BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ek­sik Ka­nar­ya en kri­tik vi­raj­da

Ek­sik Ka­nar­ya en kri­tik vi­raj­da

Devler Li­gi­’n­de 21:45’te Ar­se­nal ile kar­şı­la­şa­cak olan F. Bah­çe, Av­ru­pa­’da yo­la de­vam ede­bil­mek için Lon­dra­’dan pu­an­la dön­mek zo­run­da.Devler Li­gi­’n­de 21:45’te Ar­se­nal ile kar­şı­la­şa­cak olan F. Bah­çe, Av­ru­pa­’da yo­la de­vam ede­bil­mek için Lon­dra­’dan pu­an­la dön­mek zo­run­da. ÇIKMAYAN CANDAN F.Bah­çe, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde “ta­mam mı, de­vam mı” ni­te­li­ğin­de­ki maç­ta 5-2’lik mağ­lu­bi­ye­tin rö­van­şın­da Lon­dra’da dün­ya ku­lü­bü Ar­se­nal’le kar­şı­la­şa­cak ALEX - SE­MİH YOK Ge­çen yıl Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde fır­tı­na­lar es­ti­rip çey­rek fi­nal oy­na­ya­rak bü­tün Av­ru­pa’nın gö­zü­nü üze­ri­ne çe­vi­ren F.Bah­çe, bu yıl Dev­ler Li­gi’nde gru­bun­da hiç de­ğil­se ‘UE­FA’da yo­la de­vam’ için çı­kış arı­yor. Oy­na­dı­ğı 3 maç­ta 1 pu­an top­la­ya­rak son sı­ra­dan kur­tu­la­ma­yan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Ar­se­nal kar­şı­sın­da 5-2’lik mağ­lu­bi­ye­tin rö­van­şın­da pu­an he­sa­bı ya­pı­yor. Emi­ra­tes Sta­dı’nda 21:45’te baş­la­ya­cak ma­çı İtal­yan Ro­ber­to Ro­set­ti yö­ne­te­cek. Alex’ten mah­rum bir şe­kil­de ma­ça çı­ka­cak olan F.Bah­çe’de ay­rı­ca Em­re’nin de bu ma­ça ye­ti­şe­me­me­si Ara­go­nes’in eli­ni ko­lu­nu bağ­la­mış du­rum­da. F.Bah­çe her ne ka­dar form­suz ve sa­kat oyun­cu­lar­la uğ­raş­sa da Ar­se­nal de ben­zer sı­kın­tı­lar için­de. Top­çu­lar­da Wal­cot, Ade­ba­yor ve Sag­na gi­bi isim­ler sa­kat­lık­la­rı yü­zün­den for­ma gi­ye­me­ye­cek. “KA­ZAN­MA­YA GEL­DİK” F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Lu­is Ara­go­nes, Ar­se­nal ma­çı ön­ce­si Emi­ra­tes Sta­dı’nda bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. De­ne­yim­li tek­nik adam ma­ça ka­zan­mak için çı­ka­cak­la­rı­nı söy­ler­ken, ken­di­si­ne bir so­ru üze­ri­ne 5-2 ye­nil­dik­le­ri ilk maç­ta ha­ta­lar ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “An­cak her maç fark­lı­dır. Her ma­ça ka­zan­mak için fark­lı mo­ti­ve ile gi­di­yo­ruz. Ama­cı­mız ka­zan­mak” de­di. Tür­ki­ye’de her gün ye­ni bir şey öğ­ren­di­ği­ni ifa­de eden İs­pan­yol tek­nik adam, “Fark­lı bir kül­tür­de fark­lı bir ül­ke­de fut­bol yö­net­mek zor. Türk fut­bo­lu­na ken­di­mi her ge­çen gün bi­raz da­ha ya­kın his­se­di­yo­rum” iye ko­nuş­tu. Bir ga­ze­te­ci­nin Fab­re­gas ile il­gi­li so­ru­su üze­ri­ne Ara­go­nes, “Fab­re­gas çok önem­li bir oyun­cu, ama be­ni il­gi­len­di­ren tek şey ken­di ta­kı­mım” şek­lin­de ko­nuş­tu. > M. Emin ULUÇ - Londra Şam­pi­yon­lar Li­gi G Gru­bu ma­çı >> AR­SE­NAL Al­mu­ni­a Ebo­ue Song Sil­ves­tre Clichy Djo­uro­u Fab­re­gas Di­aby De­nil­son Nas­ri Van Per­si­e Sa­kat­lar: Ade­ba­yor, Wal­cot, Sag­na, Gallas Ce­za­lı: Yok TD: Ar­se­ne Wen­ger >> F.BAH­ÇE Vol­kan De­mi­rel Gök­han Edu Lu­ga­no Ro­ber­to Car­los Ka­zım Maldonado Jo­si­co Uğur Se­mih Güi­za Sa­kat: Alex, Em­re Be­lö­zoğ­lu, Ön­der Tu­ra­cı Ce­za­lı: Yok TD: Lu­is Ara­go­nes HA­KEM­LER: Ro­ber­to Ro­set­ti, Ste­fa­no Ay­rol­di, Fran­ces­co Al­to­ma­re STAT: Emi­ra­tes SA­AT: 21:45 Star TV nak­len U­MU­DA YOL­CU­LUK F.Bah­çe, Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de kar­şı­la­şa­ca­ğı Ar­se­nal ma­çı i­çin dün sa­bah sa­at­le­rin­de Lond­ra’ya git­ti. Bu­ra­da gur­bet­çi­le­rin yo­ğun il­gi­siy­le kar­şı­la­şan sa­rı-­la­ci­vert­li fut­bol­cu­lar bol bol im­za da­ğıt­tı. Sa­rı-­la­ci­vert­li ka­fi­le­de, sa­kat o­lan A­lex, Ön­der, Tü­mer ve Em­re yer al­ma­dı. Arsene Wenger: Saygı duyuyoruz F.Bah­çe’nin Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de­ki ra­ki­bi Ar­se­nal’in ho­ca­sı Ar­se­ne Wen­ger, ‘’F.Bah­çe gü­zel fut­bol oy­nu­yor, say­gı du­yu­yo­ruz an­cak biz de E­mi­ra­tes’de, ken­di e­vi­miz­de oy­nu­yor o­la­ca­ğız. Şam­pi­yo­na­da tur at­la­mak ve sa­ha­mız­da­ki tüm maç­la­rı ka­zan­mak is­ti­yo­ruz’’ di­ye ko­nuş­tu. Bü­tün dik­kat­le­ri­ni F.Bah­çe kar­şı­laş­ma­sı­na top­la­dık­la­rı­nı i­fa­de e­den Wen­ger, son dö­nem­de çok is­tik­rar­lı so­nuç­lar a­la­ma­dık­la­rı­nı, an­cak bun­dan son­ra sü­rek­li ka­zan­mak i­çin sa­ha­ya çı­ka­cak­la­rı­nı i­fa­de et­ti.
Kapat
KAPAT