BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CHP Lİ­DE­Rİ BAY­KAL: Kim­se­nin kim­se­ye çek git de­me­ye hak­kı yok

CHP Lİ­DE­Rİ BAY­KAL: Kim­se­nin kim­se­ye çek git de­me­ye hak­kı yok

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, Tür­ki­ye’de­ki te­rör tab­lo­su­nun teh­li­ke­li şe­kil­de ağır­laş­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.> Mü­ge Tut­ca­lı AN­KA­RA İHA CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, Tür­ki­ye’de­ki te­rör tab­lo­su­nun teh­li­ke­li şe­kil­de ağır­laş­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Bay­kal, Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın ‘çek­sin­ler git­sin­ler’ de­me­ye baş­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu mem­le­ket he­pi­mi­zin mem­le­ke­ti­dir. Bu mem­le­ket­te her­kes bir­lik­te, ır­kı­mız, et­nik kö­ke­ni­miz, mez­he­bi­miz, inan­cı­mız ne olur­sa ol­sun hep bir­lik­te ya­şa­ya­ca­ğız. Kim­se­nin kim­se­ye ‘çek git’ de­me­ye hak­kı yok­tur” de­di. Bay­kal, IMF ile iliş­ki ku­ru­lup ku­rul­ma­ya­ca­ğı tar­tış­ma­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı­nı be­lirt­te­rek, “Şu ana ka­dar iz­le­di­ği po­li­ti­ka­yı, ay­nen sür­dür­me ni­ye­tin­de mi?” di­ye sor­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT