BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ver­gi ce­za­sı kre­di kar­tıy­la!

Ver­gi ce­za­sı kre­di kar­tıy­la!

Ga­ran­ti Ban­ka­sı, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğıy­la im­za­la­dı­ğı pro­to­kol­le Mo­tor­lu Ta­şıt Ver­gi­si (MTV) ve tra­fik ce­za­la­rı­nın öde­ne­bil­me­si için uy­gu­la­ma baş­lat­tı.Ga­ran­ti Ban­ka­sı, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğıy­la im­za­la­dı­ğı pro­to­kol­le Mo­tor­lu Ta­şıt Ver­gi­si (MTV) ve tra­fik ce­za­la­rı­nın öde­ne­bil­me­si için uy­gu­la­ma baş­lat­tı. Bu­na gö­re, MTV, tra­fik ce­za­la­rı ve Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ida­ri pa­ra ce­za­la­rı, www.ge­lir­ler.gov.tr web si­te­sin­den Ga­ran­ti Ban­ka­sı­nın Fle­xi, Shop&Mi­les, Ame­ri­can Ex­press ve Bo­nus kre­di kart­la­rıy­la öde­ne­bi­le­cek. Ver­gi mü­kel­lef­le­ri, or­tak ça­lış­ma sa­ye­sin­de, bir­den faz­la öde­me­yi tek bir iş­lem­le ve­ya be­ya­na gö­re ya­pa­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT