BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Herkese hızlı internet için iş birliği şart

Herkese hızlı internet için iş birliği şart

Tür­ki­ye’nin 3G ile kap­lan­ma­sı­nın çok pa­ha­lı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ave­a Ge­nel Mü­dü­rü Türk­tan, di­ğer ope­ra­tör­le­re, “Rekabetin olduğu yerler hariç altyapıyı birlikte kurabiliriz” çağrısı yaptıCü­neyt Türk­tan, A­na­do­lu A­jan­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Ge­nel Mü­dü­rü Hil­mi Ben­gi’yi zi­ya­ret et­ti. Ave­a Ge­nel Mü­dü­rü Cü­neyt Türk­tan, Üçün­cü Ne­sil Mo­bil İle­ti­şim Sis­tem­le­ri (3G) ko­nu­sun­da bü­tün ope­ra­tör­le­rin or­tak bir ça­lış­ma ya­pa­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Tür­ki­ye’nin 3G ile kap­lan­ma­sı­nın çok pa­ha­lı ol­du­ğu­na işa­ret eden Türk­tan, şu an­da bu ko­nu­yu baş­ka ope­ra­tör­le gö­rüş­tük­le­ri­ni söy­le­di. Türk­tan, şöy­le de­vam et­ti: KEŞ­KE 3 OPE­RA­TÖR KO­NUŞ­SA “Bü­tün alt­ya­pı­nın or­tak kul­la­nıl­ma­sı, şu an ör­ne­ği yok ama tek­nik ola­rak ola­bi­lir. Bil­has­sa 3G alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rın­da or­tak ça­lış­ma ya­pı­la­bi­lir. Hat­ta bu ko­nu­da gö­rüş­tü­ğü­müz bir ope­ra­tör var. Tüm Tür­ki­ye’yi 3G ile kap­la­mak çok pa­ha­lı. Bel­ki ilk etap­ta bü­yük şe­hir­le­ri kap­la­ya­ca­ğız son­ra di­ğer il­le­ri or­tak ola­rak kap­la­ya­bi­li­riz, im­kan var. Keş­ke 3 ope­ra­tör otur­sak, ana yer­ler dı­şın­da, re­ka­be­tin ol­du­ğu yer­ler dı­şın­da­ki yer­le­ri hep be­ra­ber 3G ile kap­la­sak ve hız­lı in­ter­net yay­gın­laş­sa. Ör­ne­ğin 20 şeh­ri her­kes ay­rı yap­sın, di­ğer şe­hir­ler tek or­tak alt­ya­pı ile kap­lan­sın ve roa­ming (do­la­şım) ya­pıl­sın, tek­nik ola­rak ya­pı­la­bi­lir.” 3G ko­nu­sun­da KKTC’de Vo­da­fo­ne ile iş bir­li­ği yap­tık­la­rı­nı da be­lir­ten Türk­tan, “Ave­a ola­rak Vo­da­fo­ne üze­rin­den ser­vis ala­ca­ğız” de­di. Yurt dı­şın­da ya­tı­rım plan­la­rı­nın gün­dem­de ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Türk­tan, “Di­rekt git­me­yiz, çok ca­zip tek­lif olur­sa Te­le­kom ile gi­de­riz. Her za­man Te­le­kom ile bir­lik­te gi­de­ce­ğiz” dedi. Da­ha ka­li­te­li hiz­met ge­li­yor Nu­ma­ra ta­şı­na­bi­lir­li­ği­nin 9 Ka­sım­da baş­la­ya­ca­ğı­nı ha­tır­la­tan Cü­neyt Tük­tan, abo­ne­le­rin da­ha ka­li­te­li ve ucuz mo­bil hiz­me­te ka­vu­şa­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. “Bi­zim yap­tır­dı­ğı­mız araş­tır­ma­la­ra gö­re 6-9 mil­yon ara­sı mut­suz abo­ne var” di­yen Türk­tan, nu­ma­ra ta­şı­na­bi­lir­li­ği ile hem ucuz hem de ka­li­te­li hiz­met is­te­yen mil­yon­lar­ca abo­ne­nin operatörünü değiştirmesini beklediklerini söy­le­di. “Nu­ma­ra ta­şı­na­bi­lir­li­ği ile abo­ne­le­re ‘de­ne­me’ im­ka­nı ve­ri­li­yor. Nu­ma­ra­sı­nı ta­şı­dı­ğı ope­ra­tö­rü be­ğen­me­yen abo­ne, baş­ka ope­ra­tö­re de ge­çe­bi­lir” di­ye de­vam eden Türk­tan, 3000 ve üze­ri nü­fu­su olan yer­le­rin yüzde 99’unu kapsadıklarını söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT