BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > La­din’in oğ­lu İs­pan­ya’dan si­ya­si sı­ğın­ma hak­kı is­te­di

La­din’in oğ­lu İs­pan­ya’dan si­ya­si sı­ğın­ma hak­kı is­te­di

Te­rör ör­gü­tü El Kai­de’nin li­de­ri Usa­me Bin La­din’in oğul­la­rın­dan Ömer Bin La­din, ön­ce­ki gün Mad­rid’de­ki Ba­ra­jas ha­va­ala­nı­na ge­le­rek İs­pan­ya’dan si­ya­si sı­ğın­ma is­te­di.Te­rör ör­gü­tü El Kai­de’nin li­de­ri Usa­me Bin La­din’in oğul­la­rın­dan Ömer Bin La­din, ön­ce­ki gün Mad­rid’de­ki Ba­ra­jas ha­va­ala­nı­na ge­le­rek İs­pan­ya’dan si­ya­si sı­ğın­ma is­te­di. Ömer Bin La­din, İs­pan­yol ma­kam­la­ra gi­de­rek, “ba­rış­tan ya­na ol­du­ğu­nu ve te­rö­riz­mi red­det­ti­ği­ni” be­lirt­ti. İs­pan­yol ma­kam­lar, Ömer Bin La­din’e 72 sa­at içe­ri­sin­de ce­vap ve­re­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT