BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > LEJYONERLERİN HİÇ UMUDU YOK

LEJYONERLERİN HİÇ UMUDU YOK

Ga­la­ta­sa­ray’ın sü­per yıl­dı­zı Lin­coln i­le ba­şa­rı­lı ka­le­ci­si De Sanc­tis,­ Ben­fi­ca’yı yen­me şans­la­rı­nın çok dü­şük ol­du­ğu i­ti­ra­fın­da bu­lun­duGa­la­ta­sa­ray’ın sü­per yıl­dı­zı Lin­coln i­le ba­şa­rı­lı ka­le­ci­si De Sanc­tis,­ Ben­fi­ca’yı yen­me şans­la­rı­nın çok dü­şük ol­du­ğu i­ti­ra­fın­da bu­lun­du DE SANCTİS: Dik­kat­li ol­ma­lı­yız, ha­ta yap­maz­sak İs­tan­bul’a 1 pu­an­la dö­ne­bi­li­riz LİNCOLN: İşimiz gerçekten çok zor. Alacağımız 1 puan bizim için çok iyi bir sonuç olur RE­YES VE AI­MAR UE­FA Ku­pa­sı’nda ya­rın Ben­fi­ca’yla kar­şı­la­şa­cak olan G.Sa­ray’da, ta­kı­mın yıl­dı­zı Lin­coln ile ba­şa­rı­lı ka­le­ci­si De Sanc­tis’ten il­ginç iti­raf gel­di. Por­te­kiz tem­sil­ci­si­nin çok güç­lü bir ekip ol­du­ğu­nu be­lir­ten iki­li, dep­las­man­da oy­na­ya­cak­la­rı maç­ta ka­zan­ma ih­ti­mal­le­ri­nin ol­duk­ça dü­şük ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ben­fi­ca’nın, Re­yes, Ai­mar ve Nu­no Go­mes gi­bi çok ka­li­te­li oyun­cu­la­ra sa­hip ol­du­ğu­nu ifa­de eden Lin­coln, “İşi­miz çok zor. Ala­ca­ğı­mız 1 pu­an bi­zim için iyi so­nuç olur” şek­lin­de ko­nuş­tu. İtal­yan fi­le bek­çi­si De Sanc­tis ise Ben­fi­ca’nın hem hü­cum­da hem de sa­vun­ma­da çok iyi ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Dik­kat­li ol­ma­lı­yız, so­nuç­ta ha­ta yap­maz­sak en az 1 pu­an­la İs­tan­bul’a dö­ne­bi­li­riz” de­di. KE­WELL POR­TE­KİZ’DE YOK Öte yan­dan G.An­teps­por ma­çın­da ayak bi­le­ği­nin üze­ri­ne dü­şen Harry Ke­well, Ben­fi­ca ma­çın­da for­ma giy­mek is­te­di­ği­ni söy­le­di. Bi­le­ğin­de yay­gın ödem bu­lu­nan Avus­tral­ya­lı yıl­dız, ön­ce­ki ak­şam yö­ne­ti­min ver­di­ği ye­mek­te sa­kat­lı­ğıy­la il­gi­li açık­la­ma yap­tı. Du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu­nu ve aya­ğı­nın üze­ri­ne ra­hat­lık­la ba­sa­bil­di­ği­ni be­lir­ten Ke­well, “Ben­fi­ca ma­çın­da sa­ha­da ol­mak is­ti­yo­rum. Eğer bir ak­si­lik ol­maz­sa oy­na­ya­bi­li­rim” de­di. An­cak dün ak­şam ya­pı­lan id­ma­na ka­tı­la­ma­yan Ke­well sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ris­ke edil­me­di ve Ben­fi­ca ma­çı kad­ro­sun­dan alın­ma­dı. Ke­well ile bir­lik­te Non­da, Meh­met To­pal, Em­re Gün­gör ve Ay­dın Yıl­maz da kad­ro­da yer al­ma­yan isim­ler ara­sın­da. > Fehim Kayacan Topal’ın hedefi Fener Bel­lin­zo­na ma­çın­da sa­kat­lan­dık­tan son­ra uzun­ca bir sü­re ta­kım­dan ay­rı ka­lan Meh­met To­pal, F.Bah­çe ma­çın­da sa­ha­da ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Skib­be’den dört göz­le bek­le­di­ği ba­şa­rı­lı ön li­be­ro, “Ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­ma­la­ra baş­la­ya­ca­ğım. Sa­kat­lı­ğım­dan eser kal­ma­dı. Bi­raz kon­dis­yon ek­si­ğim var ama kı­sa sü­re­de ka­pa­ta­ca­ğım ve ho­cam gö­rev ve­rir­se der­bi­de sa­ha­da ola­ca­ğım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Tomas’tan derbi yorumu F.Bah­çe ve G.Sa­ray’dan son­ra Ru­bin Ka­zan for­ma­sı ile de şam­pi­yon­luk ya­şa­yan Hır­vat fut­bol­cu Stje­pan To­mas, pa­zar gün­kü der­bi­den be­ra­ber­lik çı­ka­ca­ğı­nı id­di­a et­ti. Tür­ki­ye Li­gi’ni ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren To­mas, “Der­bi­ler­de so­nuç ön­ce­den kes­ti­ri­le­mez. G.Sa­ray bu se­zon çok iyi, F.Bah­çe ise kö­tü ama her za­man der­bi­ler bel­li ol­maz. Ama ben­ce maç be­ra­be­re bi­te­cek” di­ye ko­nuş­tu. Şardan’ın annesi Fenerli G.Sa­ray 2. Baş­ka­nı Yi­ğit Şar­dan, G.Sa­ray Der­gi­si’ne ver­di­ği rö­por­taj­da an­ne­si­nin F.Bah­çe­li ol­du­ğu­nu açık­la­dı. F.Bah­çe’nin kay­bet­ti­ği dö­nem­ler­de an­ne­si­ne ula­şa­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Şar­dan, “An­nem ra­hat­sız et­me­mek için be­ni faz­la ara­maz. Ge­nel­de onu ben ara­rım. F.Bah­çe kay­bet­ti­ğin­de bi­raz da dal­ga geç­mek için ara­rım. Ne­den ara­dı­ğı­mı çok iyi bil­di­ği için te­le­fo­nu­nu aç­maz” de­di. BEN­FI­CA TAK­Tİ­Ğİ HA­ZIR Ben­fi­ca ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren G.Sa­ray, dün tak­tik a­ğır­lık­lı bir ant­ren­man ger­çek­leş­tir­di. Sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan Ke­well, Non­da, Meh­met To­pal, Em­re Gün­gör id­ma­na ka­tıl­maz­ken Ben­fi­ca ma­çı­nın kad­ro­su­na da a­lın­ma­dı­lar. Ül­ke­si­ne gi­den Lin­de­roth da ant­ren­man­da yer al­ma­dı. Ö­te yan­dan sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar Ben­fi­ca ma­çı i­çin bu­gün sa­bah sa­at­le­rin­de ö­zel bir u­çak­la Por­te­kiz’e ha­re­ket e­de­cek ve son ça­lış­ma­sı­nı Luz S­ta­dı’n­da ya­pa­rak maç sa­a­ti­ni bek­le­ye­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT