BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gü­re­şin te­mel ­ta­şı: Ant­re­nör

Gü­re­şin te­mel ­ta­şı: Ant­re­nör

Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu’nun da­ha ön­ce de or­ga­ni­ze et­ti­ği Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki ha­kem, yağ­lı gü­reş ca­mi­ası ve il tem­sil­ci­le­ri ile ya­pı­lan se­mi­ner ve de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­la­rı­na cu­ma, cu­mar­te­si ve pa­zar gü­nü, An­tal­ya Fa­lez Otel’de yak­la­şık 250 gü­reş an­tre­nö­rü­nün ka­tı­lı­mı ile de­vam edil­di.Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu’nun da­ha ön­ce de or­ga­ni­ze et­ti­ği Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki ha­kem, yağ­lı gü­reş ca­mi­ası ve il tem­sil­ci­le­ri ile ya­pı­lan se­mi­ner ve de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­la­rı­na cu­ma, cu­mar­te­si ve pa­zar gü­nü, An­tal­ya Fa­lez Otel’de yak­la­şık 250 gü­reş an­tre­nö­rü­nün ka­tı­lı­mı ile de­vam edil­di. Eği­tim amaç­lı bu se­mi­ner­ler ger­çek­ten fay­da­lı ol­du . De­ği­şik fi­kir ve de­ğer­len­dir­me­le­rin ya­nın­da üç je­ne­ras­yon bir ara­ya ge­le­rek has­ret gi­der­di. Baş­kan Os­man Aş­kın BAK, Ah­met AK ve Ge­nel Sek­re­ter Fe­za­ir TAT­LI­DİL’in ya­nın­da, eğit­men­ler ola­rak Ra­ma­zan SAV­RAN­BA­ŞI, Fu­at KOÇ­Yİ­ĞİT, Av­ni TAR­HAN, Fun­da EL­MA­CI­OĞ­LU, İb­ra­him Cİ­Cİ­OĞ­LU, Cem BİL­GİÇ, Meh­met TÜRK­MEN, İb­ra­him Gİ­LAN, Me­tin KAP­LAN ve ben­de­niz ka­tıl­dık. Din­le­yi­ci­ler ara­sın­da gü­reş mil­li ta­kım­la­rı an­tre­nör­le­ri, tüm Gü­reş Lig­le­ri tem­sil­ci­le­ri, GEM an­tre­nör­le­ri ile GEM Mü­dür­le­ri var­dı. Sa­tır baş­la­rı ile spor yö­ne­ti­ci­li­ği, ba­sın, 2008 yı­lı per­for­mans de­ğer­len­dir­me­si, gü­reş ku­ral­la­rı, bes­len­me, adap­tas­yon, spor­cu sağ­lı­ğı ve do­ping, Türk kül­tür ta­ri­hin­de gü­reş gi­bi ko­nu­lar­la il­gi­li su­num­lar ve­ril­di. Bu or­ga­ni­zas­yon­la­rın yıl­da iki de­fa ya­pıl­ma­sın­da ya­rar var. Ta­bii ki ka­de­me­li ola­rak di­ğer çağ­rı­la­bi­le­cek­ler­le be­ra­ber ve en az bir gün da­ha ek­le­ne­rek ya­pıl­ma­lı. Ka­tı­lım­cı­lar ve eğit­men­ler bü­yük bir sa­bır­la se­mi­ne­rin ku­ral­la­rı­na bağ­lı kal­dı­lar, so­ru-ce­vap şek­lin­de hoş, se­vi­ye­li bir tar­tış­ma ve an­la­tım son­ra­sın­da ser­ti­fi­ka tö­re­ni ya­pıl­dı. Akıl­lar­da ka­lan­lar ise ki­lo düş­me, ener­ji, sağ­lık, do­ping, yağ öl­çü­mü, yö­ne­ti­ci, gü­reş eği­tim mer­kez­le­ri ge­nel so­run­la­rı, ba­sın­da gü­reş... ol­du. Ye­ri gel­miş­ken, ça­ğın an­tre­nö­rü na­sıl ol­ma­lı? Ben­ce in­ter­net­le ba­rı­şık, her gün dün­ya gü­re­şi­ni web si­te­le­ri­ni ta­kip eden, ge­rek­ti­ğin­de iyi bir yö­ne­ti­ci, iyi bir ba­ba, ağa­bey, bran­şı ile il­gi­li li­te­ra­tür bil­gi­le­ri ile do­nan­mış, en az bir ya­ban­cı dil bi­len, alan ola­rak da teo­ris­yen mi yok­sa pra­tis­yen mi ola­ca­ğı­nı seç­miş, si­ga­ra iç­me­yen... ya­ni kı­sa­ca her şe­yi ile top­lu­ma ve spor­cu­ya ör­nek olan, bir gü­nü di­ğer gü­ne eşit ol­ma­yan, de­vam­lı araş­tır­cı bir in­san... Ta­bi­i böy­le bir an­tre­nö­re Fe­de­ras­yon ve ku­lüp­ler de hak­kı­nı ve­re­bil­me­li! Baş­kan O.Aş­kın BAK ve Ah­met AK 2007 ve 2008 yı­lı ile il­gi­li ge­nel de­ğer­len­dir­me yap­tı­lar. Baş­kan, an­tre­nör­le­re hi­tap eder­ken, on­la­rın Türk Gü­re­şi­nin te­mel taş­la­rı ol­du­ğu­nu, dav­ra­nış­la­rı­nın ör­nek ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, ba­sı­na ma­ga­zin ha­ber ile de­ğil, ba­şa­rı ile gel­me­le­ri­ni is­te­dik­le­ri­ni, 2012 için Türk Gü­re­şi­nin önü­nün açık ol­du­ğu­nu, GEM’ler­de önü­müz­de­ki dö­nem için or­tak ça­lış­ma prog­ra­mı uy­gu­lan­ma­sı için ça­lış­ma baş­lat­tık­la­rı­nı, an­tre­nör­le­rin es­ki­si gi­bi Fe­de­ras­yon ta­ra­fın­dan özel ödül ile ödül­len­di­ri­le­ce­ği­ni, MEB Pro­je­si­ne mut­la­ka sa­hip çı­kı­la­ca­ğı­nı ve uy­gu­la­ma­ya ko­ya­cak­la­rı­nı an­lat­tı. Hep be­ra­ber gü­re­şin di­ğer ens­trü­man­la­rı ile 2012’de is­te­nen ba­şa­rı­yı el­de ede­ce­ği­nin al­tı­nı çiz­di. Yurt içi ve yurt dı­şın­da eği­tim se­mi­ner­le­ri de­vam edi­yor. Yurt için­de haf­ta so­nu Ak­gün Otel­de teo­rik ve İs­tan­bul Gü­reş İh­ti­sas Ku­lü­bün­de pra­tik ol­mak üze­re an­tre­nör se­mi­ne­ri ya­pı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT