BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > For­tis Tür­ki­ye 183.2 milyon YTL kâr­da

For­tis Tür­ki­ye 183.2 milyon YTL kâr­da

For­tis Tür­ki­ye, 2008 yı­lı­nın 3. çey­re­ğin­de kon­so­li­de net kâ­rı­nı 2007’nin ay­nı dö­ne­mi­ne oran­la yüz­de 18 ar­tı­ra­rak, 183,2 mil­yon YTL’ye çı­kar­dı.For­tis Tür­ki­ye, 2008 yı­lı­nın 3. çey­re­ğin­de kon­so­li­de net kâ­rı­nı 2007’nin ay­nı dö­ne­mi­ne oran­la yüz­de 18 ar­tı­ra­rak, 183,2 mil­yon YTL’ye çı­kar­dı. For­tis Tür­ki­ye CE­O’su Yvan De Cock, ko­nuy­la ilgili de­ğer­len­dir­me­sin­de, zor­la­şan eko­no­mik şartlarda ge­lir­le­ri­ni yüz­de 29 ora­nın­da ar­tır­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ay­rı­lan kre­di kar­şı­lık­la­rı­na rağ­men, ma­li­yet ar­tış­la­rı­mı­zı kon­trol al­tın­da tu­ta­rak ver­gi ön­ce­si kâ­rı­mı­zı yüz­de 22 ar­tış­la 233,1 mil­yon YTL dü­ze­yi­ne çı­kar­dık. Kre­di­le­ri­mi­zi 2007 yıl­so­nu­na kı­yas­la yüz­de 27 ar­tı­ra­rak, re­el eko­no­mi­yi des­tek­le­me­ye de­vam et­tik. Yüz­de 10 ar­tan öz­kay­nak­la­rı­mız ise 1.8 mil­yar YTL gi­bi çok güç­lü bir se­vi­ye­de bu­lu­nu­yor” de­di. Risk­le­ri dik­kat­li bir şe­kil­de yö­ne­te­rek den­ge­li bü­yü­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni kay­de­den Cock, güç­lü ser­ma­ye ya­pı­la­rı ve ça­lı­şan­la­rın pro­fes­yo­nel­li­ği sa­ye­sin­de, Tür­ki­ye’de­ki ba­şa­rı­lı ge­liş­me­le­ri­ni sür­dü­re­cek güç­lü bir ko­nu­ma sa­hip ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT