dön­dü. Gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu ya­na, şam­pi­yon­luk­tan e­min ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen ve ta­kı­mın tak­vi­ye­ye ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı­nı, tek kor­ku­su­nun yö­ne­tim i­çin­de ken­di­si­ne kar­şı o­lu­şa­bi­le­cek mu­ha­lif ses­le­rin ol­du­ğu­nu i­fa­de e­den De­niz­li’nin kork­tu­ğu ba­şı­na gel­di. As­baş­kan Le­vent Er­do­ğan, Kay­se­ri ye­nil­gi­si son­ra­sı “Ar­tık pem­be rü­ya­dan u­yan­ma za­ma­nı” a­çık­la­ma­sı­nı yap­tı. HER MAÇ FİNAL Siv­ri di­liy­le bi­li­nen As­baş­kan Er­do­ğan, mağ­lu­bi­ye­tin ken­di­le­ri­ni çok üz­dü­ğü­nü i­fa­de e­der­ken, “Biz bu mağ­lu­bi­ye­te rağ­men şam­pi­yon o­la­ca­ğız. Ö­nem­li o­lan li­der ol­mak de­ğil, şam­pi­yon ol­mak” di­yen De­niz­li’ye ce­vap ver­di. “Az ko­nu­şup çok iş yap­ma za­ma­nı­nın gel­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Ak­si tak­dir­de çok geç kal­mış o­lu­ruz” di­yen Er­do­ğan, “Bü­yük ve­ya kü­çük ta­kım a­yı­rı­mı yap­ma­dan her ma­ça cid­di­yet­le ha­zır­lan­ma­lı ve her ma­çı fi­nal gi­bi dü­şün­me­li­yiz. F.Bah­çe-G.Sa­ray ma­çı­nın so­nu­cu bi­zi il­gi­len­dir­mi­yor. Baş­ka­la­rı­nın pu­an kay­bet­me­si­ne gö­re p­lan ya­par­sak, he­sap­lar yan­lış çı­kar” şek­lin­de ko­nuş­tu. > Bilgehan Can KANATLARDA REVİZYON... Be­şik­taş’ın Kay­se­ri dep­las­ma­nın­da al­dı­ğı 1-0’lık mağ­lu­bi­ye­tin fa­tu­ra­sı İb­ra­him Ü­zül­mez ve Ser­dar Kur­tu­luş’a ke­sil­di. Kay­se­ri’nin at­tı­ğı gol­de ka­de­me ha­ta­sı ya­pan Ser­dar Kur­tu­luş’un ya­nı sı­ra et­ki­siz ka­lan İb­ra­him Ü­zül­mez’e ye­dek ku­lü­be­si­nin yo­lu gö­zük­tü. Bo­bo - Ho­los­ko i­ki­li­si­nin gol yol­la­rın­da­ki sus­kun­lu­ğu bi­le ka­nat­lar­dan ye­ter­li or­ta­la­rın gel­me­me­si­ne bağ­lan­dı. Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li’nin cu­ma gü­nü oy­na­na­cak o­lan Ko­ca­e­li ma­çın­da İb­ra­him Ü­zül­mez - Ser­dar Kur­tu­luş’u ye­dek bı­ra­ka­rak, bu o­yun­cu­la­rın ye­ri­ne Ek­rem Dağ - Ser­dar Öz­kan i­ki­li­si­ne şans ve­re­ce­ği öğ­re­nil­di. BEŞİKTAŞ NOTLARI La­zi­o’nun Del­ga­do ina­dı İtal­yan­la­rın dün­ya­ca ün­lü spor in­ter­net si­te­si tut­to­mer­ca­to­web.com’un ha­be­ri­ne gö­re, La­zi­o’nun Del­ga­do ina­dı sü­rü­yor. İtal­yan ku­lü­bü­nün Ar­jan­tin­li fut­bol­cu­yu ya­kın ta­ki­be al­dı­ğı­nı be­lir­ten spor si­te­si, Ar­se­nal, Schal­ke 04, Ham­burg ve Bar­ce­lo­na’nın da Del­ga­do’yu iz­le­di­ği­ni id­di­a et­ti. Mustafa Denizli kulak çekti Be­şik­taş, Ko­ca­e­lis­por ma­çı ha­zır­lık­la­rı­na dün yap­tı­ğı ter id­ma­nıy­la baş­la­dı. Ba­sı­na ka­pa­lı o­la­rak ger­çek­leş­ti­ren ça­lış­ma ön­ce­sin­de fut­bol­cu­la­rıy­la ö­zel bir gö­rüş­me ya­pan Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li, “Güç­lü bir e­ki­biz, kay­bet­ti­ği­mi­zi te­la­fi e­de­riz. A­ma bi­rey­sel ha­ta­lar pu­an ka­yıp­la­rı­nı art­tır­dı. Bi­raz da­ha dik­kat­li o­lun” u­ya­rı­sın­da bu­lun­du. Damalı Beşiktaş Be­şik­taş ta­raf­ta­rı İnö­nü Sta­dı’nda oy­na­na­cak maç­lar­da ka­pa­lı tri­bü­nü da­ma­lı Be­şik­taş bay­rak­la­rıy­la süs­le­mek için ha­re­ke­te geç­ti. Tri­bün­le­ri pan­kart kir­li­li­ğin­de kur­tar­mak için ya­pı­lan bu or­ga­ni­zas­yon­da kul­la­nı­la­cak bay­rak­lar, özen­le ha­zır­la­nı­yor ve ta­raf­tar si­te­le­rin­de Be­şik­taş­lı­la­rın be­ğe­ni­si­ne su­nu­lu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT