BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Spor­dan So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu, 2012 Av­ru­pa Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı’na ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak Uk­ray­na ve Po­lon­ya’nın, bu or­ga­ni­zas­yon­dan vaz­geç­me­si ha­lin­de, Tür­ki­ye’nin bu tur­nu­va­ya ev sa­hip­li­ği ya­pa­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.2012 Tür­ki­ye’ye ge­le­bi­lir Spor­dan So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu, 2012 Av­ru­pa Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı’na ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak Uk­ray­na ve Po­lon­ya’nın, bu or­ga­ni­zas­yon­dan vaz­geç­me­si ha­lin­de, Tür­ki­ye’nin bu tur­nu­va­ya ev sa­hip­li­ği ya­pa­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Fi­le­de Av­ru­pa gü­nü Bu se­zon Tür­ki­ye’yi Av­ru­pa’da tem­sil ede­cek olan vo­ley­bol ta­kım­la­rı­mı­zın Av­ru­pa maç­la­rı baş­lı­yor. Ba­yan­lar CEV Ku­pa­sı’nda F.Bah­ce Acı­ba­dem dep­las­man­da Da­to­voc, Kar­şı­ya­ka ise İz­mir’de Sli­ed­recht ile kar­şı­la­şa­cak. Er­kek­ler Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde F.Bah­çe-Do­mex Tytan, Ba­yan­lar Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde de V.Gü­neş Si­gor­ta-Ber­ga­mo ve Ec­za­cı­ba­şı Zen­ti­va-Sca­vo­li­ni Pe­sa­ro maç­la­rı oy­na­na­cak. Er­kek­ler CEV Ku­pa­sı’nda Halk­bank dep­las­man­da TV Am­ris­wil’e ko­nuk ola­cak. Ka­ra­bı­yık yine aday Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu’nda ge­nel ku­ru­la sa­yı­lı gün­ler ka­la, Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Erol Ünal Ka­ra­bı­yık, ye­ni­den aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Ka­ra­bı­yık, “Vo­ley­bo­la hiz­met et­me ama­cım ve he­ye­ca­nım de­vam edi­yor. Şu ana ka­dar ken­di­mi­zi mi­sa­fir ola­rak his­set­tik. İkin­ci dö­nem ev sa­hi­bi ola­ca­ğız” de­di. Jazz ve Ma­gic ga­lip Utah Jazz, dep­las­man­da Los An­ge­les Clip­pers’ı 89-73 ye­ner­ken, Meh­met Okur, 16 sa­yıy­la oy­na­dı. Hi­da­yet Tür­koğ­lu’nun 10 sa­yı at­tı­ğı maç­ta ise Or­lan­do, Chi­ca­go Bulls’u 96-93 yen­di. NBA’de top­lu so­nuç­lar: Char­lot­te-Det­ro­it: 83-101, Phi­la­delp­hi­a-Sac­ra­men­to: 125-91, Memp­his-Gol­den Sta­te: 90-79, Dal­las-Cle­ve­land: 81-100. Öte yandan NBA’in yıl­dı­zı Al­len Iver­son, Det­ro­it Psi­tons’a trans­fer ol­du. F.Bah­çe-Mont­pel­li­er F.Bah­çe Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, FI­BA Av­ru­pa Li­gi D Gru­bu’nda­ki dör­dün­cü ma­çın­da İs­tan­bul’da Fran­sız Lat­tes Mont­pel­li­er ile kar­şı­la­şa­cak. Ca­fe­ra­ğa Spor Sa­lo­nu’nda­ki kar­şı­laş­ma sa­at 19.30’da baş­la­ya­cak. Be­şik­taş ise dep­las­man­da Po­lon­ya tem­sil­ci­si Wis­la Can-Pack ile oy­na­ya­cak. Kra­kow’da­ki maç TSİ 18.30’da baş­la­ya­cak. A.Gü­cü-Bur­sa İs­tan­bul’da Turk­cell Sü­per Lig’in 10. haf­ta­sın­da­ki A.Gü­cü-Bur­sa ma­çı, Baş­kent eki­bi­nin ce­za­sı ne­de­niy­le 8 Ka­sım Cu­mar­te­si İs­tan­bul Ata­türk Olim­pi­yat Sta­dı’nda oy­na­na­cak. Kar­şı­laş­ma­nın baş­la­ma saa­ti ise 14.00 ola­rak açık­lan­dı. “Her­kes 3 bü­yük­le­ri is­ter” Meh­met Yıl­dız, Hay­ret­tin i­le bir­lik­te Cum­hu­ri­yet Ü­ni­ver­si­te­si Be­den E­ği­ti­mi ve S­por Yük­sek O­ku­lu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘P­ro­fes­yo­nel Fut­bol­cu­luk’ ko­nu­lu söy­le­şi­ye ka­tıl­dı. Bü­lent Uy­gun’un da iz­le­yi­ci o­la­rak yer al­dı­ğı söy­le­şi­de Meh­met Yıl­dız, “A­na­do­lu’da for­ma gi­yen bü­tün fut­bol­cu­la­rın gön­lün­de 3 bü­yük­ler­de oy­na­mak ya­tar” de­di. Uy­gun i­se Si­vass­por’un ge­çen se­zon ö­nem­li ba­şa­rı­la­ra im­za a­ta­rak Tür­ki­ye’de fut­bol dev­ri­mi­ni baş­lat­tı­ğı­nı söy­le­di. Kocaeli karıştı Sü­per Lig’de 9 haf­ta­da top­la­ya­bil­di­ği 2 pu­an­la li­gin di­bi­ne de­mir a­tan Ko­ca­e­lis­por’da su­lar bir tür­lü du­rul­mu­yor. En­gin İ­pe­koğ­lu’nun gön­de­ri­lip ye­ri­ne Yıl­maz Vu­ral’ın ge­ti­ril­me­si de çö­züm ol­maz­ken bun­la­ra bir de ku­lüp i­çe­ri­sin­de ya­şa­nan k­riz­ler ek­len­di. Ye­şil-­si­yah­lı­la­rın Sırp o­yun­cu­la­rı Ne­nad Jest­ro­vic, Du­san And­jel­ko­vic ve D­jord­je Tu­to­ric a­la­cak­la­rı­nı ba­ha­ne e­de­rek ken­ti terk et­ti. Bur­sa’da Kur­tar dö­ne­mi Bur­sas­por’da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vin­den is­ti­fa e­den Sa­met Ay­ba­ba’nın ye­ri­ne Gü­venç Kur­tar ge­ti­ril­di. Ta­kım kap­ta­nı Yu­suf Şim­şek lig­de 9 haf­ta­lık sü­reç­te i­yi iş­ler yap­tık­la­rı­nı, bu­nun i­çin de Sa­met Ay­ba­ba’ya te­şek­kür borç­lu ol­duk­la­rı­nı söy­ler­ken, “Gü­venç Kur­tar, çok doğ­ru bir ter­cih. Ben ba­şa­rı­lı o­la­ca­ğı­na i­na­nı­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu. ­Ay­ba­ba G.Bir­li­ği’n­de Me­sut Bak­kal’ın is­ti­fa­sı­nın ar­dın­dan tek­nik di­rek­tör a­ra­yış­la­rı­nı sür­dü­ren G.Bir­li­ği, Bur­sas­por i­le yol­la­rı­nı a­yı­ran Sa­met Ay­ba­ba i­le ke­sin o­la­rak an­laş­ma­ya var­dı. Ta­raf­tar­la­rın dün ak­şam sa­at­le­rin­de bir gö­rüş­me yap­tı­ğı ve se­zon so­nu­na ka­dar an­laş­ma­ya var­dı­ğı bil­di­ril­di. Sa­met Ay­ba­ba’nın bu­gün ku­lüp bi­na­sın­da res­mi söz­leş­me­ye im­za a­ta­ca­ğı öğ­re­nil­di. 2. ve 3.Lig’de bu­gün 2.Lig 1. Grup: D.G.Bir­li­ği-Pen­dik, Eyüps­por-Bug­saş, Geb­ze-Kör­fez Bld., Dar­da­nel-Sa­rı­yer, Bey­ler­be­yi-G.O.Pa­şa. 2. Grup: De­niz­li Bld.-Tar­sus İ.Y., Bu­ca-Ak­hi­sar, Mar­ma­ris-Fet­hi­ye, Tur­gut­lu-Al­tı­nor­du, Alan­ya-Ada­na De­mir. 3. Grup: Mal­te­pe-Kır­şe­hir, Zey­tin­bur­nu-Türk Te­le­kom, Kon­ya Şe­ker-Kı­rık­ka­le, Eti­mes­gut-Ali­bey­köy, Mer­sin İ.Y.-İs­tan­buls­por. 4. Grup: To­kat-Çan­kı­rı, A.Se­bat-Er­zu­rum, Ofs­por-Ar­sin, Kars-Ka­ra­de­niz, Yim­paş-Pa­zar. 3. LİG 1. Grup: Ka­ra­güm­rük-A.Üs­kü­dar, Kü­çük­köy-Lü­le­bur­gaz. 3.Grup: Ak­sa­ray-Ke­çi­ören­gü­cü. 4.Grup: Baf­ra Bld.-An­ka­ra De­mir, Sür­me­ne-Ün­ye. 5.Grup: Bat­man Bld.-Ki­lis Bld., Bin­göl-Bat­man Pet­rol.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93392
  % 0.24
 • 5.3922
  % -0.88
 • 6.1468
  % -0.81
 • 6.944
  % -0.85
 • 223.618
  % -0.75
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT