BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB iler­le­me ra­po­run­da TÜR­Kİ­YE’YE ÖV­GÜ YAĞ­DI

AB iler­le­me ra­po­run­da TÜR­Kİ­YE’YE ÖV­GÜ YAĞ­DI

Ra­por­da Tür­ki­ye’nin ak­tif dip­lo­ma­siy­le hem Or­ta Do­ğu’da hem de Kaf­kas­lar’da ba­rış yo­lun­da bü­yük rol al­dı­ğı be­lir­ti­le­rek, özel­lik­le Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün ça­ba­la­rın­dan öv­güy­le söz edil­di.> BRÜK­SEL STRA­TE­JİK ÖNE­Mİ ART­TI İler­le­me ra­po­run­da Gü­ney Kaf­kas­ya’da­ki son ge­liş­me­le­rin “AB’nin ener­ji gü­ven­li­ğin­de ve özel­lik­le ener­ji ar­zı ro­ta­la­rı­nın çe­şit­len­di­ril­me­sin­de Tür­ki­ye’nin stra­te­jik öne­mi­ni öne çı­kar­dı­ğı” be­lir­ti­li­yor. AB Ko­mis­yo­nu’nun bu­gün açık­la­ya­ca­ğı İler­le­me Ra­po­ru ve Ge­niş­le­me Stra­te­ji­si tas­la­ğın­da An­ka­ra’nın uy­gu­la­dı­ğı dış po­li­ti­ka­dan öv­güy­le söz edi­li­yor. Ge­niş­le­me Stra­te­ji­si tas­lak bel­ge­sin­de, “Tür­ki­ye ak­tif dip­lo­ma­siy­le ya­kın böl­ge­sin­de ve da­ha ge­niş Or­ta Do­ğu’da ak­tif bir rol oy­na­dı. Gür­cis­tan kri­zi­nin ar­dın­dan Tür­ki­ye, böl­ge ül­ke­le­ri ara­sın­da di­ya­lo­ğu teş­vik için Kaf­kas­ya İs­tik­rar ve İş­bir­li­ği Plat­for­mu ku­rul­ma­sı­nı öner­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün Er­me­nis­tan zi­ya­re­tiy­le, bu ül­ke­nin ba­ğım­sız­lı­ğı­nın ar­dın­dan Tür­ki­ye’den cum­hur­baş­ka­nı dü­ze­yin­de ilk zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ril­miş ol­du. Tür­ki­ye, İs­ra­il ve Su­ri­ye ara­sın­da ara­bu­lu­cu ro­lüy­le (ba­rış için) ça­ba gös­te­rir­ken nük­le­er me­se­le­de İran ile di­ya­log yü­rüt­tü” de­ni­li­yor. Gü­ney Kaf­kas­ya’da­ki son ge­liş­me­le­rin “AB’nin ener­ji gü­ven­li­ğin­de ve özel­lik­le ener­ji ar­zı ro­ta­la­rı­nın çe­şit­len­di­ril­me­sin­de Tür­ki­ye’nin stra­te­jik öne­mi­ni öne çı­kar­dı­ğı” an­la­tı­lan bel­ge­de, Na­buc­co pro­je­si de gün­de­me ge­ti­ri­le­rek ener­ji ala­nın­da AB’nin Tür­ki­ye ile da­ha ya­kın iş­bir­li­ği­ne gir­me­si­nin öne­mi üze­rin­de du­ru­lu­yor. Ra­por­da Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün “si­ya­si ak­tör­ler ve si­vil top­lum­la il­gi­li uz­laş­tı­rı­cı bir rol oy­na­ma ça­ba­la­rı, hü­kü­met­le iyi ça­lış­ma iliş­ki­si kur­ma­sı, AB’yle il­gi­li re­form­la­rın hız­lan­dı­rıl­ma­sı çağ­rı­la­rı­nı sür­dür­me­si ve dış po­li­ti­ka­da ak­tif bir rol oy­na­ya­rak dış zi­ya­ret­le­ri sık­laş­tır­ma­sı” övü­lü­yor. Ge­niş­le­me Stra­te­ji­si tas­la­ğın­da ay­rı­ca AK Par­ti hak­kın­da­ki da­va­nın ka­pat­may­la so­nuç­lan­ma­ma­sı­nın “cid­di bir si­ya­si kri­zin en­gel­len­me­si­ne kat­kı sağ­la­dı­ğı” ifa­de edi­li­yor. Ge­niş­le­me Stra­te­ji­si tas­la­ğın­da, PKK’nın te­rör fa­ali­yet­le­ri de kı­na­nı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT