BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sıkıntılı sefer

Sıkıntılı sefer

ARSENAL MAÇI ÖNCESİ F.BAHÇE’DE ALEX VE EMRE SAKAT, PROBLEM ÇOCUK KAZIM İLK 11’DEARSENAL MAÇI ÖNCESİ F.BAHÇE’DE ALEX VE EMRE SAKAT, PROBLEM ÇOCUK KAZIM İLK 11’DE KA­ZIM FOR­MA­YI KAP­TI F.Bah­çe, İs­tan­bul’da 5-2 kay­bet­ti­ği ma­çın rö­van­şın­da kar­şı­la­şa­ca­ğı Ar­se­nal dep­las­ma­nı­na sı­kın­tı­lar yu­ma­ğıy­la gi­di­yor. Es­ki­şe­hir ma­çın­da sa­kat­la­nan A­lex’in ye­ri­ne sa­kat­lık­tan ye­ni çı­kan Em­re’yi oy­nat­ma­yı p­lan­la­yan A­ra­go­nes, mil­li o­yun­cu­nun “Ha­zır de­ği­lim” de­me­siy­le yı­kıl­dı. A­ra­go­nes, yıl­dız fut­bol­cu­su­na, “O za­man İs­tan­bul’da kal ve der­bi i­çin ha­zır ol” ta­li­ma­tı ver­di. A­lex ve Em­re’nin yok­lu­ğun­da Ka­zım’a sa­rı­lan İs­pan­yol’un di­sip­lin­siz fut­bol­cu­su­na da, “Ar­se­nal ma­çın­da oy­na­mak is­ti­yor­dun. Al sa­na fır­sat. E­mi­ra­tes’e ilk 11’de çı­ka­cak­sın” de­di. Sı­kın­tı­lar bu ka­dar­la sı­nır­lı de­ğil, Ön­der’in sa­kat­lı­ğın­da sağ bek yi­ne iğ­ney­le oy­na­yan Gök­han’a ka­la­cak. RA­KİP DE DERT­Lİ A­MA... Sa­kat­lar bir ya­na, form­suz o­yun­cu­lar da A­ra­go­nes’i dü­şün­dü­rü­yor. İ­ki se­zon­dur Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de yap­tı­ğı ha­ta­lar­la saç baş yol­du­ran, bu yıl yan­lış­la­rı­nı li­ge de faz­la­sıy­la yan­sı­tan E­du’nun form­suz­lu­ğu, A­ra­go­nes’in gö­zü­nü kor­ku­tu­yor. De­de, Mal­do­na­do’nun ye­ri­ne de A­da’da Jo­si­co’ya şans ta­nı­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Sa­kat­lık­lar se­be­biy­le o­yun­cu ter­cih­le­ri­ni de­ğiş­tir­mek zo­run­da ka­lan İs­pan­yol, sa­ha­ya 4-4-2 di­zi­li­şiy­le çık­ma­ya ha­zır­la­nır­ken, di­renç­li bir or­ta sa­hay­la Ar­se­nal’i yıl­dır­ma­yı u­mu­yor. Ar­se­nal cep­he­sin­de de ben­zer sı­kın­tı­lar ya­şa­nır­ken, Top­çu­lar’da Sag­na, A­de­ba­yor ve Wal­cott F.Bah­çe kar­şı­sın­da gö­rev ya­pa­ma­ya­cak. > M. Emin ULUÇ F.BAHÇE NOTLARI Güi­za id­di­alı UE­FA’nın res­mi in­ter­net si­te­si­ne ko­nu­şan Da­ni­el Güi­za, Li­ver­po­ol ör­ne­ği­ni ve­re­rek, “On­lar da 3 maç­ta 1 pu­an top­la­mış ve son­ra grup­tan çık­mış­tı. Bu­nu biz de ba­şa­ra­bi­li­riz” der­ken Ara­go­nes’e, “O bir ho­ca­da ol­ma­sı ge­re­ken her şe­ye sa­hip” di­ye­rek des­tek ver­di. Bayrak yasağı Ar­se­nal-F.Bah­çe ma­çı­nı sey­re­de­cek ta­raf­tar­la­ra bay­rak uya­rı­sı ya­pıl­dı. Stat ku­ral­la­rı ge­re­ği, Emi­ra­tes’te ne ev sa­hi­bi, ne de mi­sa­fir ta­kım ta­raf­tar­la­rı ül­ke bay­ra­ğı aça­mı­yor, sa­de­ce so­pa­sız ol­mak şar­tıy­la ku­lüp fla­ma­la­rı içe­ri alı­nı­yor. Yine Rosetti! UE­FA, Ar­se­nal-F.Bah­çe ma­çı­na İtal­yan ha­kem Ro­ber­to Ro­set­ti’yi ata­dı. Sert gö­rün­tü­sü ve kart­la­rı­nı çok kul­lan­ma­sıy­la ta­nı­nan Ro­set­ti, EU­RO2008’de Tür­ki­ye’nin Hır­va­tis­tan’ı pe­nal­tı­lar­la ele­di­ği maç­tan son­ra Hır­vat oyun­cu­la­rı sa­rı­la­rak te­sel­li et­miş­ti. Yolculuk bugün Ar­se­nal ma­çı için bu­gün sa­bah 10.00’da özel bir uçak­la Lon­dra’ya gi­de­cek olan F.Bah­çe, ak­şam ma­çın oy­na­na­ca­ğı Emi­ra­tes Sta­dı’nda id­man ya­pa­cak. Ar­se­nal’in ho­ca­sı Wen­ger’in ya­nı sı­ra Ara­go­nes de id­man ön­ce­si bir top­lan­tı­sı dü­zen­le­ye­cek. Fe­ner ge­ri­li­yor F.Bah­çe, IFFHS’nin ekim ayı de­ğer­len­dir­me­sin­de 3 sı­ra ge­ri­le­ye­rek 18.’li­ğe in­di. 187,5 pu­an­lı sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin en ya­kın ta­kip­çi­si G.Sa­ray, 1 sı­ra ge­ri­le­ye­rek 143 pu­an­la 56. sı­ra­da yer alır­ken, 14 sı­ra inen Be­şik­taş 130 pu­an­la 72. ol­du. Final hazırlıkları ­Sa­ra­coğ­lu S­ta­dı’n­da 20 Ma­yıs 2009’da oy­na­na­cak U­E­FA Ku­pa­sı fi­nal ma­çıy­la il­gi­li ha­zır­lık­lar sü­rer­ken, U­E­FA yet­ki­li­le­ri­nin 10-13 Ka­sım’da İs­tan­bul’a ya­pa­ca­ğı i­kin­ci zi­ya­ret ön­ce­si ça­lış­ma­la­rın ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de yü­rü­tül­dü­ğü be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT