BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­gil­te­re’de Tür­ki­ye’yi ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı

İn­gil­te­re’de Tür­ki­ye’yi ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı

İn­gil­te­re’de ya­yım­la­nan Da­ily Te­leg­raph ga­ze­te­si, York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son’ın, Tür­ki­ye’de dev­le­te ait bir ye­tim­ha­ney­le il­gi­li araş­tır­ma­ya da­ya­lı ha­ber ya­pa­rak Tür­ki­ye’nin ima­jı­nı ka­ra­la­ma­ya ça­lış­mak­la suç­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di.İn­gil­te­re’de ya­yım­la­nan Da­ily Te­leg­raph ga­ze­te­si, York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son’ın, Tür­ki­ye’de dev­le­te ait bir ye­tim­ha­ney­le il­gi­li araş­tır­ma­ya da­ya­lı ha­ber ya­pa­rak Tür­ki­ye’nin ima­jı­nı ka­ra­la­ma­ya ça­lış­mak­la suç­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di. Dü­şe­sin TV eki­biy­le bir­lik­te bir ye­tim­ha­ne­ye git­ti­ği ve bu­ra­da ço­cuk­la­ra kö­tü şart­lar al­tın­da ba­kıl­dı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği kay­de­dil­di. Ga­ze­te­de, Ka­dın ve Ai­le­den So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu’nun da ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ne yer ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT