BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mü­ca­de­le men­fa­ate da­ya­lı olun­ca!

Mü­ca­de­le men­fa­ate da­ya­lı olun­ca!

Şey­ta­nın hi­le­le­rin­den bi­ri de, iba­det et­me­ye, di­ni gay­re­te ma­ni ola­ma­dı­ğı za­man ki­şi­nin ih­las­la yap­tı­ğı­nı men­fa­ate dö­nüş­tür­me­si­dir.Şey­ta­nın hi­le­le­rin­den bi­ri de, iba­det et­me­ye, di­ni gay­re­te ma­ni ola­ma­dı­ğı za­man ki­şi­nin ih­las­la yap­tı­ğı­nı men­fa­ate dö­nüş­tür­me­si­dir. Be­nî İs­râ­il­den ibâ­det­le meş­gul olan bir kim­se­ye, “Bu­ra­da ağa­ca ta­pan­lar var” de­yip, ta­pı­nı­lan ağa­cın ye­ri­ni ha­ber ver­di­ler. O da Al­lah rı­zâ­sı için, bil­di­ri­len ağa­cı kes­mek ni­ye­tiy­le yo­la çık­tı. Yol­da bir ih­ti­yar şek­li­ne gi­ren şey­tan, onu kar­şı­la­yıp de­di ki: - Sen ibâ­de­tin­le meş­gul ol. Baş­ka­sı­nın ağa­ca tap­ma­sı­nın sa­na bir za­ra­rı ol­maz. - O ağa­cı kes­mem de ibâ­det­tir. Bu­nu Al­lah rı­zâ­sı için ya­pa­ca­ğım. - Ben de o ağa­cı kes­me­ne izin ver­mem. Bu­nun üze­ri­ne dö­vü­şür­ler. Şey­ta­nı ye­nip göğ­sü­nün üze­ri­ne otu­run­ca, şey­tan tek­rar de­di ki: - Be­ni bı­rak sa­na söy­le­ye­cek­le­rim var. Sen Pey­gam­ber de­ğil­sin. Bu iş­le va­zî­fe­len­di­ril­me­din. Bu­nu sa­na sor­ma­ya­cak­lar. Hem sen fa­kîr bir kim­se­sin. Eğer be­ni bı­ra­kır ve o ağa­cı kes­mek­ten vaz­ge­çer­sen her gün sa­na iki al­tın ge­ti­ri­rim. Böy­le­ce baş­ka­sı­na muh­taç ol­maz ve da­ha gü­zel ibâ­det eder­sin. Şey­ta­nın bu tek­li­fi üze­ri­ne o kim­se, ağa­cı kes­mek­ten vaz­geç­ti. Şey­tan bi­rin­ci ve ikin­ci gü­nü al­tı­nı ge­tir­di. Fa­kat üçün­cü gün­den son­ra ge­tir­me­di. O kim­se bu hâ­le kız­dı ve bal­ta­sı­nı alıp, ağa­cı kes­me­ye git­ti. Yol­da yi­ne ay­nı şe­kil­de şey­tan­la kar­şı­laş­tı. Ağa­cı kes­me işin­den vaz­geç­me­di­ği için tek­rar dö­vüş­tü­ler. Bu se­fer şey­tan gâ­lip gel­di. Bu­nun üze­ri­ne o kim­se de­di ki: - Da­ha ön­ce sa­na gâ­lip gel­miş­ken şim­di mağ­lup ol­ma­mın se­be­bi ne­dir? - İlk çı­kı­şın Al­lah rı­zâ­sı için­di ve ni­ye­tin hâ­lis idi. İh­lâs­lı ol­du­ğun için Al­lah se­ni gâ­lip ge­tir­di. Şim­di­ki hid­de­tin dün­ya­lık için­dir. Al­tın­lar kon­ma­dı di­ye kız­dı­ğın için mağ­lup ol­dun... Ayet-i ke­ri­me­ler­de, şey­ta­nın, in­sa­nı Ce­nab-ı Hak­kı zik­ret­mek­ten ve iba­det­ten alı­koy­mak is­te­di­ği bil­di­ril­mek­te­dir: “Şey­tan, şa­rap ve ku­mar ile ara­nı­za düş­man­lık ve kin bı­rak­mak is­ter. Si­zi, Al­la­hü te­âlâ­yı zik­ret­mek­ten ve na­maz­dan alı­koy­mak is­ter. Siz bun­lar­dan (ayıp­la­rı­nı, za­rar­la­rı­nı bil­dik­ten son­ra) hâ­lâ sa­kın­maz mı­sı­nız?” (Mai­de 91) “(Nef­si­ne uya­rak) Al­la­hü te­âlâ­nın di­nin­den yüz çe­vi­ren­le­re, (dün­ya­da) bir şey­tan mu­sal­lat ede­riz.” (Zuh­ruf 36) Tel: 0 212 - 454 38 21 www.meh­me­to­ruc.com e-ma­il: meh­met.oruc@tg.com.tr
Kapat
KAPAT