BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eşini döven kocaya temizlik cezası verildi

Eşini döven kocaya temizlik cezası verildi

Is­par­ta’da eşi­ni döv­dü­ğü ge­rek­çe­siy­le hak­kın­da 2.5 ay ha­pis ce­za­sı ve­ri­len 60 ya­şın­da­ki Muh­sin De­ri­ci, De­ne­tim­li Ser­best­lik Ya­sa­sı kap­sa­mın­da ce­za­sı­nı ad­li­ye­de ça­lı­şa­rak çe­ki­yor.Is­par­ta’da eşi­ni döv­dü­ğü ge­rek­çe­siy­le hak­kın­da 2.5 ay ha­pis ce­za­sı ve­ri­len 60 ya­şın­da­ki Muh­sin De­ri­ci, De­ne­tim­li Ser­best­lik Ya­sa­sı kap­sa­mın­da ce­za­sı­nı ad­li­ye­de ça­lı­şa­rak çe­ki­yor. Ad­li­ye bi­na­sı gi­ri­şin­de ku­ru­lan ma­sa­da, iş­lem yap­tır­mak üze­re ge­len va­tan­daş­la­ra da­nış­ma hiz­me­ti ve­ren De­ri­ci, “Bu ya­sa bi­zim gi­bi­ler için ya­rar­lı” di­ye ko­nuş­tu. Ad­li­ye­de iki ki­şi­nin da­ha ken­di­si gi­bi ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­yen De­ri­ci, on­la­rın da ay­nı suç­tan do­la­yı ce­za­lan­dı­rıl­dık­la­rı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT