BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > P­RIN­TER ­kal­pa­zan­la­rı

P­RIN­TER ­kal­pa­zan­la­rı

Bah­çe­li­ev­ler’de bir eve dü­zen­le­nen bas­kın­da prin­ter ile sah­te pa­ra ba­san şe­be­ke li­de­ri ve be­ra­be­rin­de­ki 5 ki­şi ya­ka­lan­dı. Pa­ra­la­rın sah­te ol­du­ğu­nun sa­de­ce uz­man ki­şi­ler­ce fark edi­le­ce­ği, nor­mal bir va­tan­da­şın bun­la­rı ger­çe­ğin­den ayırt et­me­si­nin im­kan­sız ol­du­ğu be­lir­til­di.> Ad­nan Su­lar İS­TAN­BUL (İHA) Operasyonda 5 kişi yakalanırken, şebeke liderinin kalpazanlıkla elde ettiği parayla villa aldığı ileri sürüldü. Bir ih­bar üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen ma­li po­lis ekip­le­ri, baş­ta Bah­çe­li­ev­ler ol­mak üze­re Ba­kır­köy, Eyüp, Emi­nö­nü ve Fa­tih il­çe­le­rin­de 9 ay­rı ad­re­se eş za­man­lı ope­ras­yon dü­zen­le­di. Bas­kın dü­zen­le­nen ad­res­ler­de ya­pı­lan ara­ma­lar­da ele ge­çi­ri­len çok mik­tar­da sah­te dö­viz, Ye­ni Türk Li­ra­sı, sah­te pa­ra ba­sı­mın­da kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­rin ya­nı sı­ra, 1 adet ka­ğıt kes­me ma­ki­ne­si, 1 adet ta­ra­yı­cı, 5 kli­şe, 2 adet çok amaç­lı prin­ter, 1 bil­gi­sa­yar ka­sa­sı ve 2 sey­yar hard dis­ke el ko­nul­du. VİL­LA SA­TIN AL­MIŞ­LAR Bah­çe­li­ev­ler’de­ki bas­kın­da 3 mil­yon 500 bin YTL de­ğe­rin­de sah­te pa­ra ele ge­çi­ril­di. Kal­pa­zan­la­rın, ucuz ol­du­ğu için prin­ter kul­la­na­rak sah­te pa­ra bas­tık­la­rı or­ta­ya çı­kar­ken, şe­be­ke li­de­ri­nin el­de et­ti­ği hak­sız ka­zanç­la vil­la al­dı­ğı be­lir­len­di. Dü­zen­le­nen bas­kın po­lis ka­me­ra­sı ta­ra­fın­dan sa­ni­ye sa­ni­ye kay­de­di­lir­ken, şe­be­ke­nin sah­te pa­ra­la­rı yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le ku­ru­la­cak hay­van pa­zar­la­rın­da pi­ya­sa­ya sür­me­ye ha­zır­lan­dık­la­rı or­ta­ya çık­tı. Ope­ras­yon­lar­da, ara­la­rın­da şe­be­ke li­de­ri ol­du­ğu öne sü­rü­len M.O.’nun da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 6 ki­şi ya­ka­lan­dı. Sah­te pa­ra­la­ra iliş­kin uz­man­lar­ca ha­zır­la­nan ra­por­da, “Söz ko­nu­su pa­ra­la­rın sah­te ol­du­ğu­nun sa­de­ce uz­man ki­şi­ler­ce fark edi­le­ce­ği­nin ve nor­mal bir va­tan­da­şın bu pa­ra­la­rı ger­çe­ğin­den ayırt et­me­si­ne im­kan ol­ma­dı­ğı­nın” vur­gu­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. İN­TER­NET­TEN İN­DİR­Dİ İz­mir’de ise, bir li­se öğ­ren­ci­si, in­ter­net­ten in­dir­di­ği Türk li­ra­la­rı­nı renk­li ya­zı­cı­da ba­sa­rak pi­ya­sa­ya sür­dü. Po­lis ta­ra­fın­dan ya­ka­la­nan 15 ya­şın­da­ki li­se öğ­ren­ci­si M.C. ile ken­di­si­ne yar­dım eden 24 ya­şın­da­ki ha­la­sı­nın oğ­lu S.S. çı­ka­rıl­dık­la­rı mah­ke­me ta­ra­fın­dan tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101429
  % 1.29
 • 5.2734
  % -0.32
 • 5.9792
  % -0.77
 • 6.8799
  % -0.32
 • 217.242
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT