BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mus­ta­fa ve Cum­hu­ri­yet ka­dın­la­rı!

Mus­ta­fa ve Cum­hu­ri­yet ka­dın­la­rı!

Spo­run dı­şın­da baş­lı­yor bu­gün­kü Haf­ta­lık... Çün­kü gün­de­min bu bö­lü­mü­ne de­ğin­me­mek ol­maz... Spor ya­zı­yo­ruz ama ön­ce ga­ze­te­ci­yiz...Spo­run dı­şın­da baş­lı­yor bu­gün­kü Haf­ta­lık... Çün­kü gün­de­min bu bö­lü­mü­ne de­ğin­me­mek ol­maz... Spor ya­zı­yo­ruz ama ön­ce ga­ze­te­ci­yiz... Mus­ta­fa fil­mi ki­mi­le­ri ta­ra­fın­dan eleş­ti­ril­di, ki­mi­le­ri ta­ra­fın­dan be­ğe­nil­di. Ben ora­da de­ği­lim... Ben, ha­yat­ta olup Ata­türk‘ü gör­müş, hat­ta onun­la ya­şam pay­laş­mış Sa­yın Ül­kü Ada­te­pe Ha­nı­mın gö­rüş­le­ri­ne baş­vu­rul­ma­yı­şı­nı şid­det­le kı­nı­yo­rum... De­mek ki, atı­yor­su­nuz bey­ler! Ge­le­lim Sa­bah’ın Cum­hu­ri­yet Ka­dın­la­rı ha­be­ri­ne... Ha­di ora­dan siz de... Ha­li­de Edip Adı­var, Afi­fe Ja­le, Ül­kü Ada­te­pe gi­bi ha­nım­lar­la Be­hi­ce Bo­ran‘ı ay­nı po­ta­da na­sıl de­ğer­len­di­rir­si­niz? Öy­le jü­ri­ye ya­zık­lar ol­sun! Ol­du ola­cak Gu­eve­ra ile Ata­türk‘ü de yan ya­na gös­te­rin... >> Te­rim’in maa­şı! Mil­li Ta­kım­lar Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim‘in ma­aşı­na ya­pı­lan zam ve do­la­yı­sıy­la ay­lık ge­li­ri­nin, oku­du­ğu­ma gö­re, 230 mil­yon YTL’ye çı­kı­şı bü­yük tep­ki al­dı... Pe­ki, sa­bah­la­rı bu mil­le­tin ah­lak ya­pı­sın­da cid­di eroz­yo­na se­bep olan sö­züm ona ka­dın prog­ram­la­rı­nın ün­lü (!) si­ma­la­rı ile kar­ga ses­li­le­rin jü­ri üye­li­ği­ni ya­pan­la­rın gö­tür­dük­le­ri­ni ne­den eleş­tir­mi­yor­su­nuz? Vı­cık vı­cık ma­ga­zin prog­ram­la­rın­dan ne­ler kal­dı­rıl­dı­ğın­dan ha­be­ri­niz var mı? Bun­lar gün­de­mi­niz­de ne­den yok­lar? Te­rim Ho­ca ve­ya bir baş­ka­sı, ko­ca bir ül­ke­nin bay­ra­ğı­nı spo­run bir nu­ma­ra­lı plat­for­mun­du tem­sil edi­yor... Pe­ki, yu­ka­rı­da sı­ra­la­dı­ğım muh­te­rem­ler ne iş ya­par? Ül­ke­ye ne kat­kı­la­rı ola­bi­lir ki, ah­lak ya­pı­sı­nı arı­za­ya uğ­rat­mak­tan baş­ka... >> Cas­i­llas ve Se­mih! Bu­ra­da iki Fe­ner­bah­çe­li fut­bol­cu­dan söz ede­ce­ğim... Ara­go­nes, Se­mih‘i uç ada­mı ar­ka­sı­na, ya­rım or­ta sa­ha, ya­rım for­vet ola­rak koy­muş­tu. Ta­mam de­dik... O da öy­le de­di... Ama bir de “sağ ka­na­da da bak” gö­re­vi ve­ri­lin­ce, Se­mih jü­bi­le­lik olur ha­le gel­di... Bu bi­ii­ir... İkin­ci­si ka­le­ci me­se­le­si... Ha­ni, Re­al Mad­rid ka­le­ci­si Ca­sil­las‘ı ör­nek gös­te­rip Vol­kan Ba­ba­can‘a des­tek ver­miş­ti­niz? O hal­de ne­den bu ço­cuk Si­vas ve An­ka­ra­gü­cü maç­la­rı­nı iyi oy­na­dık­tan son­ra ma­kas yi­yor? Siz ağ­zı­nız­dan çı­kan­la­rı dü­şü­ne­rek mi kul­la­nı­yor­su­nuz, yok­sa sal­lı­yor mu­su­nuz? >> Siz na­sıl as­baş­kan­sı­nız? İna­nı­lır gi­bi de­ğil... As­baş­kan de­mek, baş­kan ve­ki­li, baş­kan ol­ma­dı­ğın­da baş­kan de­mek­tir. Ama ge­lin gö­rün ki, Fe­ner­bah­çe’nin, ku­lü­bü tem­sil et­tik­le­ri ba­sın top­lan­tı­sın­da yer alan iki as­baş­ka­nı, “Borç na­sıl olu­yor da, sa­de­ce Em­re, Gui­za ve Ara­go­nes’e ve­ri­len top­lam mik­tar ola­rak gös­te­ri­li­yor” so­ru­su­na, “Val­la­hi bu­nun­la il­gi­li bi­zim bil­gi­miz yok... Bu ne­den­le öğ­re­nip, son­ra­ki bir top­lan­tı­da ce­vap ve­re­lim” di­yor­lar... Şim­di “Dün­ya ku­lü­bü” na­sıl yö­ne­ti­li­yor da­ha iyi an­la­ya­bil­di­niz­di mi? >> Be­şik­taş an­ti­ka­cı dük­ka­nı mı? De­dim ki, bir ye­ni­lik ça­lış­ma­sı dü­şün­ce­si­dir, ça­buk ge­lir, ge­çer... Ama öy­le de­ğil­miş... Ne mi? Be­şik­taş’ın, De­niz­li Ho­ca ta­ra­fın­dan, özel­lik­le Av­ru­pa’nın ta­ma­men, di­ğer kı­ta­la­rın da ne­re­dey­se yüz­de dok­san­la terk et­ti­ği üç­lü sa­vun­ma ile oy­na­tıl­ma­sı­na de­va­mı... So­nuç mu? Yok yok maç kay­be­dil­di­ği için yaz­mı­yo­rum, ama 34 ya­şın­da­ki Üzül­mez‘e de, 21 ya­şın­da­ki Ser­dar‘a da ya­zık de­ğil mi? De­tay mı? Bu­gün o kad­ro­suy­la lig ikin­ci­si olan Ay­kut Ko­ca­man, dört-beş yıl ön­ce bu sis­te­mi “İn­san­lık dı­şı” ola­rak yo­rum­la­mış­tı. >> Bas­ket­bo­lu, Baş­ba­kan kur­ta­ra­bi­lir! Ya­nıl­mı­yor­sam iki yıl ön­ce­den bu ya­na bir­kaç de­fa yaz­dım... De­dim ki; “Ey Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu so­rum­lu­la­rı, ey dev­let, böy­le gi­der­se 2010 Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nı eli­miz­den alır­lar...” Ne­re­ye mi gel­dik? Tur­gay De­mi­rel alarm zil­le­ri­ni ge­çen haf­ta çal­dı... Ya­zık! Spo­run ta için­den gel­miş dos­tum Sa­yın Baş­ba­ka­na ses­le­ni­yo­rum; “Der­hal du­ru­ma el ko­yup, ül­ke­nin iti­ba­rı­nın ze­de­len­me­si­ne en­gel olun!” Skib­be’nin ak­lı­nı kim çel­di? Ga­la­ta­sa­ray, önü­ne ge­le­ne dört at­tı­ğı gün­ler­de de, “Bu ka­dar lüks ile­ri uç ada­mı var­ken, çift uç ada­mı ile oy­na­na­maz” di­ye ya­zıp, söy­le­miş­tim. Bur­sa, Es­ki­şe­hir ve An­tal­ya maç­la­rın­da be­del­ler öden­dik­ten son­ra, bel­li ki bi­ri­le­ri Skib­be‘nin ku­lak­la­rı­na ası­lıp, bir uç ada­mı ve ar­ka­sın­da Lin­coln bi­çi­min­de­ki doğ­ru for­mü­lü fı­sıl­da­mış... Bu zat-ı muh­te­rem kim­se, ben­ce o kut­lan­ma­lı... Sabri’nin dersleri! Bu ül­ke­nin, ge­rek ya­zı­lı, ge­rek­se de gör­sel ba­sın­da­ki ün­lü yo­rum­cu­la­rı, Ga­la­ta­sa­ray­lı Sab­ri‘nin bek ola­ma­ya­ca­ğı­nı ya­zıp, söy­le­di­ler. Hem de üze­ri­ne ba­sa ba­sa... Şim­di ise, ba­kı­yo­rum hep­si Sab­ri‘nin no­tu­nu hep en yük­sek tu­tu­yor... Ol­sun de­ğil mi; Dün dün­dü, bu­gün de bu­gün... Na­sıl ol­sa ne he­sap so­ran var, ne de iş­ten an­la­yan... Ama Sab­ri‘nin ko­ca bir ta­kı­mı, sı­kış­tı­ğın­da ka­le­ci­si­ne ve­ya sto­per­le­ri­ne oy­nat­ma­yıp, kul­va­rın­da bir maç­ta top­lam on, on beş ara­sı de­par ata­rak ra­hat­la­tan oyun­cu ol­du­ğu­nun far­kı­na var­dı­lar mı aca­ba? Teb­rik­ler Sab­ri! Delgado’ya Maradona morali! Ne gül­düm bi­le­mez­si­niz... Ney­miş; Ar­jan­tin Mil­li Ta­kı­mı pat­ron­lu­ğu­na ge­ti­ri­len Ma­ra­do­na, ta­aa­a İs­tan­bul’a ge­lip Del­ga­do‘yu iz­le­ye­cek­miş... Ta­bii Av­ru­pa’nın ün­lü ku­lüp­le­rin­de yü­ze ya­kın Ar­jan­tin­li­den fır­sat ka­lır­sa. Bu­nu du­yan Del­ga­do da, Kay­se­ri’de yıp­ran­ma­mak adı­na ol­sa ge­rek, sa­de­ce yü­rü­dü...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT