BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bor­sa­lar ral­li­ye er­ken baş­la­dı

Bor­sa­lar ral­li­ye er­ken baş­la­dı

ABD se­çim so­nu­cu ne olur­sa ol­sun, kü­çük de ol­sa ral­li bek­le­yi­şi dün­ya bor­sa­la­rı­na alım­la­rı ge­tir­di.ABD se­çim so­nu­cu ne olur­sa ol­sun, kü­çük de ol­sa ral­li bek­le­yi­şi dün­ya bor­sa­la­rı­na alım­la­rı ge­tir­di. Glo­bal bor­sa­lar gi­bi ban­ka his­se­le­riy­le dü­şen İMKB 100 en­dek­si son gün­ler­de yi­ne ban­ka his­se­le­riy­le bir­lik­te yük­se­li­şe geç­ti. Pa­zar­te­si gü­nü 28.500 (ay­lık or­ta­la­ma) se­vi­ye­si­ni aş­mak­ta zor­la­nan pi­ya­sa­ya aşı­rı sa­tış gel­me­me­si en­dek­sin 28.000 se­vi­ye­si­nin he­men al­tın­da tu­tun­ma­sı­nı sağ­la­dı. Ge­çen haf­ta­ya ka­dar 18-20 bin­li se­vi­ye­le­re dü­şe­bi­le­ce­ği ko­nu­şu­lan pi­ya­sa gün­ler­dir yük­se­li­yor. Haf­ta­lık or­ta­la­ma se­vi­ye­si­nin alt­tan ge­lip ay­lık or­ta­la­ma­sı­nı kes­mek üze­re ol­ma­sı pi­ya­sa­nın tek­nik gö­rün­tü­sü­nü olum­lu­ya çe­vir­di. Sa­tı­cı­dan çok alı­cı­la­rın ci­rit at­tı­ğı pi­ya­sa­ya sa­lı gü­nü bek­le­di­ği­miz alım­lar ge­lin­ce en­deks 29.4.00 se­vi­ye­si­ne ka­dar yük­sel­di ve gü­nü 29.343 pu­an­dan ka­pa­dı. Pa­ra pi­ya­sa­la­rı dü­şüş tren­din­de Dış bor­sa­lar­da­ki olum­lu se­yir fa­iz ve dö­viz pi­ya­sa­sın­da­ki aşa­ğı yön­lü tren­di de­vam et­tir­di. Cu­ma gü­nü 23.14 bi­le­şik­ten ka­pa­nan spot bo­no pi­ya­sa­sı­na ge­len alım­lar­la fa­iz ora­nı pa­zar­te­si gü­nü 22.44, sa­lı gü­nü de 21.92 se­vi­ye­si­ne hız­lı düş­tü. Bo­no ve bor­sa­da­ki alım­lar dö­viz pi­ya­sa­sın­da­ki sa­tış ola­rak yan­sı­yın­ca Tah­ta­ka­le dö­viz pi­ya­sa­sın­da do­lar 1.5 YTL’ye, Eu­ro ise 1.96 (ay­lık or­ta­la­ma) se­vi­ye­si­nin de al­tı­na sar­ka­rak 1.93 YTL’den iş­lem gör­dü. Kı­sa va­de­li bor­sa en­dek­si­nin 28.100 (5-22 gün­lük or­ta­la­ma­la­rı) des­tek ve 32.000 (bol­len­ger üst sı­nı­rı) -33.600-36.500 di­renç, do­lar­da ses 1.5 des­tek 1.55 YTL di­renç, eu­ro­da ise 1.86 des­tek ve 1.96 di­renç se­vi­ye­le­ri var. Spot bo­no fa­iz­le­rin­de ise 21.82 ve 20.75 bi­le­şik­le­re ka­dar kı­sa va­de­li dü­şüş ya­şa­na­bi­lir. Ay­lar­dır dü­şen pi­ya­sa­nın far­kın­da olan uya­nık ya­tı­rım­cı­lar po­zis­yon­la­rı­nı er­ken al­ma­ya baş­la­yın­ca nor­mal­de se­çim son­ra­sı bek­le­nen ral­li, gün­ler ön­ce­sin­de baş­la­mış ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT