BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Belgeselin 1001 gece masalları gün sayıyor

Belgeselin 1001 gece masalları gün sayıyor

Bu yıl 11.’si dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı 1001 Bel­ge­sel Film Fes­ti­va­li, 49’u yer­li 127 fil­mi bir haf­ta bo­yun­ca İs­tan­bul­lu­lar­la bu­luş­tu­ra­cak.Bu yıl 11.’si dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı 1001 Bel­ge­sel Film Fes­ti­va­li, 49’u yer­li 127 fil­mi bir haf­ta bo­yun­ca İs­tan­bul­lu­lar­la bu­luş­tu­ra­cak. > İS­TAN­BUL Bel­ge­sel Si­ne­ma­cı­lar Bir­li­ği (BSB) ta­ra­fın­dan bu yıl 11.’si dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı 1001 Bel­ge­sel Film Fes­ti­va­li, 13-19 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da İs­tan­bul’da ya­pı­la­cak. Ta­nı­tı­m top­lan­tı­sı geç­ti­ği­miz gün Ar­ma­da Ote­li’nde ger­çek­leş­ti­ri­len fes­ti­va­lin et­kin­lik­le­ri her­ke­se açık ve üc­ret­siz ola­cak. 49’u yer­li 127 fil­mi si­ne­ma­se­ver­ler­le bu­luş­tu­ra­cak et­kin­li­ğe yurt dı­şın­dan yö­net­men­ler de ka­tı­la­cak. Bel­ge­sel film­ler, ara­la­rın­da “Dün­ya ha­li”, “İn­san hak­la­rı”, “Hiç umut yok mu?” baş­lık­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu 14 bö­lüm al­tın­da gös­te­ri­le­cek. Film gös­te­rim­le­ri Fran­sız, İtal­yan ve Na­zım Hik­met Kül­tür Mer­kez­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Ay­rı­ca 15 Ka­sım Cu­mar­te­si gü­nü Fran­sız Kül­tür Mer­ke­zi’nde “Kül­tür­le­ra­ra­sı di­ya­log­da bel­ge­sel si­ne­ma­nın ye­ri”, 16 Ka­sım Pa­zar gü­nü Pe­ra Mü­ze­si’nde “Bel­ge­sel si­ne­ma­da mü­zik”, 17 Ka­sım Pa­zar­te­si gü­nü Fran­sız Kül­tür Mer­ke­zi’nde “Sü­ha Arın bel­ge­sel si­ne­ma­sı” ko­nu­lu pa­nel­ler ya­pı­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT