BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Komandoyla İLK BULUŞMA

Komandoyla İLK BULUŞMA

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu dün Is­par­ta’nın Eğir­dir il­çe­sin­de­ki Dağ Ko­man­do Okul ve Eği­tim Mer­kez Ko­mu­tan­lı­ğı’nda iç gü­ven­lik ha­re­ka­tı­na ka­tı­lan bir­lik­le­rin ha­zır­la­nı­şı­nı iz­le­di ve bri­fing al­dı.> EĞİR­DİR Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu dün Is­par­ta’nın Eğir­dir il­çe­sin­de­ki Dağ Ko­man­do Okul ve Eği­tim Mer­kez Ko­mu­tan­lı­ğı’nda iç gü­ven­lik ha­re­ka­tı­na ka­tı­lan bir­lik­le­rin ha­zır­la­nı­şı­nı iz­le­di ve bri­fing al­dı. Er­do­ğan ve be­ra­be­rin­de­ki ba­kan­la­ra, eği­tim mer­ke­zin­de­ki fa­ali­yet sü­re­sin­ce Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ve üst dü­zey ko­mu­tan­lar da eş­lik et­ti. Er­do­ğan’ın Eğir­dir Dağ Ko­man­do Okul ve Eği­tim Mer­kez Ko­mu­tan­lı­ğı­nı zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da bi­ri he­li­kop­ter­le ol­mak üze­re iki kez ça­tış­ma or­ta­mı mey­da­na ge­ti­ril­di­ği ve tat­bi­kat­lar­da ger­çek mer­mi kul­la­nıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan zi­ya­ret kap­sa­mın­da Ca­mi­li Yay­la böl­ge­sin­de­ki tat­bi­ka­tı iz­le­di. He­li­kop­ter­le­rin de yer al­dı­ğı tat­bi­kat­lar­da ger­çek mer­mi­ler kul­la­nıl­dı. Baş­ba­kan Er­do­ğan ve be­ra­be­rin­de­ki ba­kan­lar için kur­tar­ma tat­bi­ka­tı da ya­pıl­dı. Baş­ba­kan Er­do­ğan ve be­ra­be­rin­de­ki­ler, iz­le­me ku­le­si­ne çı­ka­rak, ya­ban­cı ül­ke as­ker­le­ri­nin eği­tim­le­ri­ni de ye­rin­de ta­kip et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT