BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 64.5 ki­lo ero­ini LU­Sİ ya­ka­la­dı

64.5 ki­lo ero­ini LU­Sİ ya­ka­la­dı

İs­tan­bul’da, bir ih­bar üze­ri­ne iz­le­me­ye alı­nan Or­han ǒnin, suç ör­gü­tü üye­le­rin­den Mus­ta­fa M. ile bağ­lan­tı­ya ge­çe­rek uyuş­tu­ru­cu­yu yurt dı­şı­na gön­der­mek üze­re an­laş­tı­ğı be­lir­len­di.İs­tan­bul’da, bir ih­bar üze­ri­ne iz­le­me­ye alı­nan Or­han ǒnin, suç ör­gü­tü üye­le­rin­den Mus­ta­fa M. ile bağ­lan­tı­ya ge­çe­rek uyuş­tu­ru­cu­yu yurt dı­şı­na gön­der­mek üze­re an­laş­tı­ğı be­lir­len­di. İz­len­me­si­ne de­vam edi­len Or­han ǒnin, bir sü­re son­ra uyuş­tu­ru­cu­yu bir oto­mo­bi­le yük­le­ye­rek ha­re­ke­te geç­ti­ği an­la­şı­lın­ca ope­ras­yon baş­la­tıl­dı. Lu­si ad­lı de­tek­tör kö­pe­ğin de ka­tıl­dı­ğı ope­ras­yon­da, ara­cın ba­ga­jı­na sak­la­nan va­liz­ler­de 64 ki­lo 500 gram ero­in ele ge­çi­ril­di. Gö­zal­tı­na alı­na­rak ad­li­ye­ye sevk edi­len Or­han Ç. tu­tuk­la­nır­ken, Mus­ta­fa M. ser­best bı­ra­kıl­dı. Öte yan­dan, İs­tan­bul’da baş­ka bir ope­ras­yon­da ele ge­çi­ri­len 35 ki­log­ram ero­ine iliş­kin ad­li­ye­ye sevk edi­len 5 ki­şi­den, bi­ri uz­man ça­vuş 4’ü tu­tuk­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT