BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rehn: Ka­pat­ma da­va­sı AB yo­lun­da za­man kay­bı ol­du

Rehn: Ka­pat­ma da­va­sı AB yo­lun­da za­man kay­bı ol­du

AB Ko­mis­yo­nu’nun ge­niş­le­me­den so­rum­lu üye­si Ol­li Rehn, AK Par­ti’nin ka­pa­tıl­ma­sı is­te­miy­le açı­lan da­va­nın “Tür­ki­ye’nin AB yo­lun­da da­ha ka­rar­lı­lık­la kul­la­na­bi­le­ce­ği çok de­ğer­li za­man ve ener­ji­si­ni çal­dı­ğı­nı” söy­le­di.> BRÜK­SEL AB Ko­mis­yo­nu’nun ge­niş­le­me­den so­rum­lu üye­si Ol­li Rehn, AK Par­ti’nin ka­pa­tıl­ma­sı is­te­miy­le açı­lan da­va­nın “Tür­ki­ye’nin AB yo­lun­da da­ha ka­rar­lı­lık­la kul­la­na­bi­le­ce­ği çok de­ğer­li za­man ve ener­ji­si­ni çal­dı­ğı­nı” söy­le­di. Rehn, Tür­ki­ye-AB (Av­ru­pa Eko­no­mik Top­lu­lu­ğu) Or­tak­lık An­laş­ma­sı’nın 45’in­ci yıl dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le Av­ru­pa Par­la­men­to­su’nda dü­zen­le­nen kon­fe­rans­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, 1963 ta­rih­li An­ka­ra An­laş­ma­sı’nın AB-Tür­ki­ye iliş­ki­le­rin­de çok önem­li bir ki­lo­met­re ta­şı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, bu­nun so­nu­cun­da eko­no­mik iliş­ki­ler de­rin­leş­ti­ri­lir­ken Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği­nin da­ha ge­niş bir he­def ola­rak ko­run­du­ğu­nu be­lirt­ti. Rehn, AB re­form­la­rı­nın kat­kı­sıy­la Tür­ki­ye’nin “kü­re­sel eko­no­mik kri­zi da­ha ko­lay sa­vuş­tu­ra­ca­ğı­nı” kay­det­ti. “AK Par­ti’ye açı­lan ka­pat­ma da­va­sı­nın AB yo­lun­da da­ha ka­rar­lı­lık­la kul­la­nı­la­bi­le­cek çok de­ğer­li za­man ve ener­ji­yi çal­dı­ğı­nı” söy­le­yen Rehn, “Tür­ki­ye’de bü­yük bir si­ya­si kri­zin ön­len­di­ği da­va­dan ders alın­ma­sı­nı” is­te­ye­rek, va­kit ge­çi­ril­me­den te­mel hak ve öz­gür­lük­le­ri iler­le­te­cek­ re­form­la­ra baş­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT