BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İm­za gü­nü

İm­za gü­nü

Ün­lü gra­fo­lo­ji uz­ma­nı Prof. Zı­ıtee­ren Khöy; im­za­nın, ki­şi­li­ğin pla­ka­sı ol­du­ğu­nu açık­la­dı ve şöy­le de­vam et­ti: “İm­za, ba­sit bir ka­ra­la­ma de­ğil­dir. Bü­rok­ra­tik bir de­tay­dan zi­ya­de, ki­şi­nin ala­me­ti fa­ri­ka­sı, ki­şi­li­ğin pla­ka­sı­dır...”Ün­lü gra­fo­lo­ji uz­ma­nı Prof. Zı­ıtee­ren Khöy; im­za­nın, ki­şi­li­ğin pla­ka­sı ol­du­ğu­nu açık­la­dı ve şöy­le de­vam et­ti: “İm­za, ba­sit bir ka­ra­la­ma de­ğil­dir. Bü­rok­ra­tik bir de­tay­dan zi­ya­de, ki­şi­nin ala­me­ti fa­ri­ka­sı, ki­şi­li­ğin pla­ka­sı­dır...” Al­fa­bey­le ta­nış­tık­tan ve Ali’ye ata bak­ma­sı­nı ya­zı­lı ola­rak em­re­de­bil­di­ği gün­den iti­ba­ren ki­şi, im­za es­kiz­le­ri yap­ma­ya baş­lar. İsim, soy isim ay­nı po­ta­da eri­ti­lir, sa­nat­sal kay­gı­lar, sa­bit bir font tut­tur­ma gay­re­ti ça­ba ge­rek­ti­rir... “Al­lah için sa­nat ese­ri gi­bi” de­dir­te­bi­le­cek bir form bul­du­ğu zan­ne­di­le­ne ka­dar etüt edi­lir. Hat­ta fi­ya­ka­lı, ya­nar-dö­ner im­za­sı­na Fi­ru­ze adı­nı ko­yup, ev ar­ka­da­şıy­mış gi­bi dav­ra­nan­lar bi­le mev­cut­tur... Cin Ali’nin to­pa­cı mo­de­li im­za: İm­za sa­hi­bi; so­ğuk ne­va­le, ama nis­pe­ten çe­ki­lir bir va­tan­daş­tır. İm­za­nın sa­ğa ve­ya so­la ba­lan­sı bo­zul­muş­tur. “İsim be­nim de­ğil mi? İs­te­di­ğim gi­bi de­for­me ede­rim!” eda­sıy­la harf­le­ri üst üs­te bin­di­rir. Ka­le­mi im­zay­la te­piş­ti­re­rek, hat­ta üze­ri­ni ka­ra­la­yan bir çiz­gi ata­rak, ora­sı­na bu­ra­sı­na şif­re do­ku­nuş­lar ek­le­ye­rek im­za­nın tak­lit edil­me­si­ni im­kâ­nız ha­le ge­ti­rir. “Pa­ra­no­yak ol­ma­man, ta­kip edil­me­di­ğin an­la­mı­na gel­mez” düs­tu­ru­nu be­nim­se­miş­tir. Ye­mek ayırt et­mez. Zor­ro mo­de­li im­za: Bu tip im­za sa­hi­bi, he­ye­can­lı ve atıl­gan­dır. Ka­le­mi, Mas­ke­li Zor­ro’nun kı­lıç dö­vü­şü­nü an­dı­ran dar­be­ler­le kul­la­nır. İm­za­da, “Ka­lı­cı ol­ma­ya gel­dim!” me­saj­lı zik­zak­lar ha­kim­dir. Ma­sa­yı tit­ret­ti­re tit­ret­ti­re ya­zar. Lüt­fen bu in­san­la­rı gün için­de ger­me­ye­lim, üzer­le­rin­de bas­kı oluş­tur­ma­ya­lım. Pi­ja­ma las­ti­ği mo­de­li im­za: Uza­ar gi­der... Tel­gra­fın tel­le­ri­ne kuş­lar ko­nar mi­sa­li; uza­tıl­mış im­za­ya ge­ri dö­nüş­ler­le nok­ta­lar, ke­sik çiz­gi­ler, işa­ret­ler ek­le­nir. Ha­yır, bul­sa A-4 ka­ğı­dı­na Tür­ki­ye ha­ri­ta­sı çi­ze­cek his­si ve­rir. “Yük­sek mev­ki­ler­de ta­nı­dık­la­rım var” ima­jı ve­ril­mek is­ten­se de, in­ce­len­di­ğin­de gö­rü­le­cek­tir ki; im­za­nın ucu bom­be yap­mış­tır! Uzay­lı bir dost mo­de­li im­za: Sa­nat­sal kay­gı­lar ta­şı­yan fai­li meç­hul dost­la­rın im­za­la­rı­dır. Ge­nel­lik­le ele ge­len ilk dal, taş par­ça­sıy­la yaş be­to­na uy­gu­la­nır. Ma­ter­yal sı­kın­tı­sı ha­lin­de ayak ba­sı­lır. Pa­ti de ola­bi­lir, bi­sik­let te­ker­le­ği de. Sı­ca­cık bir “Ben bu­ra­day­dım” me­sa­jı­dır. Sa­de­ce ad ve so­yad ya­zıp; “ya­lın ve güç­lü­yüm” me­sa­jı da ve­ri­le­bi­li­nir, ka­riz­ma­tik ge­ne­tik mü­hür, par­mak izi de kul­la­nı­la­bi­li­nir... Ben han­gi­si­ni ter­cih ede­yim bi­le­me­dim, Kod Adı Sim­li Pem­be’nin im­za gü­nü­ne bek­le­rim... *** İm­za Gü­nü: 8 Ka­sım Cu­mar­te­si, Bey­lik­dü­zü TÜ­YAP Ki­tap Fua­rı, Ba­bı­ali Kül­tür Ya­yın­cı­lık-Sa­lon 3, Sa­at 12-15 >> Ni­nem di­yor ki: Öğü­dü ver ala­na, kur­sa­ğın­da ka­la­na...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT