BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fa­ide­li Bil­gi­ler ki­ta­bı

Fa­ide­li Bil­gi­ler ki­ta­bı

Su­al: Gü­nü­müz­de­ki mez­hep­siz­ler­den bah­set­ti­ği için, (Ha­ki­kat Ki­ta­be­vi’nin ya­yın­la­rın­dan Fa­ide­li Bil­gi­ler ki­ta­bı Ah­met Cev­det Pa­şa’nın ola­maz) de­ni­yor. Doğ­ru mu­dur?Su­al: Gü­nü­müz­de­ki mez­hep­siz­ler­den bah­set­ti­ği için, (Ha­ki­kat Ki­ta­be­vi’nin ya­yın­la­rın­dan Fa­ide­li Bil­gi­ler ki­ta­bı Ah­met Cev­det Pa­şa’nın ola­maz) de­ni­yor. Doğ­ru mu­dur? CE­VAP: Bu ki­ta­bın için­de iki bö­lüm var­dır: Bi­rin­ci bö­lüm, Ah­met Cev­det Pa­şa’nın yaz­dı­ğı Ma­lu­mat-i Na­fi­a (Fa­ide­li Bil­gi­ler) ri­sa­le­si­dir. Bi­rin­ci bö­lüm Ah­met Cev­det Pa­şa’ya ait ol­du­ğu için, ki­ta­ba (Fa­ide­li Bil­gi­ler) de­nil­miş­tir. Bu ki­ta­bın Ah­met Cev­det Pa­şa’ya ait ol­ma­yan ikin­ci bö­lü­mü, üç kıs­ma ay­rıl­mış­tır: 1- Muh­te­lif Bil­gi­ler: Bu kı­sım­da, İs­lam di­ni hak­kın­da kı­sa ve öz bil­gi­ler, Ehl-i Sün­net iti­ka­dı, fı­kıh âlim­le­ri­nin sı­nıf­lan­dı­rıl­ma­sı, İmam-ı a’zam haz­ret­le­ri­nin ha­ya­tı, Ehl-i sün­net dı­şı bir inanç sis­te­mi olan Veh­ha­bi­lik hak­kın­da bil­gi var­dır. 2- Din Ada­mı Bö­lü­cü Ol­maz: Bu kı­sım­da, Mı­sır’da din ada­mı ola­rak or­ta­ya çı­kan Re­şid Rı­za’nın bö­lü­cü ya­zı­la­rı­na ce­vap ve­ril­mek­te­dir. Ay­rı­ca dört mez­hep ima­mı hak­kın­da kı­sa bil­gi ve­ril­mek­te­dir. Din ada­mı na­sıl ol­ma­lı­dır ve “iman­da ve amel­de bid’at” ko­nu­su da ge­niş ola­rak izah edil­mek­te­dir. 3- Doğ­ru­ya İnan, Bö­lü­cü­ye Al­dan­ma: Bu kı­sım­da, din­de re­form yap­mak is­te­yen­le­re ce­vap ve­ril­mek­te, ceb­ri­ye, mu­te­zi­le ve Ehl-i sün­net fır­ka­la­rı­nın ka­za ka­der ko­nu­sun­da­ki inanç­la­rı, iman yal­nız inan­mak mı­dır, Kur’an-ı ke­rim tef­sir ve me­al­le­ri, Al­lah sev­gi­si ve Al­lah kor­ku­suy­la, İs­lâm di­ni­nin ka­dı­na ver­di­ği de­ğer hak­kın­da bil­gi ve­ril­mek­te­dir. ŞA­Fİ­İ’DE KUR­BAN KES­MEK Su­al: Şa­fi­iler ge­nel­de kur­ban kes­mi­yor­lar. Se­be­bi ne­dir? CE­VAP: Bel­ki bi­ze farz de­ğil di­ye kes­mi­yor­lar­dır. Şa­fi­i’de kur­ban kes­mek, Ha­ne­fi’de­ki gi­bi va­cib de­ğil­dir, sün­net-i mü­ek­ke­de­dir, ya­ni kuv­vet­li sün­net­tir. Ha­ne­fi’de, farz­dan son­ra va­cib ge­lir, Şa­fi­i’dey­se sün­net ge­lir. Farz­dan son­ra ge­len bir em­ri, gü­cü ye­ter­ken yap­ma­mak doğ­ru ol­maz. Pey­gam­ber efen­di­miz, (Kur­ban kes­me­yen mes­ci­di­mi­ze gel­me­sin) ve (Cim­ri­le­rin en kö­tü­sü kur­ban kes­me­yen­dir) bu­yu­ru­yor. Bu­nu bü­tün Müs­lü­man­lar için söy­lü­yor. Gü­cü ye­ten Şa­fi­iler, bu sün­ne­ti ih­mal et­me­me­li. Şa­fi­i’de, aki­ka kes­mek de sün­net­tir. Gü­cü ye­ten Şa­fi­i, bay­ram­da aki­ka da ke­se­bi­lir. ÖN­CE BOR­CU­NU ÖDER Su­al: Ni­sab mik­ta­rı bor­cu ola­nın, elin­de, ni­sab mik­ta­rı pa­ra­sı ol­sa, kur­ban kes­me­si ge­re­kir mi? CE­VAP: Bor­cu olan ön­ce bor­cu­nu öder, ka­la­nı ni­sab mik­ta­rı­nı bul­mu­yor­sa kur­ban kes­mez. KUR­BAN BOR­CU Su­al: Bir ka­dın, es­ki kur­ban borç­la­rı­nın de­ğe­ri­ni al­tın ola­rak fa­kir ko­ca­sı­na ve­re­bi­lir mi? CE­VAP: Bir kav­le gö­re ve­re­bi­lir. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.di­ni­mi­zis­lam.com - www.meh­me­ta­li­de­mir­bas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT