BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye k­riz­de bir­çok ül­ke­den daha i­yi du­rum­da

Tür­ki­ye k­riz­de bir­çok ül­ke­den daha i­yi du­rum­da

Bü­tün dün­ya ül­ke­le­ri­ni et­ki­le­yen kü­re­sel fi­nan­sal k­ri­zde, ABD’de­ki so­rum­suz po­li­ti­ka­la­rın et­ki­li ol­du­ğu­nu kay­de­den Ro­goff, ay­rı­ca, a­şı­rı gev­şek pa­ra po­li­ti­ka­la­rı­nın da bun­da et­ki­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.ABD’YE DANIŞMANLIK YAPIYOR ABD Mer­kez Ban­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu’n­da da çalışan Rogoff, ABD’ye e­ko­no­mi ko­nu­sun­da da­nış­man­lık ya­pan U­lu­sal E­ko­no­mik A­raş­tır­ma­lar’ın da ü­ye­si. K­Rİ­ZİN SE­BE­Bİ SO­RUM­SUZ­LUK Bü­tün dün­ya ül­ke­le­ri­ni et­ki­le­yen kü­re­sel fi­nan­sal k­ri­zde, ABD’de­ki so­rum­suz po­li­ti­ka­la­rın et­ki­li ol­du­ğu­nu kay­de­den Ro­goff, ay­rı­ca, a­şı­rı gev­şek pa­ra po­li­ti­ka­la­rı­nın da bun­da et­ki­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) es­ki baş eko­no­mis­ti ve ha­len dün­ya­nın en iyi 5 eko­no­mis­ti ara­sın­da gös­te­ri­len Har­vard Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Prof. Dr. Ken­neth Ro­goff, mev­cut kü­re­sel fi­nan­sal kriz or­ta­mın­da Tür­ki­ye’nin, ge­liş­miş ül­ke­ler da­hil, dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­den da­ha iyi du­rum­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Prof. Dr. Ken­neth Ro­goff, Türk ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün, da­ha ön­ce ya­şa­nan kriz son­ra­sın­da ye­ni­den ya­pı­lan­dı­ğı­nı be­lir­terek, ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün, kriz son­ra­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len re­form­lar­la sağ­lam bir ya­pı­ya sa­hip ol­du­ğu­nu ve 7 yıl ön­ce­si­ne gö­re ar­tık çok fark­lı du­rum­da bu­lun­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Tür­ki­ye’de bir tek, ban­ka­cı­lık dı­şı özel sek­tö­rün bi­raz has­sas bir ya­pı­da bu­lun­du­ğu­nu ifade eden Ro­goff, özel sek­tö­rün önem­li bir dü­zey­de borç­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Mev­cut du­rum­da özel sek­tör borç­la­rı­nın bir problem ol­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Ro­goff, an­cak, kre­di pi­ya­sa­sı­nın ma­kul bir sü­reç­te nor­mal­leş­me­me­si ha­lin­de, özel sek­tör borç­la­rı­nın kı­rıl­gan­lık oluşturabileceğine işa­ret et­ti. Prof. Dr. Ken­neth Ro­goff, Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan da gö­re­ve çağ­rı­lan dün­ya­nın ön­de ge­len beş eko­no­mis­ti ara­sın­da yer alı­yor. Eko­no­mi­ler ye­ri­ne otu­ru­yor Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, geç­ de ol­sa eko­no­mi­nin den­ge­le­ri­nin ye­ri­ne otur­du­ğu­nu ve aşı­rı de­ğer­li YTL’nin bel­li bir nok­ta­ya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “İki ay için­de ih­ra­ca­tın it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nı da­ha da yük­se­le­cek, ara ma­lı kul­la­nı­mı ar­ta­cak” de­di. Tür­ki­ye İn­şa­at Sa­na­yi­ci­le­ri İş­ve­ren Sen­di­ka­sı ge­le­nek­sel “Türk İn­şa­at Sa­na­yi” ko­nu­lu top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Tüz­men, “İh­ra­ca­tın it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nın­da dü­zel­me var. Ge­çen ay bu oran yüz­de 72 ol­du. 2-3 ayı iyi ge­çi­rir­sek, kur­ba­ğa gö­zü pat­la­ma­dan bu dö­ne­mi ge­çi­re­cek” di­ye ko­nuş­tu. Tüz­men, yurt dı­şı te­mi­nat mek­tup­la­rın­da dik­ka­te alı­na­cak ora­nın yüz­de 40’tan 20’ye dü­şü­rül­dü­ğü­nü, bu­nun da sek­tö­re bü­yük ra­hat­lık sağ­la­ya­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT