BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MHP Lİ­DE­Rİ BAH­ÇE­Lİ: Bir­li­ği­mi­ze uza­nan el­ler mut­la­ka kı­rı­la­cak­tır

MHP Lİ­DE­Rİ BAH­ÇE­Lİ: Bir­li­ği­mi­ze uza­nan el­ler mut­la­ka kı­rı­la­cak­tır

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, “Tür­ki­ye’yi ha­in bir sui­kas­tın he­de­fi ha­li­ne ge­tir­mek is­te­yen iha­net cep­he­si çok iyi bil­me­li­dir ki bü­yük Türk mil­le­ti, bir­li­ği­ne ve bü­tün­lü­ğü­ne uza­nan el­le­ri, ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun, mut­la­ka ama mut­la­ka kı­ra­cak­tır” de­di.MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, “Tür­ki­ye’yi ha­in bir sui­kas­tın he­de­fi ha­li­ne ge­tir­mek is­te­yen iha­net cep­he­si çok iyi bil­me­li­dir ki bü­yük Türk mil­le­ti, bir­li­ği­ne ve bü­tün­lü­ğü­ne uza­nan el­le­ri, ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun, mut­la­ka ama mut­la­ka kı­ra­cak­tır” de­di. Bah­çe­li, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Bi­ri­le­ri­nin so­ka­ğa dö­kül­me­si, biz­de bir kor­ku­ya se­bep ola­ca­ğı­nı dü­şün­mek ta­ri­hi bir ya­nıl­gı ola­cak­tır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT