BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK şim­di de ço­cuk ka­çı­rı­yor!

PKK şim­di de ço­cuk ka­çı­rı­yor!

İs­viç­re Fe­de­ral Po­lis Ba­sın Söz­cü­sü Bal­mer, “PKK, Ba­sel ve di­ğer şe­hir­ler­de ya­şa­yan Kürt kö­ken­li ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı­nı K.Irak’a gö­tü­rü­yor” de­di> AN­KA­RA Te­rör ör­gü­tü PKK, ele­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan’ın ce­za­evi ve sağ­lık şart­la­rı­nı ba­ha­ne ede­rek yurt için­de baş­lat­tı­ğı te­rör ey­lem­le­ri­ne İs­viç­re’yi de da­hil et­ti. Te­rör ör­gü­tü­nün son za­man­lar­da Kürt kö­ken­li ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı­nı ka­çı­ra­rak Irak’ın ku­ze­yi­ne gö­tür­dü­ğü kay­de­dil­di. Gü­ven­lik bi­rim­le­rin­den alı­nan bil­gi­ye gö­re, te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı ge­çen haf­ta, İs­viç­re te­le­viz­yo­nu­na yö­ne­lik bir iş­gal ey­le­mi ger­çek­leş­tir­di. An­cak bu ey­le­min ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­lan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. YA­SAK­LI OLA­CAK Fe­de­ral Po­lis Ba­sın Söz­cü­sü Gui­do Bal­mer, Türk ku­ru­luş­la­rı­na yö­ne­lik te­rör ey­lem­le­ri­nin ar­ka­sın­da te­rör ör­gü­tü PKK’nın ol­du­ğu­nu doğ­ru­la­dı. Te­rör ör­gü­tü­nün İs­viç­re’de­ki ey­lem mer­ke­zi­nin Ba­sel’de­ki ‘Sef­kan Kül­tür Mer­ke­zi’ ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Fe­de­ral Po­lis Ba­sın Söz­cü­sü Gui­do Bal­mer, te­rör ör­gü­tü­nün, Ba­sel ve di­ğer şe­hir­ler­de ya­şa­yan Kürt kö­ken­li ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı­nı ka­çır­dı­ğı­nı, bun­la­rın ön­ce İs­viç­re’de­ki ide­olo­jik eği­tim kamp­la­rı­na, ora­dan da Irak’ın ku­ze­yin­de­ki ça­tış­ma ala­nı­na gö­tü­rül­dük­le­ri­ni söy­le­di. Bal­mer, te­rör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik ek ön­lem­le­rin sü­rat­le alın­dı­ğı­nı, te­rör ör­gü­tü­nün ya­sak­lan­ma­sı­na yö­ne­lik gi­ri­şim­le­rin gün­dem­de ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT