BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül: Tür­ki­ye bu sı­nav­dan ­ba­şa­rıy­la çı­ka­cak­tır

Gül: Tür­ki­ye bu sı­nav­dan ­ba­şa­rıy­la çı­ka­cak­tır

Türkiye Bankalar Birliği’nin 50. ku­ru­luş yıl­ dö­nü­mü­ne ka­tı­lan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Her­kes bu kriz­den et­ki­le­ne­cek. Ama be­nim, Tür­ki­ye’nin bu kriz­den güç­lü şe­kil­de çı­ka­ca­ğı­na inan­cım tam” diye konuştuTürkiye Bankalar Birliği’nin 50. ku­ru­luş yıl­ dö­nü­mü­ne ka­tı­lan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Her­kes bu kriz­den et­ki­le­ne­cek. Ama be­nim, Tür­ki­ye’nin bu kriz­den güç­lü şe­kil­de çı­ka­ca­ğı­na inan­cım tam” diye konuştu Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kriz­den “Tür­ki­ye’nin güç­lü bir şe­kil­de çı­ka­ca­ğı­na inan­cı­nın tam ol­du­ğu­nu” be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye açı­sın­dan şim­di ne bü­yük bir te­laş gös­ter­me­li­yiz ne de hiç­bir şey yok­muş gi­bi dav­ran­ma­lı­yız. Bü­yük bir bi­linç, gay­ret içe­ri­sin­de el bir­li­ğiy­le ha­re­ket ede­rek bu sü­reç­ler­den sağ­lık­lı çık­ma­mız ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum” de­di. Kriz dü­şü­nül­dü­ğün­de, ban­ka­cı­la­rın ba­şı dik bir ara­ya ge­le­bil­me­si­nin önem­li bir olay ol­du­ğu­nu be­lir­ten Gül, son dö­nem­de ya­ban­cı mu­ha­tap­la­rıy­la gö­rüş­tü­ğün­de, Türk ban­ka­cı­lı­ğıy­la ra­hat şe­kil­de övü­ne­bil­di­ği­ni, bu­nun da gu­rur ve­ri­ci ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gül, eko­no­mi­nin ge­liş­me­si­nin ön­ce ta­sar­ruf­la­rın mev­du­at şek­lin­de top­lan­ma­sı, son­ra kre­di şek­lin­de sa­na­yi­ye ak­ta­rıl­ma­sıy­la müm­kün ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, bu sü­reç­te ban­ka­la­rın çok önem­li fonk­si­yon­la­rı bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. Gül, bir­kaç yıl son­ra bü­yük fır­sat­la­rın do­ğa­ca­ğı­nı, bu­nun için de bu­gün ya­pı­la­cak iş­le­rin vak­tin­de ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de ede­rek, “Na­sıl ge­çen 4-5 yıl için­de kök­lü re­form­la­rı yap­ma­say­dık, bu­gün şok­la­ra kar­şı ra­hat ola­maz­dık, do­la­yı­sıy­la ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri de yap­ma­mız ge­re­kir. Her­ke­sin des­tek­le­me­si, teş­vik et­me­si ge­re­kir. Ge­re­kir ki baş­ka şok­la­ra kar­şı da ken­di­mi­zi en iyi şe­kil­de ko­ru­ya­lım. Tür­ki­ye’yi bu sü­reç­ten avan­taj­lı bir şe­kil­de çı­ka­ra­lım” dedi. BİR­LİK­TE HA­RE­KET E­DE­LİM Gül, “Kri­ze kar­şı ne bü­yük bir te­laş gösterilmeli, ne de bir şey yok­muş gi­bi dav­ran­ılmalı” diyerek “Bü­yük bir bi­linç ve gay­ret içe­ri­sin­de, el bir­li­ğiy­le ha­re­ket edelim” ifadesini kullandı. 50. YIL ÖDÜLÜ REİSOĞLU’NA Onur ödülünü bankacıların duayeni Prof.Dr.Seza Reisoğlu, Cumhurbaşkanı Gül’ün elinden aldı. Açılış konuşmasını yapan Ersin Özince ise “Kutlama yapabilmek çok güzel” dedi. He­de­fi­miz gü­ve­ni ko­ru­mak Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Er­sin Özin­ce, fi­nan­sal sek­tö­re du­yu­lan gü­ve­ni ve ban­ka­cı­lık sis­te­mi­nin iti­ba­rı­nı ko­ru­ma­nın, ön­ce­lik­li gö­rev­le­ri ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Özin­ce, TBB’nin Tür­ki­ye’nin ve İs­tan­bul’un ulus­la­ra­ra­sı ni­te­lik­te böl­ge­sel bir fi­nan­sal mer­kez ol­ma­sı pro­je­si için bir fi­zi­bi­li­te ra­po­ru­nun ha­zır­la­tıl­ma­sı­na ön­cü­lük et­ti­ği­ni, ra­po­run so­nuç­la­rı­nın, İs­tan­bul’un, böl­ge­sin­de güç­lü ve do­ğal bir aday ol­du­ğu­nu, fi­nans mer­ke­zi ol­ma­sı­nın oluşturacağı po­tan­si­ye­lin sa­de­ce Tür­ki­ye için de­ğil, böl­ge için de çok önem­li fır­sat­lar su­na­ca­ğı­nı gös­ter­di­ği­ni kay­det­ti. Özin­ce, “Bir­li­ği­mi­zin he­de­fi, fi­nan­sal sek­tö­rün sağ­lık­lı ola­rak bü­yü­me­si, de­rin­leş­me­si, kü­re­sel re­ka­bet gü­cü­nün yük­sel­me­si, ku­rum­la­rı­mı­zın pi­ya­sa de­ğe­ri­nin art­ma­sı ve ül­ke­mi­zin ulus­la­ra­ra­sı bir fi­nans mer­ke­zi ha­li­ne gel­me­si­dir” de­di. Ge­ce­ye iş dün­ya­sı ve bü­rok­ra­si­nin önem­li isim­le­ri de ka­tıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT