BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > tu­zak­tan ku­man­da

tu­zak­tan ku­man­da

(...STAR-Ana Ha­ber) HA­BER: Mor do­ma­tes­ler ar­tık bin­ler­ce kan­ser has­ta­sı için umut olu­yor... UĞUR DÜN­DAR: Mor do­ma­tes­le­re bir iti­ra­zı­mız yok... Ye­ter ki fi­ya­tı va­tan­da­şın yü­zü­nü mo­rart­ma­sın...tu­zak­tan ku­man­da (...STAR-Ana Ha­ber) HA­BER: Mor do­ma­tes­ler ar­tık bin­ler­ce kan­ser has­ta­sı için umut olu­yor... UĞUR DÜN­DAR: Mor do­ma­tes­le­re bir iti­ra­zı­mız yok... Ye­ter ki fi­ya­tı va­tan­da­şın yü­zü­nü mo­rart­ma­sın... te­be­şir to­zu “-Bir ka­dı­nın di­ğe­rin­den fark­lı ol­du­ğu ku­run­tu­su­na aşk de­nir...” (...H.L. Menc­ken) Te­mel’in ye­ri Te­mel me­rak­la­nıp, ölüm ila­nı­nın ka­ça mal ola­ca­ğı­nı öğ­ren­mek için ga­ze­te­ye te­le­fon et­miş... De­miş­ler ki; -San­ti­mi bir mil­yon... “-Vay ana­sı­na... Ben 1.60 bo­yun­da­yım... 160 mil­yo­nu na­sıl öde­ye­cek bi­zim­ki­ler?...” biz­den ha­ber­ler Hak­kı Abi’nin ka­tıl­dı­ğı or­ga­ni­zas­yon­da ku­ra çe­ki­li­şi ile he­di­ye­ler ve­ri­le­cek­tir... Ku­ra çek­me işi Hak­kı Abi’ye ka­lır... İlk ku­ra­yı çe­ker ve “Sa­yın Elif Ha­nım” di­ye anons eder... Ar­ka­lar­dan ka­lın­ca bir er­kek se­si se­vinç­le “Be­nim” der... Hak­kı Abi pot kır­dı­ğı­nı fark eder ve; “-Ana­a... Adam er­kek­miş...” xxx Gü­ven­lik­ten Ka­dir, eks­tra için Ga­la­ta­sa­ray-Ga­zi­an­tep ma­çı­na gi­der... Ken­di­si­nin tar­tı­şıl­maz tek özel­li­ği Fe­ner­bah­çe­li olu­şu­dur... Ko­ru­ma gö­re­vi Ul­tra­as­lan tri­bü­nü­ne dü­şer ve ma­çın son­la­rı­na doğ­ru ba­ğır­mak zo­run­da ka­lır; “-Re re re... Ra ra ra... Gas­sa­ray Gas­sa­ray Cim­bom­bom” S.Ö.Z. der ki; “-Nef­si­ne ye­nik düş­mek dı­şın­da­ki esa­ret­ler kö­le­lik de­ğil­dir...” (...Di­ye­rek sis­le­rin ara­sın­da kay­bol­du­ğu müt­hiş S.Ö.Z.le­ri) bir film di­ya­lo­ğu! “-Baş­ka bir ye­re ba­kar­ken göz­le­ri­ni üze­rim­de his­set­mek ho­şu­ma gi­di­yor...” (...Mo­ons­truck fil­min­den) iğ­ne­lik... POST­MO­DERN Dün­ya­nın ha­ri­ta­sı, Ye­ni­den çi­zi­lir­ken... De­ğiş­ti ha­lî­ta­sı, Bo­zul­du mâ­hut dü­zen! Bü­tün kla­sik ya­pı­lar, Ol­du yer ile yek­sân... Çök­tü muh­kem ka­pı­lar, Boş­luk­ta kal­dı in­san! İki ci­han har­bi­nin, Ar­dın­da­ki yıl­gın­lık... De­ğer­le­re is­yan kin; Post­mo­dern­lik çıl­gın­lık! (...Se­fa Ko­yun­cu) bir yaş da­ha bü­yü­ten­ler Bak­ka­lın te­pe­si atar­sa... Ma­ni­sa’nın Sa­lih­li il­çe­sin­de ala­ca­ğı­nı tah­sil ede­me­yen bak­kal so­nun­da borç­lu­la­rı de­şif­re et­me­ye ka­rar ver­di... De­fa­lar­ca is­te­me­si­ne rağ­men ala­ca­ğı­nı tah­sil ede­me­yen bak­kal Ra­ma­zan Tu­fan, ça­re­yi borç­lu müş­te­ri­le­ri­nin ad­la­rı­nı alay­cı ifa­de­ler­le dük­ka­nı­nın ca­mı­na as­mak­ta bul­du... Tu­fan, ken­di­si­ne 210 YTL bor­cu olan bir müş­te­ri­si ile il­gi­li ola­rak, “....... efen­di. Saç bo­ya­tıp öy­le or­ta­lık­ta do­laş­mak­la ol­mu­yor. Ön­ce yi­yip iç­ti­ğin şey­le­rin borç­la­rı­nı öde. Re­zil, ke­pa­ze” söz­le­ri­nin ya­zı­lı ol­du­ğu du­yu­ru­yu ca­ma asar­ken; yi­ne ken­di­si­ne 103 YTL bor­cu ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti­ği baş­ka bir müş­te­ri­si için ise, “Eşi­ne ‘Öde­dim’ di­ye­rek ya­lan­la borç­lar öden­mi­yor. Gel de iç­ti­ğin şey­le­rin ve si­ga­ra­la­rın borç­la­rı­nı öde” di­ye­rek tep­ki­si­ni di­le ge­tir­di. ha­ya­ta da­ir... Prob­lem­le­rin far­kın­da­dır; ama çö­züm­le­ri de bi­lir... Zor­luk­la­rı gö­rür; ama üs­te­sin­den ge­li­ne­ce­ği­ne de ina­nır... Olum­suz­luk­la­rı ya­ka­lar; ama olum­lu­luk­la­rı da vur­gu­lar... En kö­tü­ye açık­tır; ama en iyi­yi de bek­ler... Şi­ka­yet et­mek için ne­de­ni var­dır; ama gü­lüm­se­me­yi se­çer... Ger­çek iyim­ser bu­dur... (...W. Art­hur Ward) SÖZ SİZ­DE Da­ha iyi bir TÜRKİYE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST. Va­si­yet... Evi­mi­zin de­ğiş­me­yen tek şe­yi­dir Tür­ki­ye Ga­ze­te­si... Rah­met­li an­ne­min dil­len­dir­me­di­ği bir va­si­yet... Her şey­den kı­sar­dı da, o tat­lı soh­bet­le­rin yer al­dı­ğı ga­ze­te­sin­den ta­viz ver­mez­di... Yıl­lar geç­ti, çok ba­di­re­ler at­lat­tı, dün­ya de­ğiş­ti de, Tür­ki­ye de­ğiş­me­di... İn­şal­lah ço­cuk­la­rı­mı­za va­si­yet bı­ra­ka­bi­le­ce­ği­miz ya­yın­la­rı­nız de­vam eder... Eme­ği ge­çen ar­ka­daş­la­ra ve eli öpü­le­cek ho­ca­la­rı­mı­za se­lam ede­rim... (...Gür­sel D.) F. Bah­çe... Spor say­fa­la­rın­da Fe­ner­bah­çe ile il­gi­li ha­ber­le­re az yer ve­ri­li­yor... Bu se­zon pu­an sı­ra­la­ma­sı­na ba­kın­ca bu du­rum nor­mal an­cak çok iyi ol­du­ğu­muz ge­çen se­zon da böy­ley­di... (...Yah­ya Bek­taş) Fi­yat... Ga­ze­te ar­tı­şın­dan do­la­yı bir ya­zı ya­zan say­gı­de­ğer oku­ru­mu­za Art­vin’den ce­vap yaz­mak is­ti­yo­rum... Ga­ze­te ma­li­ye­ti­nin çok yük­sek ol­du­ğu­nu ve ga­ze­te­mi­zin ma­li­ye­ti­ni kar­şı­la­ma­dı­ğı­na ina­nı­yo­rum... Ve bun­dan do­la­yı fi­yat­lar­da­ki ar­tı­şı nor­mal bu­lu­yo­rum... Bu ga­ze­te­yi pi­ya­sa­da­ki­ler­le kı­yas­la­mak yan­lış... (...İb­ra­him Av­cı)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT