BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kış dep­res­yo­nu­na dikkat!

Kış dep­res­yo­nu­na dikkat!

So­ğuk­la­rın ka­pı­ya da­yan­ma­sıy­la bir­lik­te her­ke­sin ba­şı­na mu­sal­lat olan gri­bin ya­nı sı­ra “kış dep­res­yo­nu” da et­ki­le­ri­ni gös­ter­me­ye baş­lı­yor.So­ğuk­la­rın ka­pı­ya da­yan­ma­sıy­la bir­lik­te her­ke­sin ba­şı­na mu­sal­lat olan gri­bin ya­nı sı­ra “kış dep­res­yo­nu” da et­ki­le­ri­ni gös­ter­me­ye baş­lı­yor. Ya­zın, den­ge­li ve ener­ji do­lu olan in­san­lar, kış ay­la­rın­da ken­di­le­ri­ni sü­rek­li yor­gun ve aç his­set­me­ye baş­lı­yor­lar. Bu tür mev­sim­sel ruh ha­li ra­hat­sız­lık­la­rı bir çe­şit dep­res­yon olup dü­zen­li ola­rak son­ba­har­da baş­lı­yor ve ilk­ba­ha­rın gel­me­siy­le ken­di­li­ğin­den kay­bo­lu­yor. NEDEN? Ka­pa­lı, ya­ğış­lı, ay­dın­lık ol­ma­yan ha­va, kı­sa gün­ler, uzun ge­ce­ler ve kı­şın in­san bün­ye­si­nin fark­lı ça­lış­ma­sı gi­bi et­ken­ler dep­res­yo­nun or­ta­ya çık­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rı­yor. Kış dep­res­yo­nu dün­ya­nın her ye­rin­de gö­rül­mek­le bir­lik­te, tüm ül­ke­ler­de gö­rül­me oran­la­rı ek­va­to­ra olan uzak­lık art­tık­ça yük­se­li­yor. Kış dep­res­yo­nu­nun so­rum­lu­su epi­fiz be­zi. Be­yin­de­ki bu fın­dık bü­yük­lü­ğün­de­ki or­ga­nın ruh­sal du­rum ve ruh ha­li üze­rin­de önem­li bir et­ki­si var. Epi­fiz be­zi me­la­to­nin üre­tir ve bu hor­mo­nun et­ki­si ya­tış­tı­rı­cı tab­let­le­rin­ki­ne ben­zer. Ha­re­ket­siz­leş­ti­rir, ruh ha­li­ni olum­suz yön­de et­ki­ler, uy­ku­lu ve yor­gun ya­par. AÇLIK HİSSİ Ço­ğu za­man on, oni­ki sa­at uyu­du­ğu­muz hal­de din­le­ne­me­yiz, zi­hin­sel ve be­den­sel ve­rim­li­lik bit­me nok­ta­sı­na ge­lir. Da­ha­sı dur­ma­dan bir şey­ler ye­mek is­te­riz, özel­lik­le de tat­lı şey­ler. Ve bu hor­mon sa­de­ce ka­ran­lık­ta üre­ti­lir. Bu­na kar­şı­lık gö­zün ağ ta­ba­ka­sı ta­ra­fın­dan alı­nan ve si­nir yol­la­rı ile epi­fiz be­zi­ne ile­ti­len ışık me­la­to­nin üre­ti­mi­ni azal­tır ve in­san ge­rek fi­zik­sel ge­rek psi­şik ola­rak ne­şe­le­nir. Ge­ce­le­rin uzun, gün­düz­le­rin kı­sa ve sis­li ol­du­ğu kış ay­la­rın­da in­san or­ga­niz­ma­sı nor­mal ola­rak uya­nık-uy­ku rit­mi­nin ih­ti­yaç duy­du­ğun­dan da­ha faz­la me­la­to­nin üre­tir. Bu uy­ku hor­mo­nu­nun faz­la ol­ma­sı sa­de­ce be­den­sel ak­ti­vi­te­yi fren­le­mek­le kal­ma­yıp ruh­sal du­ru­mu­mu­zu da et­ki­ler. BELİRTİLERİ NELERDİR? Üzün­tü ve mo­ral bo­zuk­lu­ğu Uyu­şuk­luk Kon­san­tre ol­mak­ta güç­lük Sü­rek­li şe­ker ve kar­bon­hid­rat tü­ket­me is­te­ği Sa­bah­la­rı uyan­ma­da zor­luk çek­me Uy­ku dü­zen­siz­li­ği Sos­yal or­tam­la­ra gir­mek­ten ka­çın­ma Ken­di­ni de­ğer­siz, suç­lu ve umut­suz his­set­me BİRAZ GEVŞEYİN Ek­mek, ma­kar­na, pa­ta­tes ve tat­lı­lar ye­te­ri ka­dar se­ro­to­nin üret­ti­ğin­den mo­ral bo­zuk­lu­ğu­nu en­gel­le­ye­bi­li­yor. An­cak bu di­yet prog­ra­mı uzun sü­re­de dep­res­yo­na yol aç­ma­nın ya­nı­sı­ra ki­lo da al­dı­rı­yor. Bu yüzden di­ye­tin be­lir­li bir mik­tar pro­te­in içer­me­si de ge­re­ki­yor. Bun­lar da yağ­sız et, ba­lık, süt ürün­leri ve di­ğer pro­te­in içe­ren yi­ye­cek­ler­dir. Bu di­ye­ti ya­par­ken dik­kat edil­me­si ge­re­ken önem­li bir nok­ta kar­bon­hid­rat­lı ve pro­te­in­li öğün­ler ara­sın­da en az üç, da­ha da iyi­si dört sa­at geç­me­si ge­rek­ti­ği. KADININ GÜNLÜĞÜ Uykudan önce güzellik notları >> Yat­ma­dan ön­ce re­ti­nol ve­ya gli­ko­lik asit içe­ren bir kre­mi mas­ke şek­lin­de yü­zü­nü­ze sü­rün. Sa­bah kalk­tı­ğı­nız­da ölü de­ri­le­rin­den arı­nan cil­di­niz ışıl ışıl gö­rü­ne­cek­tir. >> Sa­çı­nı­za ve cil­di­ni­ze nem ver­me­si için ya­tak oda­nı­za ha­va­yı nem­li tu­tan bir bu­har ale­ti ko­yun. >> Sa­bah kalk­tı­ğı­nız­da tır­nak dip­le­ri­ni­zin ma­ni­kür­lü gi­bi gö­rün­me­si için yat­ma­dan ön­ce el­le­ri­ni­ze ve tır­nak dip­le­ri­ni­ze yo­ğun nem içeren bir krem sü­rün. >> Saç­la­rı­nız uzun­sa, iki yan­dan öre­rek uyu­yun. Hem bir­bir­le­ri­ne do­laş­maz­lar, hem de son de­re­ce düz­gün dal­ga­la­rı­nız olur. >> İpek ve sa­ten yas­tık kı­lıf­la­rı kul­la­nır­sa­nız fö­nü­nüz da­ha uzun sü­re da­ya­nır. Böy­le­ce yü­zü­nüz­de olu­şan yas­tık iz­le­rin­den de kur­tu­rulur­su­nuz. 1 DOĞA HARİKASI SOĞUĞA KARŞI KUŞBURNU C vi­ta­mi­ni bu­lu­nan kuş­bur­nu so­lu­num en­fek­si­yon­la­rı­na iyi ge­li­yor, ay­nı za­man­da vü­cut­ta di­ri­lik sağ­lı­yor. 100 gram kuş­bur­nun­da 2 ki­log­ram por­ta­ka­la eş­de­ğer C vi­ta­mi­ni var. Ha­va­lar­da­ki ani so­ğu­may­la bir­lik­te so­ğuk al­gın­lı­ğı­na bağ­lı en­fek­si­yon­la­rın sa­yı­sı ar­tar­ken, bu ha­va­lar­da vü­cu­dun sı­cak­lık den­ge­si­ni ko­ru­mak için pek­mez ve kuş­bur­nu mar­me­la­dı tü­ke­til­me­si tav­si­ye edi­li­yor. Kuş­bur­nu­yu, bu­gün­ler­de eli­niz­den dü­şür­me­yin. En­fek­si­yon­la­ra ve so­ğuk al­gın­lı­ğı­na kar­şı sa­vun­ma sis­te­mi­ni güç­len­dir­di­ği gi­bi, kro­nik yor­gun­lu­ğa kar­şı da kul­la­nı­lır. Saf­ra ke­se­si, böb­rek ve me­sa­ne ra­hat­sız­lık­la­rın­da ra­hat­la­ma­yı sağ­lı­yor. Vü­cu­du yaş­lan­ma­nın ve si­ga­ra­nın et­ki­le­rin­den ko­ru­yor. Ay­nı za­man­da tan­si­yo­nu dü­zen­li­yor. Al­dı­ğı­nız ki­lo­lar­dan kur­tul­ma­nın yo­lu, gün bo­yun­ca bol kuş­bur­nu iç­mek­ten ge­çi­yor. Bu be­sin­ler me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rı­yor. Ki­lo al­mak için en ide­al dö­nem­ler­den olan bu ay­lar­da, sa­bah­la­rı kuş­bur­nu içe­rek hız­la ki­lo ve­re­bi­lir­si­niz. Böy­le­lik­le di­yet yü­zün­den me­ta­bo­liz­ma­nız za­yıf düş­mez. BİR VİTAMİN DEPOSU >> 100 gram kuş­bur­nu, 100 gram por­ta­kal­dan 40 kat da­ha faz­la C vi­ta­mi­ni içe­ri­yor. >> Grip ve so­ğuk al­gın­lı­ğı ile ba­zı kan­ser tür­le­ri­nin oluş­ma­sı­na kar­şı ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ri­yor. >> Stres, si­ga­ra, eg­zoz du­ma­nından kay­nak­la­nan yıp­ran­ma­yı ön­lü­yor. >> Gü­ven­li bir be­bek gı­da­sı ol­ma özel­li­ği ka­zan­dı­rı­yor. >> Kan ya­pı­cı, tan­si­yon dü­zen­le­yi­ci, ve has­ta­lık­la­ra kar­şı di­ren­ci­ artırıyor. >> He­mo­ro­id ve ül­ser gi­bi has­ta­lık­lar­da da ya­rar­lı olu­yor. Şe­ker has­ta­la­rı­nın kul­lan­ma­sı öne­ri­li­yor. >> Göz­le­rin dos­tu. Ve dü­zen­li kuş­bur­nu tü­ket­mek se­lü­li­ti en­gel­li­yor. >> Kan olu­şu­mu­na yar­dım­cı olur. Kav­ra­ma ye­te­ne­ği ve be­yin fonk­si­yon­la­rı­nı ge­liş­ti­ri­yor. TAVSİYELER DÜŞÜK BEL PANTOLON tehlikesi! >> Dü­şük bel pan­to­lon kul­la­nı­mı vü­cut şek­li­ni bo­zu­yor. Pan­to­lon­lar­da dü­şük bel mo­da­sı­nın uzun za­man­dır ge­çer­li­li­ği­ni ko­ru­ma­sı­, bu tür pan­to­lon­la­rı kul­la­nan­la­rın bel çev­re­le­rin­de fark­lı­lık­la­ra yol açı­yor... >> Ka­rın böl­ge­si­nin al­tın­da ka­lan pan­to­lon­lar gö­be­ği ve yan böl­ge­ler­de­ki yağ grup­la­rı­nı açık­ta bı­ra­kı­yor ve aşa­ğı­da olu­şan ba­sınç yan yağ do­ku­la­rı­nın ge­li­şi­gü­zel şe­kil al­ma­sı­na kat­kı­da bu­lu­nu­yor... >> Bel böl­ge­sin­de­ki yağ­lan­ma tek ba­şı­na gi­yin­me alış­kan­lık­la­rı ile doğ­ru oran­tı­lı ol­ma­sa da bel böl­ge­si­ni ka­pa­tan giy­si­nin oluş­tur­du­ğu bas­kı bu böl­ge­ler­de kor­se et­ki­si ya­pa­rak yağ­lan­ma­nın ge­li­şi­gü­zel ol­ma­sı­nı en­gel­li­yor. >> Uz­man­lar, tü­ke­ti­ci­le­re giy­si­le­ri­ni çe­şit­len­dir­me­le­ri­ni, za­man za­man vü­cu­du to­par­la­yı­cı, bel böl­ge­si­ni kav­ra­yan giy­si­ler ter­cih et­me­le­ri­ni ve­ya me­di­kal bel kor­se­si kul­lan­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yor. SAĞ­LIK OLSUN Ha­mi­le­lik ki­lo­la­rı be­be­ği şiş­man­la­tı­yor Ha­mi­le­lik­te alı­nan faz­la ki­lo­la­rın, be­be­ği şiş­man­lat­tı­ğı bil­di­ril­di. Ya­pı­lan araş­tır­ma­ya gö­re, ha­mi­le­lik­le­ri sı­ra­sın­da 18 ki­log­ra­mın üs­tün­de ki­lo alan ka­dın­la­rın be­bek­le­ri­nin şiş­man doğ­ma ihtimalini, bun­dan da­ha az ki­lo alan­la­ra gö­re yak­la­şık iki kat faz­la ol­du­ğu­nu gös­ter­di. Araş­tır­ma çer­çe­ve­sin­de her 5 ka­dın­dan bi­ri­nin ha­mi­le­li­ği sı­ra­sın­da çok faz­la ki­lo al­dı­ğı ve böy­le­ce be­bek­le­ri­nin 4 ki­log­ram ve­ya üze­rin­de doğ­ma ihtimalini iki­ye kat­la­dık­la­rı or­ta­ya çık­tı. Kan­sız­lık en çok ka­dın­la­rı vu­ru­yor P­rof. Dr. Mu­hit Öz­can, kan­sız­lı­ğın en çok ka­dın­lar­da gö­rül­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, do­ğur­gan­lık ça­ğın­da­ki ka­dın­lar­da en sık gö­rü­len has­ta­lık ol­du­ğu­nu, te­da­vi e­dil­me­di­ğin­de cid­di sağ­lık p­rob­lem­le­ri­ne yol a­ça­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Kan­sız­lı­ğın, ge­nel o­la­rak kan ü­re­ti­mi­ne kat­kı­da bu­lu­nan de­mir, B-12 vi­ta­mi­ni ve fo­lik a­sit ek­sik­li­ği­ne bağ­lı sebeplerden ö­tü­rü mey­da­na gel­di­ği­ni an­la­tan Öz­can, kan­sız­lı­ğın en be­lir­gin o­la­rak “ça­buk yo­rul­ma’’ i­le ken­di­ni gös­ter­di­ği­ni söy­le­di. MAR­KET Mak­ya­jı­nı­zı so­ya ya­ğı ile te­miz­le­yin! Skin­co­de’un “Gent­le Cle­an­sing Lo­ti­on” ürü­nü, cil­di­ni­zi mak­yaj­dan arın­dı­rır­ken, do­ğal nem ve yağ den­ge­si­ni ko­ru­yor. An­ti aler­jik for­mü­lüy­le saf ve gü­ven­li gü­zel­li­ğin mar­ka­sı olan Skin­co­de, si­zin için mak­yaj te­miz­le­yi­ci Gent­le Cle­an­sing Lo­ti­ons (Has­sas Te­miz­le­me Los­yo­nu)’nu üret­ti. Süt for­mun­da­ki Skin­co­de Has­sas Te­miz­le­me Los­yo­nu, for­mü­lün­de­ki (ek­mek ma­ya­sı ola­rak bil­di­ği­miz) CM Glu­can, so­ya fa­sul­ye­si ya­ğı ve Hydro­li­te-5 sa­ye­sin­de hüc­re ye­ni­len­me­si­ni ha­re­ke­te ge­çi­rir­ken, cil­din do­ğal nem den­ge­si­ni boz­ma­dan te­miz­li­yor. GÜNÜN YEMEĞİ Ye­şil Do­ma­tes Dol­ma­sı (An­ka­ra Mut­fa­ğı) MALZEMELER: 1 ki­lo ye­şil do­ma­tes >> 30 gram yağ­lı sa­tır kıy­ma­sı >> 1 çay bar­da­ğı pi­rinç >> 1 çor­ba ka­şı­ğı do­ma­tes sal­ça­sı >> 2 ye­mek ka­şı­ğı te­re­ya­ğı >> 1 adet or­ta boy so­ğan >> Ya­rım de­met may­da­noz >> Ye­te­ri ka­dar tuz HAZIRLANIŞI: Do­ma­tes­le­ri yı­ka­yın. Üze­rin­den ka­pak ay­rıl­ma­ya­cak şe­kil­de ke­sip içi­ni oyun. Çift bı­çak­la kı­yıl­mış eti in­ce doğ­ran­mış ku­ru so­ğa­nı, do­ma­tes, sal­ça, pi­rinç, in­ce doğ­ran­mış may­da­noz ve tu­zu ka­rış­tı­rın. Ha­zır­la­dı­ğı­nız içi do­ma­tes­le­rin içi­ne dol­du­run. Ku­lak­lı sa­ha­na 1 bardak su ko­yun. Üze­ri­ne te­re­ya­ğı ila­ve edip kı­sık ateş­te pi­şi­rin. PÜF NOKTASI ETİKET İZİ ­­Ye­ni kul­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı­nız mut­fak ve süs eş­ya­la­rı­nın üze­rin­de­ki eti­ket­ler ge­nel­lik­le iz bırakır. Bu izi yok et­mek için eti­ket izi olan eşya­nın üze­ri­ne mo­bil­ya ci­la­sı sü­rüp yu­mu­şak bir bez­le si­lin. İz kal­ma­ya­cak­tır. İNCİ “-­Ral­li­de ol­du­ğum ka­dar hırs­lı de­ği­lim ha­ya­ta kar­şı... Bir gün mes­le­ğim­de i­ler­le­ye­me­di­ği­mi gö­rür­sem bı­ra­kır, ho­bi o­la­rak de­vam e­de­rim... Çün­kü o nok­ta­da hırs hiç­bir i­şe ya­ra­mı­yor, in­sa­nın ken­di­si­ne za­rar ve­ri­yor...” (...Bur­cu Çe­tin­ka­ya / Ral­li­ci) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Çiğ­dem & Ze­li­ha’nın tat­lı­sı) PA­TA­TES TOP­LA­RI Mal­ze­me­ler: >> 2 bü­yük boy pa­ta­tes >> 1 çay bar­da­ğı ka­şar ren­de­si >> 1 su bar­da­ğı mı­sır gev­re­ği >> 1 yu­mur­ta >> 1 çay bar­da­ğı un >> Tuz >> Ka­ra­bi­ber Ya­pı­lı­şı: >> Pa­ta­tes­le­ri haş­la­yın, ça­tal­la ezin. Tuz, ka­ra­bi­ber ek­le­yin ve so­ğu­ma­ya bı­ra­kın. Mı­sır gev­re­ği­ni ufa­lan­ma­sı için bar­dak yar­dı­mıy­la ezin. So­ğu­yan pa­ta­tes­ler­den kü­çük par­ça­lar alıp, içi­ne top top yap­tı­ğı­nız ka­şar pey­ni­ri­ni ko­yup yu­var­la­yın. Ön­ce una, da­ha son­ra çır­pıl­mış yu­mur­ta­ya, son ola­rak ufa­lan­mış mı­sır gev­re­ği­ne bu­la­ya­rak kız­gın yağ­da al­tın ren­gi­ni ala­na ka­dar kı­zar­tın. Al­bü­mü­nüz (...Oruç Ai­le­si’nin al­bü­mü) RÜMEYSA ORUÇ Ma­şal­lah... Se­vim­li mi, se­vim­li bir gü­zel... Şi­iri­niz (...En­gin Nam­lı’nın sa­tır­la­rı) YÜRÜDÜM BEN ­Ha­ya­tın eğ­ri yol­la­rı­nı düz­le­ye­rek Üs­tün­den çi­le ker­va­nı­nı yü­rüt­tüm ben Yor­gun be­de­nim­le zor­luk­la­rı ye­ne­rek Me­cal­siz gön­lüm­de dert­le nö­bet tut­tum ben Tit­re­yen cad­de­le­rin dar kal­dı­rı­mın­da Kar ile ti­pi kav­ga eder­di bağ­rım­da Mor gül­ler açar­dı elim­de aya­ğım­da Sen­de­le­ye­rek ak za­ma­na yü­rü­düm ben Omuz üs­tüm­de baş, ayak üs­tüm­de be­den Öm­rüm­ce eş­lik et­ti­ler kar kış de­me­den Sa­bır­la, azim­le çık­tı­lar her çi­le­den Ce­fa­dan alın­dım se­fa­ya ko­nul­dum ben Uy­ku be­nim fe­rah­lık tah­tım­dı her ge­ce Hu­zur cüm­le­si­ni anar­dım he­ce he­ce Uya­nın­ca dün­ya­ya ra­ha­tım bil­me­ce Çö­ze çö­ze öğ­ren­dim key­fe bü­rün­düm ben Tavsiyeniz (...Mor ve Be­ri­si’nin mas­ke­si) BE­BEK Gİ­Bİ BİR YÜZ Yu­mur­ta sa­rı­sı ve süt­le ya­pa­bi­le­ce­ği­niz ba­sit bir nem­len­di­ri­ci mas­ke. Bir kap­ta yu­mur­ta sa­rı­sı ve bir ka­şık sü­tü ka­rış­tı­rın. Bu ka­rı­şı­mı yü­zü­nü­ze ya­yın, üze­ri­ni in­ce bir bez­le ör­te­rek on beş da­ki­ka bek­le­yin. Ar­dın­dan ka­ğıt men­dil­le si­le­rek te­miz­le­yin. Da­ha son­ra, sı­ra­sıy­la, ılık ve so­ğuk suy­la yü­zü­nü­zü yı­ka­yın. Ku­ru ve nem­siz bir cil­di­niz var­sa bu mas­ke si­zin için bi­re­bir. İçin­de bu­lu­nan yu­mur­ta sa­rı­sı cil­di­ni­zi bes­ler­ken, süt nem­len­di­re­cek, yu­mu­şak­lık ve­re­cek ve sı­kı­laş­tı­ra­cak. Bu mas­ke­yi haf­ta­da bir kez uy­gu­la­mak ye­ter­li. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT