BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 4 met­ro ­va­go­nu teslim a­lın­dı

4 met­ro ­va­go­nu teslim a­lın­dı

Ka­zı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­nan ve e­lekt­ro­me­ka­nik iş­le­ri­ne de­vam e­di­len Bağ­cı­lar Ki­raz­lı­-İ­ki­tel­li­-O­lim­pi­yat Kö­yü a­ra­sın­da kul­la­nı­la­cak met­ro va­gon­la­rı­nın ilk bö­lü­mü­nün tes­li­ma­tı­na baş­lan­dı.Ka­zı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­nan ve e­lekt­ro­me­ka­nik iş­le­ri­ne de­vam e­di­len Bağ­cı­lar Ki­raz­lı­-İ­ki­tel­li­-O­lim­pi­yat Kö­yü a­ra­sın­da kul­la­nı­la­cak met­ro va­gon­la­rı­nın ilk bö­lü­mü­nün tes­li­ma­tı­na baş­lan­dı. F­ran­sız Als­tom fir­ma­sı ta­ra­fın­dan ü­re­ti­len va­gon­la­rın 4 ta­ne­si İs­tan­bul’a ge­ti­ril­di. Va­gon­lar­dan bi­ri Tak­sim Mey­da­nı’n­da hal­kın be­ğe­ni­si­ne su­nu­la­cak, üç va­gon i­se de­po sa­ha­sın­da bek­le­ti­le­cek. 2008 yı­lı i­çe­ri­sin­de top­lam 12 va­gon da­ha Tür­ki­ye’ye ge­ti­ri­le­rek, yıl so­nu­na ka­dar ge­ti­ri­len va­gon sa­yı­sı 16 o­la­cak. 2009 yı­lın­da tes­lim e­di­le­cek va­gon­lar­la bir­lik­te p­ro­je kap­sa­mın­da a­lı­na­cak va­gon sa­yı­sı 80’i bu­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT