BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ban­ka­nın 2 milyon YTL’sini şans o­yun­la­rın­da kay­bet­ti

Ban­ka­nın 2 milyon YTL’sini şans o­yun­la­rın­da kay­bet­ti

İz­mir Ka­ra­bağ­lar’da­ki bir ban­ka­nın yet­ki­li­le­ri, ka­sa gö­rev­li­si ola­rak ça­lı­şan ve ka­sa­nın anah­ta­rı­nı da ya­nın­da gö­tü­ren M.A.K’nin (28) işe gel­me­me­si ve ir­ti­bat sağ­la­na­ma­ma­sı üze­ri­ne, du­ru­mu ban­ka­nın böl­ge mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri­ne bil­dir­di.İz­mir Ka­ra­bağ­lar’da­ki bir ban­ka­nın yet­ki­li­le­ri, ka­sa gö­rev­li­si ola­rak ça­lı­şan ve ka­sa­nın anah­ta­rı­nı da ya­nın­da gö­tü­ren M.A.K’nin (28) işe gel­me­me­si ve ir­ti­bat sağ­la­na­ma­ma­sı üze­ri­ne, du­ru­mu ban­ka­nın böl­ge mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri­ne bil­dir­di. Böl­ge mü­dür­lü­ğün­den ge­len so­rum­lu­lar­la bir­lik­te açı­lan ka­sa­da ya­pı­lan sa­yım­da, ka­yıt­la­ra gö­re 2 mil­yon 20 bin YTL’nin ek­sik ol­du­ğu be­lir­len­di. Ban­ka yet­ki­li­le­ri­nin ko­nu­yu bil­dir­me­si üze­ri­ne po­lis, M.A.K’yi Bor­no­va’da gö­zal­tı­na alın­dı. EŞİNDEN BOŞANMIŞ M.A.K’nin, kre­di kart­la­rı bor­cu­nu öde­ye­mez du­ru­ma gel­me­si üze­ri­ne yak­la­şık 1 yıl ön­ce ban­ka ka­sa­sın­dan 50 bin YTL al­dı­ğı­nı, da­ha son­ra bu pa­ra­yı ye­ri­ne ko­ya­bil­mek için ka­sa­dan al­dı­ğı pa­ra­la­rı şans oyun­la­rı­na ya­tır­dı­ğı­nı, sü­rek­li ola­rak kay­bet­me­si üze­ri­ne ka­sa­da­ki açı­ğın gün geç­tik­çe bü­yü­dü­ğü­nü söy­le­di­ği öne sü­rül­dü. Eşin­den 1,5 yıl ön­ce bo­şan­dı­ğı öğ­re­ni­len M.A.K, iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan “zim­met ve em­ni­ye­ti su­iis­ti­mal” suç­la­ma­sıy­la sav­cı­lı­ğa gön­de­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT