BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DTP top­lan­tı­sı­na ga­ze­te­ci pro­tes­to­su

DTP top­lan­tı­sı­na ga­ze­te­ci pro­tes­to­su

TBMM’de­ki ba­sın men­sup­la­rı, Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın Hak­ka­ri ge­zi­si sı­ra­sın­da DTP’li­le­rin ga­ze­te­ci­le­re yö­ne­lik sal­dı­rı­sı­nı, DTP Grup Top­lan­tı­sı’nı izle­me­ye­rek pro­tes­to et­ti.> Yu­suf Zi­ya Erars­lan AN­KA­RA İHA TBMM’de­ki ba­sın men­sup­la­rı, Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın Hak­ka­ri ge­zi­si sı­ra­sın­da DTP’li­le­rin ga­ze­te­ci­le­re yö­ne­lik sal­dı­rı­sı­nı, DTP Grup Top­lan­tı­sı’nı izle­me­ye­rek pro­tes­to et­ti. Ge­çen haf­ta so­nu Hak­ka­ri’de ga­ze­te­ci­le­re yö­ne­lik ya­pı­lan sal­dı­rı­lar se­be­biy­le ba­sın men­sup­la­rı, ken­di ara­la­rın­da ka­rar ala­rak DTP Grup Top­lan­tı­sı’nda DTP’yi pro­tes­to et­ti. Grup top­lan­tı sa­lo­nu­na gi­ren DTP mil­let­ve­kil­le­ri, ön sı­ra­lar­da otu­ran ga­ze­te­ci­ler­le to­ka­laş­tı. Ko­nuş­ma­sı için kür­sü­ye da­vet edi­len DTP Grup Baş­ka­nı Ah­met Türk, ilk cüm­le­le­ri­ni sarf eder­ken ba­sın men­sup­la­rı top­lu hal­de sa­lo­nu terk et­ti. Ba­sın men­sup­la­rı­nın tav­rı kar­şı­sın­da ol­duk­ça şa­şı­ran Türk ve DTP mil­let­ve­kil­le­ri, bir sü­re sa­lon­dan çı­kan ga­ze­te­ci­le­rin ar­ka­sın­dan bak­mak­la ye­tin­di. Türk, ko­nuş­ma­sı­nı ga­ze­te­ci­le­rin ol­ma­dı­ğı sa­lon­da sür­dür­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT