BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ev­ve­la ha­ya­tı

Ev­ve­la ha­ya­tı

’61 Ho­no­lu­lu do­ğum­lu. An­ne­si, Kan­sas­lı Ann Dur­ham. Ba­ba­sı, Ken­ya­lı. Ba­bay­la ay­nı adı ta­şı­yor, Ba­rack Hus­seyn Oba­ma. Ba­rack, Ken­ya di­lin­de Bu­rak. Hus­seyn gö­bek adı.’61 Ho­no­lu­lu do­ğum­lu. An­ne­si, Kan­sas­lı Ann Dur­ham. Ba­ba­sı, Ken­ya­lı. Ba­bay­la ay­nı adı ta­şı­yor, Ba­rack Hus­seyn Oba­ma. Ba­rack, Ken­ya di­lin­de Bu­rak. Hus­seyn gö­bek adı. An­ne-ba­ba, Har­ward’da ta­nış­mış­lar. An­ne, be­yaz. Oba­ma iki ya­şın­day­ken çift bo­şan­mış. Ba­ba, dok­to­ra­nın ar­dın­dan ‘65’te Ken­ya’ya dön­müş, 7 se­ne son­ra da bir tra­fik ka­za­sın­da ve­fat et­miş. Oba­ma, ba­ba­sıy­la bir ke­re 1972’de gö­rüş­müş. An­ne­si, ba­ba­sın­dan bo­şan­dık­tan son­ra Ha­wa­i’de ika­me­te de­vam et­miş­ler. Oba­ma, al­tı­sın­day­ken ba­yan Dur­ham, bu de­fa En­do­zen­ya­lı bir ta­le­be olan Lo­lo Soe­tory­la ile ev­len­miş. Ca­kar­ta’ya ta­şın­mış­lar. Bu­ra­da İs­la­mî eği­tim ve­ren bir dev­let oku­lu­na yaz­dı­rıl­mış. Bu eği­tim 10 ya­şı­na ka­dar sür­müş. Son­ra, Ho­no­lu­lu’ya bü­yük an­ne ve ba­ba­sı­nın ya­nı­na gön­de­ril­miş. Ki­li­se oku­lu­na kay­de­dil­miş. Vaf­tiz ya­pıl­mış. 1979’da li­se­den me­zun ola­na ka­dar bü­yük an­ne ve ba­ba­sı­nın ya­nın­da kal­mış. ABD’nin ye­ni baş­ka­nı, ken­di­si­ni Bir­le­şik Hı­ris­ti­yan­lar Ce­ma­ati­ne men­sup ola­rak ilan et­mek­te. Pro­tes­tan bir Hı­ris­ti­yan. An­ne­si 1972’de ikin­ci eşin­den de bo­şa­na­rak. Ame­ri­ka’ya dön­müş, 1995’te öl­müş. Oba­ma’nın an­ne ta­ra­fın­dan 1, ba­ba ta­ra­fın­dan 7 kar­de­şi bu­lun­mak­ta. Co­lom­bi­a’da mül­ki­ye, Har­ward’da hu­kuk tah­sil ede­rek 1991’de avu­kat ol­muş. 1992’den be­ri Mic­hel­la Ro­ben­son’la ev­li. İki kız­la­rı var. 2000’de De­mok­rat par­ti­den Tem­sil­ci­ler Mec­li­si­ne gir­mek is­te­miş­se de ba­şa­ra­ma­mış. 2004’te­ki se­na­to se­çim­le­rin­dey­se oy­la­rın yüz­de 70’ini al­mış. Oba­ma’nın Müs­lü­man­lı­ğı tar­tı­şıl­mak­ta. Hı­ris­ti­yan ol­du­ğu­nu be­yan et­ti­ği­ne gö­re öy­le­dir. Pe­ki, Müs­lü­man­ken mi din de­ğiş­tir­di? Her­hal­de de­ğil. Da­ha ken­di­ni bil­me­den Hı­ris­ti­yan­lık di­ni­ne gö­re bü­yü­tül­mü­şe ben­zi­yor. Müs­lü­man ama di­ne la­kayt öz ve üvey ba­ba­la­rın Hı­ris­ti­yan ço­cu­ğu. Müs­lü­man­lık­la ala­ka­sı 7 kar­de­şi do­la­yı­sıy­la Müs­lü­man­lar­la ak­ra­ba ol­mak. Dün­ya önün­de ar­tık is­mi Müs­lü­man, ken­di­si Hı­ris­ti­yan bir ABD baş­ka­nı var. Doğ­ru bi­lin­sin ki ef­sa­ne­ye sı­ğı­nan ol­ma­sın. J.F. Ken­nedy’yi Müs­lü­man sa­yan çok ol­muş­tu. Ame­ri­ka­lı seç­me­nin ter­ci­hi, dün­ya­nın hu­zur, ba­rış ve re­fa­hı için ha­yır­lı ol­sun. Be­yaz Sa­ray, ilk de­fa ken­di­ne zıt renk­te bi­ri­ne ka­pı­la­rı­nı aç­mak­ta. Bu her­han­gi bir Ame­ri­ka­lı si­ya­set­çi­nin mi za­fe­ri, da­ha dü­ne ka­dar hor­la­nan zen­ci­le­rin mi za­fe­ri? Ev­ve­la ha­ya­tı­nı ta­nı­ya­lım. Son­ra ko­nu­şa­cak çok şey var...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT