BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > te­be­şir to­zu

te­be­şir to­zu

“-Bazıları mideleri için yiyecek, diğerleri de yiyecekleri için mide ararlar...” (...Ber­nard Shaw)te­be­şir to­zu “-Bazıları mideleri için yiyecek, diğerleri de yiyecekleri için mide ararlar...” (...Ber­nard Shaw) biz­den ha­ber­ler İnan fo­toğ­raf ma­ki­ne­si ala­cak, bu iş­ler­den bi­raz an­la­yan Zi­ya’ya ri­ca edi­yor, “-Şu Ca­non’la­rın fi­ya­tı­na bak­sa­na...” Zi­ya sa­hi­binden.com’a gi­ri­yor fa­kat fi­yat­lar uçuk... Ara­ba pa­ra­sı­na ma­ki­ne­ler... Çok son­ra an­la­şı­lı­yor ara­ma bu­to­nu­na “Ca­non” ye­ri­ne “Opel” yaz­dı­ğı... Te­mel’in ye­ri Adam ölüm dö­şe­ğin­dey­miş... Ka­rı­sı te­la­şa ka­pı­lıp he­men dok­to­ru Te­mel’i ça­ğır­mış... Te­mel has­ta­yı mu­aye­ne et­tik­ten son­ra dı­şa­rı çık­mış... Ada­mın ka­rı­sı he­men ya­nı­na ko­şup sor­muş: -Du­ru­mu na­sıl dok­tor?... Çok mu kö­tü?... Can mı çe­ki­şi­yor yok­sa?... “-Te­laş­lan­ma­yın ha­nı­me­fen­di... Üzü­le­cek bir şey yok...” -İyi ama, öy­ley­se ne­si var dok­tor bey?... “-Ne­si mi var?... Ha ba­kın, doğ­ru­su­nu is­ter­se­niz onu ben de an­la­ya­ma­dım... Ama me­rak et­me­yin, otop­si­de an­la­rız...” iti­raf Re­yo­nu (...isim: bu­rak kır­mı­zı­gül ...şe­hir: te­kir­dağ ...yaş: bi­lin­mi­yor) İş­ten gel­dim, çok yor­gu­num... Me­rak­lı ba­bam bil­gi­sa­ya­rı­mı aç­mış ka­rış­tı­rı­yor... İki­de bir de so­ru so­ru­yor: “-Bu­nu na­sıl ya­pa­ca­ğım?... Ex­cel ne de­mek?...” Bu­na ben­zer so­ru­lar... Ni­ha­ye­tin­de ca­nı sı­kıl­dı ve bil­gi­sa­ya­rı na­sıl ka­pa­ta­ca­ğı­nı sor­du. De­dim ki “Me­nü­den çık, baş­la­ta bas”... İl­ginç so­ru­su gel­di “-Ne­re­den baş­la­ta­cam?...” S.Ö.Z. der ki; “-Ka­vu­şa­ma­dı­ğı­na za­rar ve­ren sev­gi­li, ka­vu­şun­ca çe­kip gi­de­cek sev­gi­li­dir...” (...Bur­nu­nu çe­ke çe­ke et­ti­ği ama yi­ne de müt­hiş S.Ö.Z.le­ri) bir film di­ya­lo­ğu! “-Bu mas­ke­nin al­tın­da et­ten faz­la­sı var; bu mas­ke­nin al­tın­da fi­kir var Bay Cre­edy... Ve fi­kir­le­re kur­şun iş­le­mez...” (...Ven­det­ta fil­min­den) ha­ya­ta Da­ir Do­ğum gü­nü par­ti­le­rin­den söz et­ti­ğim­de be­ni il­giy­le din­le­di­ler... On­la­ra pas­ta­yı, şar­kı­la­rı, ar­ma­ğan­la­rı ve her yıl bir adet ar­tan mum­la­rı an­lat­tım... “-Bu­nu ne­den ya­pı­yor­su­nuz” di­ye sor­du­lar; “-Biz­ler için kut­la­ma, özel bir du­ru­mu ge­rek­ti­rir... Yaş­lan­ma­nın ne­si özel an­la­ya­ma­dık?... Bu­nu sağ­la­mak için bir ça­ba gös­ter­me­yiz ki; bu ken­di­li­ğin­den olur...” “Pe­ki” de­dim ben de, -Siz­ler ne­yi kut­lar­sı­nız?... “-Da­ha mü­kem­mel ol­ma­yı... Biz­ler eğer ge­çen yı­la gö­re da­ha iyi, da­ha bil­ge ol­muş­sak bu­nu kut­la­rız... Bu­nu da an­cak sen ken­din bi­le­bi­lir­sin ve kut­la­ma par­ti­si­nin ne za­man ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni sen söy­ler­sin...” (...Mar­lo Mor­gan) iğ­ne­lik... DO­Mİ­NO ET­Kİ­Sİ En baş­ta­ki taş eğer, Dev­ri­lir yan ya­tar­sa... Yan­da­ki ba­şa de­ğer, Yı­kar az gü­cü var­sa! *** De­vi­rir sı­ra­sıy­la, Her bir baş di­ğe­ri­ni... Kay­be­der pa­ra­sıy­la, İk­ti­dar­da ye­ri­ni! *** Yek dü ci­hâr penc ri­ba; Ne dep­rem ne El Ni­no... Asıl kriz gâ­li­ba, Kü­re­sel bir do­mi­no! (...Se­fa Ko­yun­cu) tu­zak­tan ku­man­da (...KA­NAL D-Ris­ko Kra­lı) OKAN BA­YÜL­GEN: Se­da Sa­yan ol­ma gi­bi bir ha­ya­li­niz var mı?... ES­RA EROL: Se­da ab­la­yı se­vi­yo­rum, iz­li­yo­rum... Ama gö­zün­de ye­rim yok... *** (...ATV-Huy­suz’la Gö­rü­cü Usu­lü) YA­RIŞ­MA­CI ADAM: Man­tık ev­li­li­ği hak­kın­da ne dü­şü­nü­yor­sun... Ya­pa­bi­lir mi­sin? YA­RIŞ­MA­CI KA­DIN: Ha­yır... Ama man­tı aç­ma­sı­nı bi­li­rim... SÖZ SİZ­DE Eleş­ti­ri kül­tü­rü... Ar­ka­daş­lar, şu­na emin olun ki; siz­den ge­len gö­rüş ve öne­ri­ler ke­sin­lik­le ku­lak ar­ka­sı edil­mi­yor... Eleş­ti­ri­le­ri­niz sa­tır sa­tır il­gi­li­le­re ulaş­tı­rı­lı­yor, ve­re­bil­di­ğim ka­da­rı­nı bu­ra­da du­yu­ru­yo­rum... Ne ko­nu­da olur­sa ol­sun, tep­ki­le­ri­niz de­vam et­sin... An­cak tek­li­fim ay­nı za­man­da, “Da­ha iyi bir ga­ze­te için” pro­je­le­ri­ni­zi de pay­laş­ma­nız... Si­zin içi­niz­de kal­mış bir gö­rüş, bi­zim ham­le­miz­de önem­li bir ışık ola­bi­lir... İn­san ve Top­lum Dün ge­len e-pos­ta­lar için­de Ka­dir Gü­leç, “Böl­ge say­fa­la­rın­da ba­zı maç so­nuç­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı” id­di­a edi­yor­du... Ya­sin Ben­li, “İn­san ve Top­lum” say­fa­sı­nın art­ma­sı­nı ta­lep edi­yor, Şu­le Gök­çe ise “Tür­ki­ye’yi bir ga­ze­te de­ğil, her say­fa­sı kıy­met­li bir an­sik­lo­pe­di” gi­bi gör­dü­ğü­nü söy­lü­yor, “Turk-a” ru­muz­lu oku­yu­cu­muz da si­ya­si ha­ber­ler­de daha ta­raf­sız ol­ma­mı­zı is­ti­yor­du... Sa­tış nok­ta­la­rı Le­vent’ten ara­yan bir oku­yu­cu­muz ise bu­lun­du­ğu semt­te Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’ne ula­şa­ma­dı­ğın­dan ya­kı­nı­yor­du... Siz de bu tip sı­kın­tı­lar­la kar­şı­la­şı­yor­sa­nız, Da­ğı­tım ve Abo­ne İş­le­ri Mü­dü­rü­müz Os­man Al­gül Bey’e (os­man.al­gul@tg.com.tr) bil­di­rip, ak­sak­lık­la­rın gi­de­ril­me­sin­de yar­dım­cı ola­bi­lir­si­niz... Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT