BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büt­çe gö­rüş­me­le­rin­de yum­ruk­lar ko­nuş­tu

Büt­çe gö­rüş­me­le­rin­de yum­ruk­lar ko­nuş­tu

AK Par­ti’li ve­kil­ler Ka­ra­pa­şa­oğ­lu’nu dur­dur­ma­ya ça­lış­tı.> Za­fer Çak­mak AN­KA­RA İHA TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da­ki büt­çe gö­rüş­me­le­rin­de ya­şa­nan tar­tış­ma­lar kav­ga­ya dö­nüş­tü. Ko­mis­yon­da dün sa­bah baş­la­yan ger­gin­lik, RTÜK Baş­ka­nı Za­hid Ak­man’a söz ver­me­siy­le zir­ve­ye tır­man­dı. CHP Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Gü­rol Er­gin ile DTP Şır­nak Mil­let­ve­ki­li Ha­sip Kap­lan, Ak­man’ın ko­nuş­ma­sı­nı pro­tes­to et­mek ga­ye­siy­le aya­ğa kal­ka­rak, el­le­rin­de­ki me­tin­le­ri oku­ma­ya baş­la­dı. Mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri sa­lon­dan ay­rı­lır­ken, CHP’li ko­mis­yon üye­le­ri ile Al­tan Ka­ra­pa­şa­oğ­lu ara­sın­da tar­tış­ma çık­tı. CHP’li­le­rin üze­ri­ne yü­rü­yen Ka­ra­pa­şa­oğ­lu’nu, ara­ya gi­ren po­lis­ler en­gel­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT