BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Festivalin açılış konseri başkandan

Festivalin açılış konseri başkandan

9. Ulus­la­ra­ra­sı An­tal­ya Pi­ya­no Fes­ti­va­li’nin açı­lı­şın­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Tü­rel, bir il­ki ger­çek­leş­ti­re­cek9. Ulus­la­ra­ra­sı An­tal­ya Pi­ya­no Fes­ti­va­li’nin açı­lı­şın­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Tü­rel, bir il­ki ger­çek­leş­ti­re­cek An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, An­tal­ya Kül­tür Sa­nat Vak­fı (AK­SAV) ve For­te Pro­dük­si­yon iş bir­li­ğiy­le bu yıl 9.’su düzenlenen Ulus­la­ra­ra­sı An­tal­ya Pi­ya­no Fes­ti­va­li, 7-23 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da dün­ya­ca ün­lü pi­ya­nist­le­ri sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu­ra­cak. An­tal­ya Pi­ya­no Fes­ti­va­li’nin açı­lış kon­se­rin­de, Tür­ki­ye’de ilk de­fa bir be­le­di­ye baş­ka­nı so­list ola­rak sah­ne­ye çı­ka­cak. An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Tü­rel, Gü­rer Ay­kal yö­ne­ti­min­de­ki An­tal­ya Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si Or­kes­tra­sı eş­li­ğin­de J.S. Bach’ın BWV 1056 fa mi­nör­ pi­ya­no kon­çer­to­su­nu ses­len­di­re­cek. Açı­lış ge­ce­si ve­re­ce­ği mi­ni kon­se­rin ilk pro­va­sı­nı ba­sın men­sup­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ren Baş­kan Tü­rel, “Yıl­lar­dır iş ve si­ya­set ya­şa­mı­mı in­sa­ni kıl­ma ça­ba­mı, pi­ya­no ile kur­du­ğum o ben­zer­siz iliş­ki ile sür­dür­düm. Fes­ti­val’de bu ça­ba­mı ilk kez bü­tü­nüy­le ama­tör bir he­ye­can­la, sa­nat­çı­la­rın ve de­ğer­li ko­nuk­la­rı­mın önün­de su­na­ca­ğım” de­di. Şef Gü­rer Ay­kal da kon­ser de Tü­rel’in per­for­man­sı­na “10 üze­rin­den 10” ver­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 105403
  % -0.53
 • 3.9178
  % -0.37
 • 4.6416
  % 0.11
 • 5.2173
  % -0.11
 • 162.807
  % -0.01
 
 
 
 
 
KAPAT