BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ko­man­do­lar çok iyi eği­ti­li­yor

Ko­man­do­lar çok iyi eği­ti­li­yor

Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, Eğir­dir Dağ Ko­man­do Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı’nda ve­ri­len eği­tim­ler­den öv­gü ile söz et­ti.> Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, Eğir­dir Dağ Ko­man­do Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı’nda ve­ri­len eği­tim­ler­den öv­gü ile söz et­ti. Gö­nül, Eğir­dir Dağ Ko­man­do Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı’nda Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve Te­rör­le Mü­ca­de­le Yük­sek Ku­ru­lu üye­si ba­kan­lar­la bir­lik­te yap­tı­ğı zi­ya­ret­ten dö­nü­şün­de aya­ğı­nın to­zu ile TSK Güç­len­dir­me Vak­fı Ge­nel Mü­dü­rü Emek­li Kor­ge­ne­ral En­gin Alan’ın İDEF 2009 Sa­vun­ma Sa­na­yi­i Fua­rı ile il­gi­li ver­di­ği kok­tey­le ka­tıl­dı. Gö­nül, ba­sın men­sup­la­rı­nın iz­le­nim­le­ri­ni sor­ma­sı üze­ri­ne, “Fev­ka­le­de iyi eği­til­mek­te as­ker­ler. Za­ten as­ke­ri alan­da söz sa­hi­bi olan ül­ke­le­rin as­ker­le­ri­ni bu­ra­da eğit­me ta­le­bi de bu­ra­nın çok ba­şa­rı­lı bir eği­tim ku­ru­lu­şu ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor” de­di. “Si­zi en çok et­ki­le­yen ne ol­du?” so­ru­su­na Gö­nül, “Her şey­den et­ki­len­dim. Hep­si bir­bi­rin­den da­ha gü­zel­di. Hep­si bir­bi­rin­den mü­kem­mel­di ve hep­si ba­şa­rı­lıy­dı” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. Gö­nül, in­san­sız ha­va araç­la­rı­nın ay so­nun­da İs­ra­il’den ge­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. IDEF TA­NI­TIM KOK­TEY­Lİ YA­PIL­DI Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Güç­len­dir­me Vak­fı yö­ne­ti­mi ve so­rum­lu­lu­ğun­da 27-30 Ni­san 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­ne­cek olan “IDEF’09 9. Ulus­la­ra­ra­sı Sa­vun­ma Sa­na­yi Fua­rı” do­la­yı­sıy­la An­ka­ra She­ra­ton Otel’de ba­sın top­lan­tı­sı ve ta­nı­tım kok­tey­li ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­ya Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül ve Ge­nel­kur­may İkin­ci Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Ha­san Iğ­sız da ka­tıl­dı. Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Güç­len­dir­me Vak­fı Ge­nel Mü­dü­rü En­gin Alan, fu­ar için şu ana ka­dar 39 ül­ke­den yer­li ya­ban­cı 100’ün üze­rin­de fir­ma­nın ka­tı­lım söz­leş­me­si im­za­la­dı­ğı­nı, 330 fir­ma için de re­zer­vas­yon ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
Kapat
KAPAT