BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­pars­lan Er­dem: Rü­ya­da gi­bi­yim

Al­pars­lan Er­dem: Rü­ya­da gi­bi­yim

Bir gü­reş­çi­nin fut­bol­cu oğ­lu Al­pars­lan Er­dem... G.Sa­ray’ın se­zon ba­şın­da Wer­der B­re­men’den t­rans­fer et­ti­ği genç ye­te­nek, G.Sa­ray Der­gi­si’ne ver­di­ği rö­por­taj­da, il­ginç a­çık­la­ma­lar yap­tı.Bir gü­reş­çi­nin fut­bol­cu oğ­lu Al­pars­lan Er­dem... G.Sa­ray’ın se­zon ba­şın­da Wer­der B­re­men’den t­rans­fer et­ti­ği genç ye­te­nek, G.Sa­ray Der­gi­si’ne ver­di­ği rö­por­taj­da, il­ginç a­çık­la­ma­lar yap­tı. İş­te Al­pars­lan’ın il­ginç a­çık­la­ma­la­rı: “2002 Dün­ya Ku­pa­sı’n­da 15 ya­şın­day­dım. Ha­san Şaş’ın at­tı­ğı gol­le­re se­vi­ni­yor­dum. Şim­di bu­ra­da Ha­san A­ğa­bey i­le be­ra­ber oy­nu­yo­ruz. Te­le­viz­yon­da iz­le­di­ğim yıl­dız­lar­la F­lor­ya’da bu­gün ant­ren­ma­na çı­kı­yo­rum. Ya­nın­dan geç­ti­ği­miz A­li Sa­mi Yen’de şim­di fut­bol oy­nu­yo­rum. Ba­zen bu ya­şa­dık­la­rı­ma i­na­na­mı­yo­rum.” “Fut­bo­la for­vet o­la­rak baş­la­dım. Da­ha son­ra sol a­çık oy­na­dım. Wer­der B­re­men’e gel­dik­ten son­ra sol bek oy­na­dım. Wer­der’de oy­na­ma­ya baş­la­dı­ğım 14 ya­şım­dan be­ri dört­lü de­fan­sı bi­li­rim. Bo­yu­mun kı­sa­lı­ğın­dan do­la­yı her­kes ‘sol a­çık da­ha i­yi oy­nar­sın’ di­yor. Al­man­ya’da de­fans o­yun­cu­sun­da a­ra­nan şey ça­buk­luk. P­hi­lip­pe Lahm kı­sa bir o­yun­cu a­ma bek oy­nu­yor. Pat­ri­ce Ev­ra ben­ce dün­ya­nın en i­yi sol be­ki. Ar­se­nal’den C­lichy be­ğen­di­ğim di­ğer bir fut­bol­cu. Tür­ki­ye’de çok da­ha sert bir lig oy­na­nı­yor. Bun­des­li­ga’da ho­ca­lar fa­ul ya­pıl­ma­sı­nı is­te­mi­yor.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100783
  % 0.64
 • 5.2871
  % -0.06
 • 6.0126
  % -0.22
 • 6.9057
  % 0.05
 • 217.72
  % -0.04
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT