BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 44. Baş­kan

44. Baş­kan

Bu ya­zı­mız oku­nur­ken, Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’nin 44. Baş­ka­nı­nın kim ola­ca­ğı ke­sin­lik ka­zan­mış bu­lu­na­cak. En az bir haf­ta müd­det­le ye­ni baş­kan, dün­ya med­ya­sı­nın ba­şın­da yer ala­cak.Bu ya­zı­mız oku­nur­ken, Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’nin 44. Baş­ka­nı­nın kim ola­ca­ğı ke­sin­lik ka­zan­mış bu­lu­na­cak. En az bir haf­ta müd­det­le ye­ni baş­kan, dün­ya med­ya­sı­nın ba­şın­da yer ala­cak. ABD baş­kan­lı­ğı, dün­ya­nın en önem­li, en güç­lü ma­ka­mı­dır. İz­le­ye­ce­ği po­li­ti­ka ile il­gi­si, iliş­ki­si, men­fa­ati, kor­ku­su bu­lun­ma­yan tek ül­ke yok­tur. Üs­te­lik bu ma­kam sem­bo­lik de­ğil­dir. Ger­çek bir ic­ra mev­ki­idir. De­mok­ra­si­ler­de en ge­niş yet­ki­ler­le do­na­tıl­mış ki­şi, ABD baş­ka­nı­dır. Ay­nı za­man­da baş­ba­kan­dır. Baş­kan­lık sis­te­mi de­nin­ce za­ten ABD ör­ne­ği gös­te­ri­lir. Ye­ni baş­kan, Ocak 2009’da Be­yaz Sa­ra­y’­a yer­le­şip gö­re­vi­ne baş­la­ya­cak. Bush, da­ha 2 ay­dan faz­la baş­kan­dır. 44. baş­kan, 4 yıl müd­det­le, 2009, 2010, 2011, 2012 yıl­la­rın­da dün­ya­da adı en çok ge­çen po­li­ti­ka­cı ola­cak. ABD ta­ri­hin­de re­kor oluş­tu­ran tam 1 mil­yar do­lar se­çim har­ca­ma­sı ile ik­ti­da­ra gel­miş­tir. Se­çim­ler­de bu de­re­ce­de mas­raf, de­mok­ra­si­nin ku­sur­la­rın­dan bi­ri­dir. İle­ri­de mut­la­ka ça­re­si bu­lu­na­cak­tır. 44. Baş­kan, Bir­le­şik Ame­ri­ka­’dan çı­kıp dün­ya­ya ya­yı­lan en bü­yük çap­ta­ki fi­nans kri­zi­ne son ver­mek ça­ba­sı ile işe baş­la­ya­cak. Bu ba­kım­dan ta­lih­siz­dir. Üs­te­lik Irak için ka­rar ve­re­cek Af­ga­nis­ta­n’­da po­zis­yon dü­zel­te­cek. Hep­si kar­ma­şık, kar­ma­ka­rı­şık ko­nu­lar­dır. Ye­ni Baş­kan, Uk­ray­na ve Gür­cis­ta­n’­ın ve baş­ka ül­ke­le­rin de NA­TO ve da­ha son­ra Av­ru­pa Bir­li­ği üye­li­ği için ça­lı­şa­cak. Rus­ya­’nın bü­yük mem­nu­ni­yet­siz­li­ği­nin ger­çek bir tep­ki­ye dö­nüş­me­si ih­ti­ma­li­ni gö­ze ala­cak ve gö­ğüs­le­ye­cek. Ye­ni baş­kan­la AB­D’­nin ci­han po­li­ti­ka­sı de­ği­şe­cek de­ğil­dir. Bü­yük kriz bi­tin­ce de ci­han dev­le­ti po­zis­yo­nu sü­re­cek. Ol­ma­ya ki dün­ya­da epey sa­yı­da­ki ace­mi ve ro­man­tik si­ya­set­çi­ler ak­si bir ümi­de ka­pıl­sın­lar. Önü­müz­de­ki 4 yıl baş­kan, ABD ve dün­ya eko­no­mi­si­ni dü­ze­ne sok­mak­la, Or­ta Do­ğu pet­rol kay­nak­la­rı ve yol­la­rı­nı kon­trol et­mek­le, İs­ra­il’­in gü­ven­li­ği­ni des­tek­le­mek­le, ev­ren­sel te­rör­le sa­vaş­mak­la, İran so­ru­nu ile uğ­ra­şa­cak­tır. Bus­h’­un be­ce­rik­siz üs­lû­bun­dan ders ala­ca­ğı da mu­hak­kak­tır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT