BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Paravan şirketle 7 mil­yon YTL hak­sız ­ka­zanç sağ­la­dı­lar

Paravan şirketle 7 mil­yon YTL hak­sız ­ka­zanç sağ­la­dı­lar

İs­tan­bul’un da a­ra­la­rın­da bu­lun­du­ğu 7 il­de eş za­man­lı o­la­rak dü­zen­le­nen o­pe­ras­yon­da, kur­duk­la­rı pa­ra­van şir­ket­ler a­ra­cı­lı­ğıy­la ba­zı fab­ri­ka ve şir­ket­ler­den al­dık­la­rı ü­rün­le­ri de­ğe­ri­nin al­tın­da sa­ta­rak 7 mil­yon YTL hak­sız ka­zanç sağ­la­dık­la­rı id­di­a e­di­len bir suç ör­gü­tü­ne ü­ye 21 ki­şi gö­zal­tı­na a­lın­dı.İs­tan­bul’un da a­ra­la­rın­da bu­lun­du­ğu 7 il­de eş za­man­lı o­la­rak dü­zen­le­nen o­pe­ras­yon­da, kur­duk­la­rı pa­ra­van şir­ket­ler a­ra­cı­lı­ğıy­la ba­zı fab­ri­ka ve şir­ket­ler­den al­dık­la­rı ü­rün­le­ri de­ğe­ri­nin al­tın­da sa­ta­rak 7 mil­yon YTL hak­sız ka­zanç sağ­la­dık­la­rı id­di­a e­di­len bir suç ör­gü­tü­ne ü­ye 21 ki­şi gö­zal­tı­na a­lın­dı. Bu ki­şi­le­rin ev ve iş yer­le­rin­de ya­pı­lan a­ra­ma­lar­da, çok sa­yı­da fir­ma­lar­dan a­lı­nan ü­rün­ler, bir ta­ban­ca i­le suç iş­le­mek­te kul­la­nı­lan çok sa­yı­da çek, se­net, fa­tu­ra ve ir­sa­li­ye e­le ge­çi­ril­di. Po­lis yet­ki­li­le­ri, gö­zal­tı­na a­lı­nan­lar a­ra­sın­da suç ör­gü­tü­nün e­le­ba­şı­lı­ğı­nı yap­tı­ğı id­di­a e­di­len Ah­met B. (47) ve am­ca­sı­nın oğ­lu A­li B’nin (45) de bu­lun­du­ğu­nu kay­det­ti. Ba­zı­la­rı “hır­sız­lık” ve “do­lan­dı­rı­cı­lık” suç­la­rın­dan sa­bı­ka­lı o­lan 21 ki­şi, Tuz­la Ad­li­ye­si’ne gön­de­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT