BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­san­lar aç­lık­tan öl­me­ye baş­la­dı

İn­san­lar aç­lık­tan öl­me­ye baş­la­dı

Ku­zey Ko­re ta­hıl re­kol­te­sin­de­ki açık se­be­biy­le tek­rar kıt­lık teh­li­ke­siy­le yüz yü­ze gel­di. Gı­da fi­yat­la­rı­nın fır­la­dı­ğı ül­ke­de in­san­la­rın aç­lık­tan öl­dü­ğü bil­di­ril­di.Ku­zey Ko­re ta­hıl re­kol­te­sin­de­ki açık se­be­biy­le tek­rar kıt­lık teh­li­ke­siy­le yüz yü­ze gel­di. Gı­da fi­yat­la­rı­nın fır­la­dı­ğı ül­ke­de in­san­la­rın aç­lık­tan öl­dü­ğü bil­di­ril­di. ABD’de­ki Ulus­la­ra­ra­sı Eko­no­mi Ens­ti­tü­sü için ha­zır­la­nan ra­po­ra gö­re, kıt­lık prob­le­mi K. Ko­re’ye yar­dım eden ül­ke­le­rin gı­da ve güb­re yar­dı­mı­nı kes­me­si se­be­biy­le ağır­laş­tı. Uz­man­lar aç­lık se­be­biy­le ölüm­le­rin ya­şan­dı­ğı­nı an­cak bu­nun, 1 mil­yon ki­şi­nin öl­dü­ğü 1990’lar­da­ki ka­dar ol­ma­ya­ca­ğı­nı tah­min edi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT