BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ra Pa­zar­la­ma he­def bü­yüt­tü

Ra Pa­zar­la­ma he­def bü­yüt­tü

Ra Pa­zar­la­ma, ge­niş ba­yi da­ğı­tım ağı ve pro­fes­yo­nel sa­tış eki­bi ile tüm Tür­ki­ye ça­pın­da ger­çek­leş­tir­di­ği ça­lış­ma­lar­la koz­me­tik ve ki­şi­sel ba­kım sek­tö­rün­de ses ge­ti­ri­yor.Ra Pa­zar­la­ma, ge­niş ba­yi da­ğı­tım ağı ve pro­fes­yo­nel sa­tış eki­bi ile tüm Tür­ki­ye ça­pın­da ger­çek­leş­tir­di­ği ça­lış­ma­lar­la koz­me­tik ve ki­şi­sel ba­kım sek­tö­rün­de ses ge­ti­ri­yor. Ki­şi­sel ba­kım ka­te­go­ri­sin­de­ki 150’den faz­la ürü­nü Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nı­na ulaş­tı­ran Ra Pa­zar­la­ma, son ola­rak Öz­den Kim­ya bün­ye­sin­de­ki Smart ve Vi­lo ayak­ka­bı bo­ya­sı / de­ri ba­kım ürün­le­ri­ni, As­si­mo ah­şap te­miz­le­yi­ci­le­ri­ni ve Fla­min­go oda sprey­le­ri­nin tüm Tür­ki­ye sa­tış ve pa­zar­la­ma­sı­nı üst­len­di. Ra Pa­zar­la­ma Ge­nel Mü­dü­rü Me­te Bu­yur­gan, “Öz­den Kim­ya ürün­le­ri­ni Tür­ki­ye’nin her ye­rin­de bu­luş­tu­ra­ca­ğız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT