BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İMKB’de mo­ral yük­sek ­do­lar 1.48’e geriledi

İMKB’de mo­ral yük­sek ­do­lar 1.48’e geriledi

Pi­ya­sa­lar yurt dı­şı bor­sa­la­rın to­par­lan­ma­sıy­la mo­ral yük­selt­ti. İMKB 100 en­dek­si, yüz­de 4.84 yük­sel­di. Do­lar 1.48 YTL’ye düş­tüRE­KOR JA­PON­YA’DA Dün dün­ya bor­sa­la­rın­da çı­kış­lar dik­kat çe­ker­ken, en yük­sek oran­lı ar­tış yüz­de 6.30’la Ja­pon­ya’da ger­çek­leş­ti. Yük­se­liş­ler, bor­sa ara­cı ku­rum ça­lı­şan­la­rı­nı da se­vin­dir­di. Ekim ayın­da son yıl­la­rın en dü­şük se­vi­ye­le­ri­ne inen bor­sa­lar, ka­sım ayı­na mo­ral­li baş­la­dı. Kü­re­sel kri­zin baş­la­dı­ğı ABD’de bor­sa­lar, baş­kan­lık se­çi­mi se­be­biy­le ar­tı­da ka­pa­nın­ca, dün İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı da yük­se­liş­le baş­la­dı. Av­ru­pa pi­ya­sa­la­rı­nın yük­se­liş­le açıl­ma­sı, ABD’nin uzun va­de­li bo­no­la­rı­nın de­ğer ka­zan­ma­sı, Mark&Spen­cer gi­bi şir­ket­le­rin yük­sek kâr açık­la­ma­sı ve İn­gil­te­re Mer­kez Ban­ka­sı BO­E ve Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı ECB’nin fa­iz in­di­ri­mi bek­len­ti­le­ri­nin art­ma­sı, bor­sa­da mo­ral­le­ri ar­tır­dı. Gün için­de en dü­şük 27 bin 617 pua­nı gö­ren en­deks, 29 bin 400 pua­na ka­dar çık­tık­tan son­ra gü­nü yüz­de 4.84 yük­se­liş­le 29 bin 343 pu­an­dan ka­pat­tı. BAN­KA HİS­SE­LE­Rİ YÜK­SEL­Dİ İMKB’de de­ği­şik sek­tör­ler­de ta­van fi­yat­tan iş­lem­ler ger­çek­le­şir­ken, ban­ka his­se­le­rin­de yük­se­liş­ler dik­kat çek­ti. Ak­bank yüz­de 3.92, Ga­ran­ti yüz­de 4, İş Ban­ka­sı yüz­de 3.67, Halk­bank yüz­de 4.76, Ya­pı Kre­di yüz­de 4.39 ve For­tis yüz­de 2.2 prim yap­tı. Do­lar ise dün 1.5440 YTL’den gü­ne baş­la­dı. Öğ­len sa­at­le­rin­de 1.50 YTL’ye ka­dar ge­ri­le­yen, da­ha son­ra 1.5100’e ka­dar yük­se­len do­lar­da­ki sa­tış­lar, ak­şam sa­at­le­rin­de hız ka­zan­dı. Gün ka­pa­nı­şın­da do­lar, yüz­de 3.40 ge­ri­le­ye­rek 1.4890’dan ka­pan­dı. Eu­ro ise 1.9260 YTL’den iş­lem gör­dü. Uz­man­lar, ABD bor­sa­la­rı­nın yüz­de 3’e va­ran yük­se­liş­le açıl­ma­sı, Av­ru­pa bor­sa­la­rın­da prim­le­rin yüz­de 4’ü aş­ma­sı­nın, bu­gün pi­ya­sa­lar­da olum­lu bir se­yir için önem­li ve­ri­ler ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ri­yor­lar. Pi­ya­sa­lar baş­ka­nı kar­şı­lı­yor ABD se­çim­le­ri, ül­ke­de ye­ni bir baş­lan­gıç sa­yıl­ma­sı se­be­biy­le bor­sa­lar­da olum­lu bir bek­le­yi­şe se­bep ol­du. Dün ar­tı­da ka­pa­nan ABD bor­sa­la­rı, İMKB’nin ka­pa­nı­şı­na doğ­ru açıl­dı ve yük­se­liş­ler yüz­de 3’le­ri bul­du. ABD’de­ki bu yük­se­liş, dün­ya bor­sa­la­rı­nı da olum­lu et­ki­le­di. Ja­pon­ya yüz­de 6.30 prim­le ka­pa­nır­ken, Fran­sa bor­sa­sı CAC en­dek­si yüz­de 3.77, Al­man­ya DAX en­dek­si yüz­de 3.82, İn­gil­te­re FTSE 100 en­dek­si de yüz­de 3.4 prim yap­tı. Uz­man­lar, his­se se­ne­di pi­ya­sa­la­rın­da ka­sım ayı­nın to­par­lan­ma ve ye­ni yı­la ye­ni baş­lan­gıç yap­ma eği­li­min­de ola­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT